تاثیر توان‌بخشی شناختی بر مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر مهارت خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به اختلالات یادگیری شهر اردبیل (98-97) بود. روش نمونه‌گیری در دسترس بود و با استفاده از این روش تعداد 50 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش20 جلسه مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر مدل سلسله مراتبی سولبرگ و مایتر (2001) دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حل مساله ریاضی و مهارت نوشتن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش توانبخشی شناختی به طور معناداری موجب کاهش میانگین نمرات اختلال خواندن و ریاضی در گروه آزمایش شده است (05/0P<). همچنین آموزش توانبخشی شناختی موجب کاهش میانگین نمرات خواندن کلمات، زنجیره کلمات، آزمون قافیه، نامیدن تصاویر ، درک متن، درک کلمات، حذف آواها، خواندن ناکلمات و شبه کلمات، آزمون نشانه های حروف و آزمون نشانه های معقوله در گروه شده است (05/0P<). پیشنهاد می شود در مراکز آموزشی برای کمک به بهبود مهارت‌های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری از توان‌بخشی شناختی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها