بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق و علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران

4 دانشیار، گروه حقوق، دکترای حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، شهر ری، ایران

10.30510/psi.2022.269606.1469

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن با درنظر گرفتن کشور ایران بعنوان نمونه مطالعه می باشد. گرچه به سختی می توان نمونه و مصداق کاملی از دولت مدرن را نام برد اما می توان برخی از شاخصه ها و مولفه های بارز دولت مدرن را به عنوان معیار و شاخصی برای تفکیک و تمیز آن از سایر اشکال دولت تبیین نمود به نظر می رسد حاکمیت، حاکمیت قانون، حکومت به نمایندگی، نظارت، تفکیک قوا، مسئولیت و پاسخگویی، غیرشخصی بودن قدرت، اقتدار و مشروعیت را می توان به مثابه مهم ترین اصول حقوق عمومی حاکم بر چارچوب هنجاری و ساختاری نظام حکمرانی جهت استقرار دولت مدرن قلمداد نمود. به دیگر سخن اصول و مبانی حقوق عمومی شاخصه ها و مولفه های مذکور و مورد تحلیل، ارکان حیاتی ارائه هرگونه نظریه پیرامون ساخت و ماهیت دولت مدرن می باشند. روش انجام این تحقیق، تحلیلی، توصیفی است. نتایج حاکی است : نظریه حاکمیت وابستگی نزدیکی به نظریه دولت مدرن دارد و در دولت مدرن، حاکمیت از آن مردم و متعلق به آن هاست و حکومت در اعمال اقتدارش از اراده همگانی رهنمود می گیرد. ویژگی دیگر دولت مدرن حاکمیت قانون است. همچنین مبنای حاکمیت قانون، تفوق و برتری قوانینی با محتوای تضمین حقوق بنیادین و آزادی های اساسی شهروندان است.

کلیدواژه‌ها