مطالعۀ مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی خوراک(مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.356477.3900

چکیده

هدف این پژوهش مطالعۀ مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی خوراک در شهرستان ارومیه است. امروزه گردشگری بعنوان یک صنعت و یک فعالیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای موفقیت نیازمند آن است که فضاهای فرهنگی و حتی خود گردشگران از نظر مردم شناختی مورد مطالعه و تحلیل قرار بگیرند. شناسایی جنبه های مردم شناختی و عوامل مرتبط با این موضوع امر برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری فرهنگی را با موفقیت مواجه خواهد کرد. خوراک به عنوان یک پدیدۀ فرهنگی واسطه ای است که دامنه وسیعی از مطالعات فرهنگی را با هم مرتبط می کند. فعالیت گردشگری فرهنگی برای بقا و تعامل پایدار نیازمند آن است که همۀ جنبه های مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی که به عنوان مقاصد گردشگری مورد بازدید قرار می گیرند را به خوبی بشناسد. تحقیق مردم نگارانه و از نوع کیفی است. از مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان ارومیه با طبیعت سرسبز و تنوع گیاهان زیاد، به همراه فرهنگ و دانش بومی غنی اقوام آذری، از بستر و ظرفیت مناسبی برای گردشگری فرهنگی در زمینۀ خوراک برخوردار می باشد. توجه و شناخت جنبه های مردم شناختی فضاهای گردشگری فرهنگی شهرستان ارومیه عامل مؤثر در رونق گردشگری و مبادلات فرهنگی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها