دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400 
عدالت و جنگ عادلانه از دیدگاه آگوستین قدیس

صفحه 448-457

10.30510/psi.2022.279658.1635

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

صفحه 496-513

10.30510/psi.2022.256109.1338

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی


شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

10.30510/psi.2022.309722.2441

امید مستعان؛ قربانعلی گنجی جامه شورانی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ اصغر پرتوی