ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان و سازمان‌های تابعه آن است. با توجه به نوع جامعه آماری و بر اساس روش‌شناسی تحقیق که به صورت تلفیقی انجام می‌شود، روش نمونه‌گیری در بُعد کیفی به صورت غیراحتمالی و در دسترس و هدفمند بوده که به بررسی نظرات 13 نفر از خبرگان پرداخته شد. همچنین در بُعد کمی، روش نمونه‌گیری احتمالی بوده و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. در مرحله اول پژوهش به جمع‌آوری داده‌های کیفی از طریق مصاحبه و سپس بررسی آن‌ها بر اساس روش‌شناسی میک‌مک پرداخته شد که تعداد 19 مولفه به عنوان مولفه‌های اصلی پژوهش شناخته شد. سپس، شاخص‌های مرتبط با این مولفه‌ها ازطریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد و به کمک روش‌شناسی دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی، تعداد چهار گستره اصلی (روش‌محور، ارزش‌محور، شایستگی‌محور و تکاملی) شناسایی شدند که این چهار گستره، خود به 19 مولفه و 105 شاخص گسترش یافتند. در نهایت از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری، ابعاد و مولفه‌ها و شاخص‌ها در جامعه مورد مطالعه بررسی شد و داده‌های حاصل از جمع‌اوری پرسشنامه طراحی شده، از طریق نرم‌افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تاییدپذیری مدل پژوهش داشت.

کلیدواژه‌ها