نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

10.30510/psi.2022.284479.1692

چکیده

در بحث ادله اثبات دعوا در امور مدنی فلسفه دادرسی مدنی کشف حقیقت است نه صرفا فصل خصومت، در همین راستا اسلام نیز اجرای حق و عدل را به دادرس تکلیف کرده و در این خصوص در این که دادرس در چه دعوایی به قضاوت نشسته است تفاوتی قائل نشده، زیرا ملاک عمل احقاق حق است. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده با تحلیلی نو از قاعده ی منع تحصیل دلیل و تفاوت آن با تلقین دلیل به نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت پرداخته شده است و یافته ها حاکی از آن است که نقش فعال دادرس مدنی در دادرسی و آزادی دادرس مدنی در ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفـری، امـروزه در بـیشتـر نظـام‌هـای دادرسی مانند حقوق انگلیس و آیین دادرس مدنی فراملی مورد پذیرش قرار گرفته است و در حقوق ایران نیز با تحلیلی نو از قاعده منع تحصیل دلیل و تغییراتی در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به هدف والای دادرسی دست یافت که در این اثنا خلاء های موجود نیز مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها