فراترکیب تاثیر مدیریت جهادی بر توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.30510/psi.2022.346603.3567

چکیده

براساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، ایران تا سال 1404 هجری شمسی باید کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. علی رغم توجه نسبتا جامع به توسعه‌ی اجتماعی در اسناد بالادستی، ایران هنوز در جایگاه مناسب بین المللی و منطقه‌ای قرار ندارد. مدیریت جهادی؛ سبکی از مدیریت است که مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش فراترکیب یک روش تحقیق مفید برای بررسی و انسجام پژوهش‌های پراکنده به خصوص در مطالعات علوم انسانی می‌باشد. در این پژوهش روش فراترکیب برای بررسی پژوهش‌های مربوط به مدیریت جهادی و تاثیراتی که بر توسعه‌ی اجتماعی با همه‌ی مولفه‌های آن دارد که این مطالعات شامل متن قرآن، بیانات معصومین، بیانات رهبران جمهوری اسلامی ایران و صد مقاله در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار و مدیریت جهادی می‌باشد؛ مورد مداقه قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن مفید بودن کاربرد روش فراترکیب برای بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر توسعه‌ی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هدف پاسخ به این سوال است که آیا مدیریت جهادی با همه‌ی ابعاد و مولفه‌های آن بر توسعه‌ی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با همه‌ی شاخصه‌های آن تاثیر گذار است یا خیر می‌باشد. یافته‌های این تحقیق که توسط ‌‌‌‌نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است، موثر بودن مدیریت جهادی بر توسعه‌ی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها