تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

روشنفکری، حرکتی است در شکاف سنت و مدرنیته و از ایجاد شکاف و تزلزل میان این دو جهان است که اساساً زاده شده است. اندیشه روشنفکری و اصول‌گرایی شهید مطهری، از درون سنت دینی حاکم بر عامه مردم، نشأت گرفت که در نهایت باعث بروز حرکت‌های عملی در تداوم انقلاب شد. روش تحقیق، به‌صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مبانی و ماهیت تفکر اسپرینگر، از محیطی لیبرال و رادیکال نشأت گرفته که در تضاد نسبی با تفکر مطهری است که از محیطی نیمه سنتی و مذهبی؛ متبلور شده است؛ از این‌رو ماهیت آن نمی‌تواند در قالب الگوی اسپرینگر به‌صورت کامل، تعریف و تفسیر گردد. نتیجه تحقیق نیز نشان می‌دهد که به‌دلیل ماهیت پلورالیسم ارزشی اندیشه‌های اسپرینگر در مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، تطبیق نظریات مطهری در قالب الگوی اسپرینگر، به‌صورت ناقص قابل اعمال است.
کلید واژگان: شهید مطهری، توماس اسپریگنز، آزادی، ولایت‌فقیه.

کلیدواژه‌ها