چگونگی جرم انگاری جاسوسی در نظام کیفری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آثار آن در امنیت سیاسی- اجتماعی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،مراغه ،ایران

2 استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان،سنندج ،ایران

3 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

جاسوسی و یا آنچه گاه در برخی موارد خیانت به کشور خوانده میشود، از جمله ی جرایمی است که جرمانگاری آن با هدف حمایت از امنیت کلان جامعه صورت میگیرد، این جرم به صورت سازمان یافته واقع میشود و شیوههای ارتکاب آن نیز مدام در حال تحول است و از این طریق، اطلاعات حیاتی یک کشور به دیگر کشورها یا گروهها منتقل میشود. در غالب قوانین کیفری تعریف مشخصی از جرم جاسوسی ارائه نشده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن بسنده شده است و همین امر می طلبد که مفهوم و چهارچوب حقوقی این جرم مورد بررسی قرار گیرد لذا در قالب یک روش تفسیری-تطبیقی و ضمن مراجعه به منابع فقهی، به بررسی تطبیقی ارکان این جرم در نظام کیفری ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرداخته شده است. این مقاله به دنبال این موضوع است که اولاً مجازات جرم جاسوسی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را مشخص و سپس بررسی نماید این کشورها با مجرمین جاسوس به خصوص(منابع ، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورها چه برخورد قضایی می نمایند و شدت آن تا چه حد می باشد؟ پژوهش حاضر درصدد است ارکان جرم جاسوسی در کشورهای مذکور را بررسی و به اشتراکات و افتراقات آن بپردازد. 

کلیدواژه‌ها