ارائه یک الگو برای مدیریت بین‌المللی‌سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.30510/psi.2022.331234.3154

چکیده

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف ارائه یک الگو برای مدیریت بین‌المللی‌سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد.
روش شناسی پژوهش: این پژوهش در سال 1400 با رویکرد کیفی-کمی، و با نمونه‌گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از استادان و خبرگان حوزه بین‌المللی‌سازی آموزش انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند تا رسیدن داده‌ها به حد اشباع ادامه یافت.
یافته‌ها: با تحلیل داده‌ها، 18 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی استخراج شد. براساس یافته‌های پژوهش، عوامل علی شامل، زیرساخت‌ها، استانداردهای لازم، امکانات موجود و ضرورت‌های بین‌المللی‌سازی، هستند. عوامل مداخله‌گر شامل، شرایط سیاسی حاکم بر کشور، مراکز آموزشی و دانشگاهی، عوامل محیطی، یکپارچگی مدیریتی و عوامل اجرایی، است. عوامل زمینه‌ای شامل، فضای رقابتی و نگرش به پدیده جهانی شدن و راهبردها به صورت فرهنگ‌سازی و ایجاد ساختار مناسب علمی و پژوهشی، می‌باشد. پیامدهای مدل مدیریت سیستم بین‌المللی‌سازی آموزش نیز شامل، دستاوردهای فرهنگی، دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای ارتباطی و دستاوردهای آموزشی است.
بحث و نتیجه‌گیری: بخش علوم پزشکی در کشور برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی ناگزیر است که به بین‌المللی‌سازی آموزش به عنوان یک نگرش جهانی توجه نموده و شرایط را برای تحقق آن فراهم آورد

کلیدواژه‌ها