دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1399، صفحه 1-238 
8. جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


15. علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

صفحه 406-425

10.30510/psi.2021.262054.1771

مهدی محمدی بیدختی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مصطفی کواکبیان؛ مرتضی محمودی


17. رویکرد تحلیلی تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی

صفحه 443-507

10.30510/psi.2021.299470.2123

سهیل طاهری؛ حسن خسروی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی خسرو شاهی مطلق


19. چیستی نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

صفحه 524-540

10.30510/psi.2021.239779.1196

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی


27. مفاهیم و مبانی حقوق گردشگری در نظام بین الملل

صفحه 686-697

10.30510/psi.2021.320344.2820

مجید احمدی؛ محمد حسین جعفری؛ ایرج حسینی صدرآبادی


32. نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی

صفحه 772-789

10.30510/psi.2022.325023.2964

فاطمه شعبانی اصل؛ محمد صادق فربد؛ علی باصری؛ محمد هادی ‌ منصور لکورج


34. اعمال مجازات اعدام در تضاد با قواعد حقوق بشری اسناد حقوق بین الملل

صفحه 802-815

10.30510/psi.2022.324096.2955

سعادت علی جلال دوست؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده