عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.30510/psi.2022.352884.3766

چکیده

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه‌ها ودستورالعمل‌های آن مشخص می‌گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می‌باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک‌ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می‌باشد. اعطای تسهیلات در بانک‎ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می‌باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می‌باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت‌های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش‌ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها