دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1400 
9. جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی

صفحه 123-136

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


18. نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

صفحه 254-268

10.30510/psi.2021.245388.1239

روح الله طاهرنیا؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ سینا فروزش


20. رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی و ارزش های فردی

صفحه 292-309

10.30510/psi.2021.291590.1856

غلامرضا افشار؛ عباس صالح اردستانی؛ وحیدرضا میرابی


30. سیاستگذاری آمریکا در مسیر بازسازی آن(با رویکرد جامعه شناسی سیاسی)

صفحه 489-511

10.30510/psi.2021.272088.1523

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


32. بررسی نشانه‌شناسانه‌ ریشه‌های پیدایش بنیادگرایی یهودی در سرزمین‌های اشغالی

10.30510/psi.2021.291298.1844

عارف پیرداده بیرانوند؛ عباس صالحی نجف ابادی؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی


35. ارائه مدل ارتقای اخلاق کاری معلمان (مورد مطالعه: معلمان ریاضی مقطع متوسطه)

صفحه 546-577

10.30510/psi.2022.291978.1876

علیرضا ربیعی؛ محمدصادق عسگری؛ محمد رضا ربیعی؛ داود ابراهیمی بقا