دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهمن 1399 
نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


سیاست های جنایی مشارکتی

صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور)

صفحه 2076-2096

10.30510/psi.2022.325639.2983

زعیمه فرجادی نژاد؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه


تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع

صفحه 2117-2130

10.30510/psi.2022.325390.2993

میثم ملازاده؛ یوسف درویشی هویدا (نویسنده مسئول)؛ سیامک قیاسی سررکی


مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود


فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود

صفحه 2237-2250

10.30510/psi.2022.333686.3244

بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


:نقش نظارت در حکمرانی خوب

صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران

صفحه 2395-2411

10.30510/psi.2022.347633.3590

منصور پورنوری؛ محمدعلی رضایی آهنگرانی؛ سید عباس پورهاشمی؛ داریوش کریمی


کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری