حقوق بین‌الملل آبهای شیرین از پیدایش تا توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد خوراسگان

2 گروه حقوق واحد نجف اباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، ایران ، دانشیار آزاد خوراسگان

3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

10.30510/psi.2022.331042.3145

چکیده

توسعه حقوق بین‌الملل بصورت عام و حقوق بین‌الملل آب بصورت خاص، مرهون تلاشها و ابتکارات زیاد جامعه بین‌الملل بوده است که با گذشت زمان اصول و قواعد بر اساس مقتضیات ارائه و تدوین شده اند. حقوق بین‌الملل آب اگرچه شاخه‌ای جدید از حقوق بین‌الملل عمومی است، اما همواره در دل حقوق دریاها نهادینه بوده است و اصول عرفی، دکترین و رویه قضایی مجود تاکیدی بر این مسئله می‌باشد. برای نمونه اصل استفاده منصفانه و معقولانه و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی از جمله اصول عرفی حقوق بین‌الملل است که امروز بسیار مورد توجه است. یا در رویه قضایی، قضیه اسملتر یکی از مهمترین دعاوی در حوزه حقوق بین الملل آب است که می‌توان آن را مظهر پیدایش حقوق بین‌الملل مرتبط با موضوعات زیست محیطی البته از طریق توسعه اصول کلی حقوقی و نه تدوین قواعد زیست محیطی دانست. با تکامل حقوق بین‌الملل آب گاین رشته از حقوق به سمت انسانی شدن پیش رفت بطوری که قواعد و اصول حاکم در این زمینه از دولت محوری به سمت انسان محوری گرایش پیدا نمود. از این رو پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق بین‌الملل آب سعی دارد تکامل و توسعه آن را از ابعاد مختلف عرفی، معاهداتی و قضایی بررسی نماید و در این راستا از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها