مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله ی حاضر، مقایسه تاریخی انقلاب شوروی در سالهای نخستین و انقلاب اسلامی ایران با روند شکل گیری دولت موقت است. یکی از راه های تبیین اهمیت و ماهیت یک انقلاب مانند انقلاب اسلامی ایران، تطبیق آن با سایر انقلاب های بزرگی است که در دنیا به وقوع پیوسته است. در این بین، انقلاب شوروی در سالهای نخست دارای تفاوتها و تشابهات مهمی با انقلاب اسلامی ایران است. سوالی که مقاله ی حاضر در پی پاسخگویی به آن است این است که دو انقلاب شوروی و انقلاب ایران (در دوران دولت موقت) دارای چه تفاوتها و تشابهاتی است که در پاسخ ابتدایی این فرضیه مطرح شده است که انقلاب شوروی و انقلاب ایران(در دوران دولت موقت) دارای تفاوت در ایدئولوژی و تشابه در تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که انقلاب شوروی در سالهای نخستین آن با انقلاب اسلامی ایران هر چند در بعد ساختاری و ایدئولوژیک دارای تفاوت بوده است ولی با این حال، ساختارهای اقتصادی و سیاسی دو کشور در این دوره دارای تشابه بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مقایسه‌ای و تحلیل اسنادی است. ابزارگردآوری اطلاعات فیش‌برداری از کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اسنادی است که اطلاعاتی در خصوص موضوع مربوطه دربردارند.

کلیدواژه‌ها