بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران

2 2. گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 'گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران

10.30510/psi.2022.347455.3585

چکیده

پاسخگویی به چالش پراهمیت بزهکاری اقتصادی در عصر امروز یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها است. در ایران بخش عمده­ای از این وظیفه­ی خطیر بر دوش سازمانی، تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» نهاده شده که کمتر از چهار دهه است با مجوز سطوح فراتقنینی و فروتقنینی قانون گذاری پا به عرصه­ی وجود گذاشته است. در کنار این روند قانونی، بنیان هایی، ریشه های این سازمان را در تقابل با بزهکاری های اقتصادی، مستحکم نموده است. این بنیان ها که راهگشای فعالیت های کنشی و مستمسکی برای تقویت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی است به دو بخش پیراحقوقی و حقوقی تقسیم می شود که هر بخش حاوی تعدادی از رویکردهای اقتصادی است. پژوهش حاضر رؤوس این بنیان ها را استخراج نمود تا ضمن تثبیت وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی، با تقویت جنبه های مشروعیت و اظهار اهداف متعالی این سازمان یاری گری مطالبات آن باشد.

کلیدواژه‌ها