شناسایی و تبیین عوامل و مولفه‌های بازاریابی کل‌نگر در بخش خدمات مخابراتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر،ملایر، ایران

10.30510/psi.2023.378827.4201

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، صنعت خدمات مخابراتی ایران علی‌رغم رشد سریع، با ورود اپراتورهای مختلف، فضای جدیدی به خود دیده و تغییرات عمده‌‌‌ای را تجربه می‌کند. در چنین بازار رقابتی، استفاده از شیوه‌های سنتی و ناکارآمد بازاریابی دیگر جوابگوی سطح رقابت نیست و شرکت‌ها جهت حفظ و ارتقاء جایگاه خود، به ناچار باید به سمت رویکردهای نوین بازاریابی روی آورند. یکی از رویکردهای جامع و مؤثر بازاریابی که در سال‌های اخیر رواج بیشتری یافته است، بازاریابی کل‌نگر می‌باشد. در این رویکرد همه چیز مهم است و مدیران بازاریابی تمام جوانب را در قالب مدلی واحد تجمیع کرده و هماهنگی مناسبی در ابزارهای مختلف بازاریابی ایجاد می‌کنند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل و مولفه‌های بازاریابی کل‌نگر در بخش خدمات مخابراتی انجام شده است. رویکرد این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نظر روش انجام، کیفی، می‌باشد. جهت شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی کل‌نگر در بخش خدمات مخابراتی از روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین برجسته حوزه‌های مدیریت بازاریابی و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی است. نمونه‌گیری با روش هدفمند و گردآوری داده ها با انجام 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت.
جهت تحلیل کیفی مصاحبه‌ها، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم اصلی در قالب 130 کد مرتبط با 43 مفهوم، 19 تم فرعی و 5 تم اصلی شناسایی گردید.

واژگان کلیدی: بازاریابی کل‌نگر، خدمات مخابراتی، تحلیل تم (تحلیل مضمون).

کلیدواژه‌ها