بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری صنایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.30510/psi.2023.274465.1555

چکیده

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هرکشوری است فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق مجراهای زیر ساختی بر انواع بهره وری در صنایع موثر باشد ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با توجه به شرایط خاص خود به دنبال ارتقای بهره وری در صنایع به منظور استفاده بیشتر و کاراتر از منابع محدود می باشد تا با افزایش قدرت رقابتی خود بتواند در رقابت با بازارهای جهانی و عرصه های بین المللی موفق عمل نماید از اینرو هدف این پژوهش بررسی تاثیر فاوا بر بهره وری کل عوامل تولید ، بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان های زنجان و قزوین می باشد این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و دوره زمانی آن شامل سالهای 1395-1385 است جامعه آماری نیز شامل صنایع کارخانه ای 10 نفرکارکن به بالا در استانهای زنجان و قزوین است.داده های مربوط بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده کدهای isic چهار رقمی صنایع کارخانه ای 10 نفر کارکن به بالا در دو استان از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های پنل و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس و به روش حداقل مربعات معمولی توسط نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که فاوا بر بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در دو استان دارای اثر معناداری نمیباشد ولی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو استان اثر منفی و معناداری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها