دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1400 
شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست‌های ‌انتخاباتی

صفحه 396-413

10.30510/psi.2021.291448.1848

مهربان هادی پیکانی؛ بهنام بهنام پور؛ محمدرضا یزدانی زازرانی