دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1398، صفحه 1-206 
9. تبیین جامعه شناختی جهانی شدن حقوق بشر و موانع آن

صفحه 270-285

10.30510/psi.2021.277561.1613

غلامحسین دغاغله؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی