دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1398، صفحه 1-253 
1. راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

صفحه 5-43

سارا نظری؛ رحیم عیوضی؛ علی مرتضویان؛ اکبر اشرفی


2. تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 44-74

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری


4. «نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

صفحه 112-142

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده