بررسی اثر توجه رسانه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت بر موفقیت انتخاباتی داوطلبان خاص و عادی(مطالعه موردی انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز سال 1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30510/psi.2022.311444.2518

چکیده

اثر رسانه‌‌ها بر روند و نتیجه انتخابات انکارناپذیر است و از این روی کنشگران همواره می‌کوشند تصویری مطلوب از خود در رسانه‌ها به نمایش بگذارند و در رسانه‌ها دیده و شنیده شوند. در این پژوهش برآنیم که اثرگذاری رسانه‌ها بر گروه‌های داوطلب مختلف در زمان‌های مختلف نسبت به ایام انتخابات را تفکیک و تحلیل کنیم. بر این‌اساس مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی اثرات رسانه‌ها در طول کارزارهای «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» انتخاباتی بر داوطلبان «عادی» و «خاص» است. سوال اصلی ما این است که توجه رسانه‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اثری بر موفقیت انتخاباتی نامزدهای عادی و نامزدهای خاص دارد؟
این پژوهش کوشیده با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با مطالعۀ موردیِ انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز در سال 1400 به سوال اصلی پاسخ داده و فرضیه‌های مقاله را بیازماید. در این جهت پرسشنامه‌های محقق‌ساخته، با پرسشگری از 400 نفر از شهروندان اهواز تکمیل گردید. یافته‌ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد در انتخابات شورای شهر اهواز کارزارهای رسانه‌ای بلندمدت، موفقیت نامزدهای خاص را تضمین می‌کند، در‌حالی‌که برای نامزدهای عادی، اثرِ رسانه‌ها در طول کارزار کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین نامزدهایی که در بالای فهرست‌های انتخاباتی احزاب قرار می‌گیرند، با وساطتِ اثر رسانه‌ها، احتمال موفقیت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها