دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-216 
7. رویکرد روسیه و ترکیه به ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی

صفحه 209-237

10.30510/psi.2021.295903.2117

شجاع حسین زاده؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی


12. بررسی ماهیت و محتوای حق بر محیط زیست

صفحه 310-330

10.30510/psi.2022.331128.3147

فریده منصورخانی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی