تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات ،گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 استاد تاریخ و تمدن ملل اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

3 دانشیار،گروه تاریخ، بخش علوم اجتماعی،پیام نور، تهران.ایران

چکیده

آداب و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به همراه جلوه های بارز تمدن ملت ایران از راه های گوناگون و در زمینه های متنوع بر فرهنگ و زبان عربی تأثیر گذارده است و موجبات پیشرفت و تعالی اعراب را در گستره ی حکومت و سیاست فرهنگ و ادب و علوم و فنون فراهم آورده است. سوال محوری پژوهش حاضر آن است که امویان چه تاثیری از فرهنگ و تمدن ایران پذیرفته اند؟ فرضیه مطرح شده آن است که اعراب و بخصوص امویان در حوزه مملکت داری و سنت های اجتماعی و فرهنگی بیشترین تاثیرپذیری را از فرهنگ و تمدن ایران داشته اند.  نوشتار حاضر با رویکرد تفسیری-کیفی، شاخص های تاثیر پذیری امویان از فرهنگ و تمدن ایران در برخی از ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نشان خواهد داد. همچنان از نظر سبک زندگی هم میتواند با بیان جنبه های مثبت و متعالی حیات اجتماعی ایرانی اسلامی، الگوی مناسبی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

کلیدواژه‌ها