دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1399، صفحه 1-254 
5. جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر

صفحه 118-146

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی