اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فقه ومبانی حقوق، استادیار و عضو هیات علمی ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی ، استادیار و عضو هیات علمی ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفا اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند.هدف از تحقیق حاضر ارزیابی دادرسی موجود در سازمان تعزیرات حکومتی بود . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای بود. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که رویکرد حقوق ایران در باب اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟ تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفا اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند. آیین رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نحوه صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت، جلب متهم و هرآنچه که به اختیارات قضایی مربوط می شود ساکت است. به بخشنامه های صادره از ناحیه سازمان و دستورالعمل های موجود نیز ایرادات اساسی از جمله اینکه آیا مراجع تصویب کننده این دستورالعمل ها دارای اختیار وضع آنها بوده اند یا خیر وارد است.

کلیدواژه‌ها