دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1398، صفحه 1-206 
13. رویکرد جامعه شناختی فقهی-حقوقی به شفاعت در تعزیرات

صفحه 334-349

10.30510/psi.2021.313388.2728

سیف الله سجادی نسب؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده