تغییر ارزشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی اهمیت آن در سلامت روانی جامعه اسلامی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان ، ایران.

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.30510/psi.2022.335522.3301

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های بنیادین اسلامی است که درساحت اجتماعی و سیاسی نقشی مؤثر دارد. این اصل شیوه رفتاراجتماعی و سیاسی انسان مسلمان را مشخص می سازد. زندگی اجتماعی دائما در حال تغییر و تحول است و ارزش های اجتماعی هم در حال تغییر است جامعه اسلامی هم مستثنی از این قانون اجتماعی نیست و در جامعه اسلامی هم یک سری ارزش ها وجود دارد که مبنای ارزش گذاری امر به معروف و نهی از منکر آموزه های دینی است. در پی تحولات ارزش ها ، گاهی این ارزش های دینی که مایه انسجام و مشخصه بارز جامعه اسلامی است جایگاهشان تغییر می کند. در جامعه فعلی ارزش با ضد ارزش جایشان عوض شده و این موجب معضلات اجتماعی می شود و در این راستا نقش امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش روشن می شود .روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده‌های لازم جهت دست‌یابی به اهداف پژوهش، منابع و متون موجود و مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر تهیه شده و روش‌های آن با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری از منابع و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. از نتایج این پژوهش این است که نهادینه شدن و اشاعة امر به معروف و نهی از منکر ، مستلزم شناخت کامل مصادیق معروف و منکر، شرایط و مراتب آنها و از همه مهم‌تر گزینش روش‌های مناسب با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مخاطبان می باشد.

کلیدواژه‌ها