ضمانت‌های اجرایی و اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.(نویسنده مسئول).

3 دانشیار، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه­ های الزامات اخلاق سیاسی زمامداران و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران انجام گرفته است. این مقاله از نظر روش و شیوه پژوهش، کیفی می باشد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش به روش تحلیل محتوا مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است، یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که، ضمانت اجرای قانون جلوه­های گوناگونی دارد، که گاه به صورت مجازات متجاوز است و یا به الزام مادی یا اجرای تکلیف مالی او منتهی می­شود و گاه چهره وضعی دارد. لذا بر اساس منابع موجود، در نظام حقوقی جمهورى اسلامى ایران دو دسته ضمانت اجرایی، اعم از نظارت الهی، ضمانت­های اجرایی درونی(اخلاقی) و بیرونی(حقوقی) بر اخلاق سیاسی کارگزاران حاکم است. اما با توجه به پیچیدگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد گردید که، مولفه ­ها و ویژگی­های الزامات اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی شناسایی و به قوانین عادی، حکم قضاوت و دستورات و آئین نامه­های اداری تسری داده شود.

کلیدواژه‌ها