دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1398، صفحه 1-206 
5. رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)

صفحه 129-165

احمد گل محمدی؛ سمیه زمانی؛ ابوالفضل دلاوری