طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.343456.3487

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی بود. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مولفه های استراتژی های همکاری در زنجیره تامین شناسایی گردید و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر مولفه های نظریه چشم انداز به طراحی یک الگو کیفی مدل استراتژی های همکاری پرداخت. استراتژی همکاری شناسایی شده براساس نظریه چشم انداز دارای 5 مولفه
تقلیل حساسیت(زیرمعیارها: مشارکت ارائه دهندگان خدمات تامین مالی، تخصص فنی ارائه دهندگان خدمات تامین مالی، انعطاف پذیری ارائه دهندگان خدمات تامین مالی)، گسترش سود(زیرمعیارها: هدایت راهبری تامین مالی، نظارت و کنترل، مدیریت بهینه قراردادها)، اجتناب از ضرر(زیرمعیارها: تسهیل در سرمایه گذاری، تخصیص منابع مالی، مدیریت هزینه)، ضریب احتمالات(زیرمعیارها: درک مشتریان هدف و تامین انتظارات آن، اعتماد متقابل بین ارائه دهندگان خدمات تامین مالی و عوامل تامین مالی، کیفیت روابط) و وابستگی به مرجع( زیرمعیارها: جذب سیاست های حمایتی شرکا، تحلیل فعالیت های رقبا، تحقیق و توسعه در زمینه موفقیت خدمات تامین مالی) بود.

کلیدواژه‌ها