دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1401 
13. واکاوی نقش مؤلفه‌های زیست‌محیطی تأثیرگذار بر توسعه‌پایدار در استان فارس

10.30510/psi.2022.313538.2583

کیامرث پارسایی؛ سید یوسف زین‌العابدین عموقین؛ علیرضا عباسی؛ حجت مهکویی