دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1399، صفحه 1-238 
8. جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت