ﺧﺮوج آمریکا از ﺑﺮﺟﺎم و تاثیر آن بر نظم امنیتی جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین المل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

برنامه هسته ای ایران، از نظر غرب ظرفیت آن را دارد که منجر به دستیابی به سلاح هسته ای شود. لذا این برنامه، همراه با غرب ستیزی جمهوری اسلامی، برای غرب و به ویژه آمریکا همواره یک تهدید امنیتی تلقی می شده است. غرب برای محدود کردن ظرفیت هسته ای ایران دو رویکرد کلی را دنبال کرده است: راه حل مسالمت آمیز یا اقدامات تنبیهی و برخورد نظامی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راه حل نخست که منطبق با منشور ملل متحد بود را پذیرفت. این دیدگاه بر چند جانبه گرایی و نقش سازمان های بین المللی(امنیت نهادگرا) تاکید داشت. مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی نهایتا به امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» انجامید. با توجه به اینکه این توافق مربوط به امنیت بین المللی بود، عین توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام را خلاف منافع ملی دانست و به طور یکجانبه از آن خارج شد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال است که خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر نظم امنیتی جهانی گذاشته است؟ نتایج تحقیق ما را به این امر رهنمون می سازد که اقدام آمریکا در زمینه خروج از برجام به عنوان یک معاهده بین المللی که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نیز رسیده بود، باعث حرکت نظم جهانی از امینیت نهادگرا به سمت نظم امنیتی هژمونیک شده است.

کلیدواژه‌ها