شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند شهری در تهران (مطالعه موردی: پسماند عمرانی و ساختمانی).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی در شهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق تحلیلی می‌باشد که با بهره‌گیری از پنل دلفی و آرای خبرگان انجام شده است. در گام نخست، از طریق مطالعه عمیق اقدام به تهیه فهرستی از عوامل موثر گردید. در ادامه، این فهرست در اختیار پنل قرار گرفت و تعداد داده‌ها (688/0= KMO) و پایایی آن تایید شد (942/0= GFI). سپس با استفاده از روش AHP نسبت به مقایسه زوجی و اولویت‌بندی نهایی عوامل اقدام شد. نتایج بیانگر آن است که
در میان عوامل 9‌گانه، آموزش‌های پیش‌دانشگاهی با وزن (000/1) دارای بالاترین امتیاز و پس از آن به ترتیب مراودات اجتماعی (609/0)، مکان زندگی (528/0)، انگیزه‌های فردی (457/0)، فضای مجازی و رسانه‌های عمومی (280/0)، آموزش عمومی (191/0)، آموزش دانشگاهی (134/0)، شغل و موقعیت اجتماعی (104/0) و در نهایت، سطح تحصیلات (077/0) قرار داشته‌اند. بنابراین،‌ به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و مدیریت مطلوب پسماندها در کلانشهر و به ویژه شهر تهران،‌لازم است به نوع عوامل و نیز تقدم و تاخر آنها توجه شود. آموزش پیش‌دانشگاهی موثرترین عامل در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها