دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1400 
تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور

صفحه 176-195

10.30510/psi.2022.207336.1077

جعفر رضایی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی


اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در منطقه میاندوآب

صفحه 218-235

10.30510/psi.2022.295317.1998

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


بررسی آثارشرط وکالت درقراردادهای مبتنی بربیع .......

صفحه 442-455

10.30510/psi.2022.304958.2308

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


أدای شهادت توسّط اطفال در امور کیفری؛ اماره یا دلیل؟

10.30510/psi.2022.284634.1697

منصور امیرزاده جیرکلی؛ جواد محمد علیزاده؛ شادی حسنی