دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1399، صفحه 1-278 
6. نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی

صفحه 137-162

10.30510/psi.2020.218819.1115

سعید کریمی کشه؛ سید عبدالعلی قوام؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ داوود هرمیداس باوند


15. نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


17. چالش های رسیدگی به دعاوی مبتنی بر ارزهای رمزپایه در حقوق ایران

صفحه 421-444

10.30510/psi.2021.289460.1821

حسن رضوانی؛ علیرضا مسعودی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ فهیمه ملک زاده