اصول حاکم بر تبلیغات تجاری از منظر فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند, بیرجند،ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند.ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

10.30510/psi.2022.376879.4180

چکیده

تبلیغات تجاری را می توان یکی از ابزار قوی برای رشد و توسعه و رسیدن به سود برای سازمانها و افراد قلمداد کرد که توجه بیشتر آحاد جامعه نیز بر این موضوع در تجارت معطوف شده است هدف و محتوای تبلیغات تجاری ارائه راهبردی است که بتواند مصرف کننده و خریدار را به نقطه ای برساند که جذب این تبلیغات شود و خرید انجام دهد سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا سازمانهای تجاری و افراد دخیل در کسب و کار جامعه می تواند از هر روشی برای تبلیغات بهره ببرند؟ و آیا اصولی وجود دارد که مناسب ترین و صحیح ترین روش تبلیغات را برای پیروی افراد نشان دهد؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل باعث شد تا ما در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر تبلیغات تجاری از منظر فقهی بپردازیم و راه هایی که اسلام در این زمینه مد نظر دارد را مورد واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها