بررسی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

جنایت علیه بشریت در برهه های‌مختلف زمانی و در اسناد متعدد بین المللی تعریف و توصیف گردیده است. با توجه به روند تحولات صورت پذیرفته‌، امروزه این واژه در مفهوم مدرن آن، شامل حمله‌ای گسترده و سازمان یافته با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیر نظامی می باشد‌که با علم به آن و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت می پذیرد. در این نوشتار تلاش بر آن است که به موضوع جنایت علیه بشریت و بررسی مفهوم آن قبل از تاسیس سازمان ملل متحد و پس از تشکیل این سازمان جهانی و همچنین تحولات این واژه در اساسنامه دادگاه های موقت ad hoc از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو و پس از آن در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا پرداخته شود. بررسی مفهوم این واژه، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی Icc و تحلیل عنصر قانونی این جنایت بر طبق مفاد این اساسنامه نیز از نظر دور نمی ماند. در پایان عناصر مادی یازده گانه مندرج درماده هفتم این سند، مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها