دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1399، صفحه 1-238 
8. جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


15. علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

صفحه 406-425

10.30510/psi.2021.262054.1771

مهدی محمدی بیدختی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مصطفی کواکبیان؛ مرتضی محمودی


17. رویکرد تحلیلی تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی

صفحه 443-507

10.30510/psi.2021.299470.2123

سهیل طاهری؛ حسن خسروی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی خسرو شاهی مطلق


19. چیستی نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

صفحه 524-540

10.30510/psi.2021.239779.1196

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی