بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه مبانی حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،خراسان جنوبی، ایران

2 گروه فقه مبانی حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

10.30510/psi.2022.295665.2005

چکیده

همان طور که می دانیم یکی از بحث های مهم در قسمت حقوق ماهوی وشکلی بررسی ابعاد این حقوق در کنوانسیون ها و حقوق موضوعه است. عدالت اجتماعی آن چنان مهم بوده که در همه کشور ها در راس حقوق اولیه انسان ها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از نظام مقدس فقهی می باشد بررسی حقوق شکلی و ماهوی اساسی بیش از پیش مورد توجه قانون گذار قرار گرفت هر چند که قانون اساسی نیز در این قسمت دارای اصول محکم و زیادی می باشد. منشا عدالت اجتماعی و آزادی در حقوق ایران بیش تر اسناد حقوق بشری بوده و تقریبا در تمامی اسناد حقوق بشری حقوق اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گرفته اند. چالش مهمی که در این پژوهش بدان برخورد نموده ایم آن است که هر چند از نظری تئوری عدالت اجتماعی در قوانین موضوعه بررسی شده است اما در مواردی با قانون اساسی ایران در تعارض است که در این پایان نامه بدان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها