توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری،گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 استادیار،گروه حقوق ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.30510/psi.2022.339109.3394

چکیده

سازمان‌های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می‌دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانیـان نیـز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابـل بـا دولت‌ها و سـایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند. برنامه‌هایی را نیز برای آمـوزش حقـوق بشـر تهیه می‌کنند. آن‌ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللـی تثبیـت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی‌ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می‌کنند. سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری درسال هـای گذشـته نقشی بس مهم در تهیه‌ی طرح‌های مربوط به اسناد بین المللی حقـوق بشـر ایفـا کرده‌اند و دولتها را برای تصویب ایـن اسـناد کـه خـود آنهـا نیـز مبـدع و تهیـه کننده‌ی هسـتند، ترغیب کرده‌اند. مقاله‌ی پیشرو، رویکـردی توصـیفی و پژوهشـی نسـبت بـه فعالیت‌های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می‌کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می‌کنند .

کلیدواژه‌ها