دوره و شماره: دوره 5، شماره 6، شهریور 1401 
تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران

10.30510/psi.2022.286545.1727

مهرداد بدیخی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان


بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدری اصغری


ساختارگرائی تکوینی اشعار کوتاه عزالدین المناصرة

10.30510/psi.2022.270679.1492

صادق ابراهیمی کاوری؛ عزیزه رحیمی؛ رحیمه چولانیان


مالکیت زمانی (تایم شرینگ) در حقوق ایران و انگلیس

10.30510/psi.2022.290153.1804

فرزاد کریمی خنجری؛ سید سعید صفوی؛ محمد انگالی؛ سیما غلامی