دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1400 
جامعه شناسی تحولات قانونگذاری تفویضی در ایران دوره ی مشروطه(1357-1285)

صفحه 141-169

10.30510/psi.2022.236881.1176

سولماز اشراقی سامانی؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ جواد محمودی؛ علیمحمد فلاح زاده


چالش های تقنینی - ساختاری نظام نیمه آزادی در ایران

صفحه 512-529

10.30510/psi.2022.340908.3432

علی مشایخیان؛ حسنعلی موذن زادگان؛ احمد جان آقایی؛ سید علی میر ابراهیمی


پیوند ساختار و محتوا در سوره «اسراء»

صفحه 2839-2865

10.30510/psi.2022.359725.3901

مریم حاجی قاضی استرابادی؛ مرتضی خرمی؛ ارسطو میرانی


جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی1

صفحه 123-136

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در رویه قضایی

صفحه 543-558

10.30510/psi.2022.332659.3203

موسی کریمی اهندانی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ طیب افشار نیا


مفهوم وشرایط اضطرار در مسئوو لیت مدنی

10.30510/psi.2022.253575.1319

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری