دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1399 
11. نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری


14. مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف

صفحه 338-356

10.30510/psi.2021.294270.1973

محمد اسماعیل لطفی دیبا؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید مصطفی تقوی مقدم؛ فرید خاتمی


17. سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران

صفحه 408-422

10.30510/psi.2021.263727.1410

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری


18. اثر حقوقی شرط داوری در دعاوی نفتی ایران – امریکا

صفحه 423-440

10.30510/psi.2021.262601.1393

محمود عربلو؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی


33. کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

صفحه 713-743

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


49. مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

صفحه 1088-1101

10.30510/psi.2021.235149.1166

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ یوسف متولی حقیقی؛ منیزه کاظمی راشد


60. مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

صفحه 1292-1307

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


66. نقش جراید موافق ازکودتای 1299درتهران درقدرت یابی سیاسی رضاشاه

صفحه 1427-1441

10.30510/psi.2021.299128.2110

محمدرضا اسدپور سعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


75. مبانی توجیهی اصل شفافیت در انتخابات

صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


77. نقش تعدیل‌کنندگی شک و تردید حرفه‌ای در مدل قضاوت حرفه‌ای حسابرس

صفحه 1621-1636

10.30510/psi.2021.266813.1463

لیلا رنجبریان؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی میاندواب؛ عسگر پاک مرام


86. بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق

صفحه 1797-1814

10.30510/psi.2021.317030.2708

تورج کوهستانی نژاد؛ مجید خزاعی؛ میثم تارم


87. تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


88. ارائه مدل سبک زندگی ذهن آگاهی مشتریان در سیستم بانکی

صفحه 1836-1852

10.30510/psi.2021.316625.2676

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایران زاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


91. سیاست های جنایی مشارکتی

صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


92. طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت

صفحه 1910-1936

10.30510/psi.2022.311239.2503

منصوره مرادی حقیقی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ ناصر میرسپاسی؛ فرشاد حاج علیان


93. حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان

صفحه 1937-1955

10.30510/psi.2022.314147.2605

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری