دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400 
عدالت و جنگ عادلانه از دیدگاه آگوستین قدیس

صفحه 448-457

10.30510/psi.2022.279658.1635

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

صفحه 496-513

10.30510/psi.2022.256109.1338

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی


بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی


شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

10.30510/psi.2022.309722.2441

امید مستعان؛ قربانعلی گنجی جامه شورانی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ اصغر پرتوی


وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر

صفحه 977-992

10.30510/psi.2022.359892.3925

فریبرز مردانی؛ وحید قاسمی عهد؛ سید وحید لاجوردی؛ علی کریمی


ولایت فقیه در قانون اساسی و اصول فقهی ناظر بر آن

صفحه 742-769

10.30510/psi.2022.253719.1320

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


اعتراض ثالث به رأی داوری تجاری بین المللی

صفحه 829-838

10.30510/psi.2022.297657.2068

محمود عربلو؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی


حقوق افراد دو جنسیتی در ایران و خلا های قانونی آن

10.30510/psi.2022.294167.1963

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس