نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش بیگی بررسی زمینه‌های اجتماعی- سیاسی جنبش سید محمد کلاردشتی در دوره ناصری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1682-1701]
 • آتلیه معماری بررسی مدل های آموزش طراحی معماری با تأکید بر سبک های یادگیری (تحلیل مدل های آموزش معماری براساس سبک یادگیری VARK)* [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آتن و اسپارت پناهندگان یونانی در دربار هخامنشی(از تأسیس تا سقوط شاهنشاهی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1418-1430]
 • آثار سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1442-1454]
 • آثار جریان اصل صحت در ایقاعات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2408-2429]
 • آثار تحریم‌های بانکی اثرات تحریم‌های بانکی بر فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 147-163]
 • آثار جامعه شناختی نهاد داوری آثار جامعه شناختی نهاد داوری با تأکید بر صلاحیت داور در رسیدگی به انحلال قرارداد [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 515-529]
 • آثار حاکمیت شرکتی ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2201-2223]
 • آثار خصوصی سازی در فرانسه بررسی عملکرد خصوصی سازی در فرانسه1 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 160-177]
 • آثار فرهنگی حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آثار قرارداد " آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 871-897]
 • آثارمیانجیگری بررسی جایگاه میانجیگری در سیاست جنایی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1468-1480]
 • آجودانی کاربست نظریه کنش پیر بوردیو در بررسی علل ناکامی انقلاب مشروطه ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 631-649]
 • آخرت اصناف انسان‌ها در آخرت: بررسی رأی ملاصدرا در تکمیل و نقد آراء فلسفه اشراق [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4617-4667]
 • آخوند خراسانی تحلیل مفهوم (ولایت فقیه) در اندیشه سیاسی عصر مشروطه؛ مطالعه مقایسه- ای دیدگاه های آیات عظام شیخ فضل ا... نوری، آخوند خراسانی و محمدحسین نایینی [دوره 5، شماره 5، 1401]
 • آذربایجان شرقی جایگاه خودسازمان دهی روستاییان در بهبود طرح های توسعه روستایی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 950-982]
 • آراء قلمرو تقنینی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با تأکید بر رویه قضائی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3307-3326]
 • آراء و عقاید علل گرایش بربرهای شمال آفریقا به رویکرد سیاسی و اجتماعی خوارج 1 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 595-609]
 • آرامش بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 553-565]
 • آرای قضایی تعارض در آرا قضایی با توجه به تداخل صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی در آیین دادرسی ایران و فرانسه. [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آرای قطعی تحلیل اعتبار آرا قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 414-430]
 • آرتیمانی تحلیل انتقادی گفتمان در ساقی‌نامه ‌رضی‌الدینآرتیمانی با رویکرد فرکلاف [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4171-4189]
 • آرمان خواهی و کمال گرایی معنا کاوی مفهوم دانش آموزی در بین دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مدارس دولتی منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2-19]
 • آرمان گرایی از ایدئالیسم تا رئالیسم در سیاست جنایی ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1324-1340]
 • آرنت مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 398-410]
 • آزادی مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 398-410]
 • آزادی موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395 [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 342-360]
 • آزادی تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2275-2993]
 • آزادی بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 129-147]
 • آزادی بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1724-1741]
 • آزادی بیان آسیب شناسی توسعه دولت الکترونیک در نظام حقوقی ایران: خلأ قانونی یا ماهیت ضمانت اجراهای حاکم بر آن [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 149-171]
 • آزادی عمل باز پژوهی شرط عدم معاشرت و آزادی عمل ضمن عقد نکاح با رویکردی بر کارکردهای اجتماعی زوجیت [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 393-406]
 • آزادی گروهی صلاحیت گزینشی ماموران انتظامی در مدیریت آزادی اجتماعات [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1414-1440]
 • آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 36-53]
 • آسیا ـ پاسیفیک پیامد تلاقی بازموازنه امریکا و موازنه شکننده در آسیا ـ پاسیفیک [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2391-2404]
 • آسیای جنوب غربی .جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چینی و تأثیر آن بر همگرایی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1708-1725]
 • آسیای مرکزی ارزیابی ملاحظات سیاسی ـ امنیتی دولت چین در قبال مسلمانان سین کیانگ [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1690-1706]
 • آسیای مرکزی بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1992-2004]
 • آسیب‌شناسی نگاهی به سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 792-804]
 • آسیب‌شناسی تحلیل نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی آسیب‌ها و راهکارها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1463-1480]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی جامعه ی مدنی با تکیه بر سوره مائده [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1634-1648]
 • آسیب شناسی تحجرگرایی و مکتب سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2027-2042]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه‌ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 21-37]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2130-2145]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی و پیامدهای مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه در سال 1396 [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2530-2549]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4992-5008]
 • آسیب شناسی مدل دارای بازپرس در نظام تحقیقات مقدماتی ، تودیع و آسیب شناسی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 149-161]
 • آسیب‌های اجتماعی روایت جامعه‌شناختی ازمسائل اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) در سینمای معاصر ایران تحلیل و تبیین آن در دهه های 40 تا 80 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1905-1924]
 • آسیب های اجتماعی سرمایه اجتماعی :فراز وفرود آن در پژوهشهای دانشگاهی [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 121-141]
 • آسیب‌های اخلاقی تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آسیب‌های مشارکت شفافیت سیاسی و راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3186-3210]
 • آشنا تبیین روابط علی ارزشهای اخلاقی درحسابداری اسلامی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی درراستای بهبودمسوولیت پاسخگویی اجتماعی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1727-1755]
 • آفرینش آفرینش در اساطیر شاهنامه در تطبیق با آیاتی از قرآن کریم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3568-3590]
 • آقامحمد بیدآبادی بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 914-895]
 • آقامحمّد بیدآبادی بررسی احوال و اندیشه های عرفانی وسلوکی آقا محمد بید آبادی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 363-391]
 • آگاهی بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی نهادهای حکومتی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 273-302]
 • آگاهی از هویت ملی ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1927-1942]
 • آگاهی بخشی تأثیر قشربندی های خوزستان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان خوزستان بعد از انقلاب [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2950-2963]
 • آگاهی زیست محیطی تحلیل جامعه شناختی رفتارزیست محیطی شهروندان گرگانی با تکیه بر رفتار مصرف آب [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2508-2528]
 • آگاهی سیاسی پیشران‌ها و موانع اثرگذار بر جامعه‌پذیری سیاسی زنان تحصیل‌کرده تهرانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 775-781]
 • آگاهی سیاسی بررسی وضعیت جامعه پذیری سیاسی در میان دانشجویان: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3133-3151]
 • آگاهی سیاسی مطالعه رابطه جامعه‌پذیری سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5081-5102]
 • آگاهی عمومی تبیین جامعه‌شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 441-459]
 • آگوستین مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 538-550]
 • آل احمد ارزیابی جریان بومیگرایی روشنفکری در سنت اوریانتانیسم و تأثیر آن بر وضعیت مدرنیته ایران > [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4105-4117]
 • آل بویه سیاستهای حاکمان شیعه در گسترش تشیع: مطالعه موردی دولت آل بویه و حمدانیان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آلودگی مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و قوانین بین المللی در قبال جرایم مرتبط با منابع آب [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 893-916]
 • آلودگی هوا فرازی بر جایگاه حق بر هوای پاک با رویکرد به حق بر توسعه پایدار در نظام های حقوقی دول [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 531-547]
 • آلودگی هوا جایگاه حق بر هوای پاک در رویه ی قضایی بین المللی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1028-1047]
 • آمریکا آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 519-539]
 • آمریکا بررسی تطبیقی ماهیت قرارداد اختیار معامله در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1170-1189]
 • آمریکا اعتبار شهادت، اقسام و ارزش اثباتی آن در قلمرو قوانین و سیاست های حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (جامعه مورد مطالعه: آمریکا) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1944-1964]
 • آمریکا بررسی تعرضات اخلاقی تصمیمات سازمان های بین المللی با خروج نیرو های ناتو از افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4574-4568]
 • آمریکا تحلیل اقتصادی تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آمریکا مقایسه رویکرد سیاست‌خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آمریکا اعتبار شهادت، شرایط و ارزش اثباتی آن در قوانین و سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (مورد مطالعه: جامعه آمریکا) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4949-4972]
 • آمریکا توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1320-1337]
 • آمریکا شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق نوین درسال های(2016تا2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2535-2554]
 • آمریکا  تحلیلی بر عوامل مؤثر در تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی (مورد مطالعه سال های 1385-1399) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2555-2582]
 • آموزش طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 715-740]
 • آموزش بررسی هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی با وضعیت آموزش تاب‌آوری سازمانی در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 359-375]
 • آموزش تبیین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2222-2239]
 • آموزش طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزش سیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در جامعه، پس از خروج از کانون [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزش تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به شبکه‌های اجتماعی دانش آموزان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1445-1461]
 • آموزش مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2236-2248]
 • آموزش الکترونیکی ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزش ریاضی سیاستگذاری و اولویت بندی مضامین مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد آموزش سیار [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 332-341]
 • آموزش ریاضی ارائه مدلی برای آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی : به روش تحقیق داده بنیاد [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2588-2606]
 • آموزش زبان انگلیسی طراحی طرح درس آموزشی به زبان انگلیسی با اهداف بانکی: موردپژوهی بانک توسعه‌ی صادرات ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 836-854]
 • آموزش سازمانی آموزش سازمانی در یادگیری افراد با توجه به تاثیر هوش معنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3058-3071]
 • آموزش‌عالی ارائه چارچوب ساختاری تفسیری توسعه کارآفرینی در آموزش عالی با پیامد اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 244-263]
 • آموزش عالی شناخت و تحلیل کیفی چالش های آموزش عالی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6346-6368]
 • آموزش فلسفه تحلیل نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 315-330]
 • آموزش کارآفرینی ارائه الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه دانش‌آموزان (مطالعه موردی: هنرستان‌های شهر تهران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2431-2452]
 • آموزش متقابل بررسی اثر بخشی آموزش متقابل، توضیح مستقیم برسرعت یادگیری و مهارت‌های حل‌مساله [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3005-3021]
 • آموزش معماری بررسی مدل های آموزش طراحی معماری با تأکید بر سبک های یادگیری (تحلیل مدل های آموزش معماری براساس سبک یادگیری VARK)* [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزش نوین بررسی عملکرد و چالش‌های سپاه دانش در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1512-1528]
 • آموزش و پرورش طراحی راهنمای برنامه درسی مدرسه صالح در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2830-2844]
 • آموزش و پرورش طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1135-1156]
 • آموزش و پرورش تحلیل و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در ارتقاء حقوق اجتماعی و شهروندی در ایران(در پرتو نظریه ساخت یابی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 53-71]
 • آموزش و پرورش توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1320-1337]
 • آموزش و پرورش عشایر بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت عشایری از دیدگاه محمد بهمن‌بیگی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 477-503]
 • آموزه ها بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 562-578]
 • آموزه‌های اجتماعی بررسی میزان اثرگذاری آموزه‌های اجتماعی در نیک‌فرجامی یا بدفرجامی فردی و جمعی از منظر قصّه‌های قرآنی سور مکّی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزه های اسلامی شناسایی و واکاوی مولفه های فضیلت سازمانی براساس آموزه های ایرانی و اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزه های ایرانی شناسایی و واکاوی مولفه های فضیلت سازمانی براساس آموزه های ایرانی و اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزه های دینی بررسی تطبیقی آموزه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی دو آیین مهر و زرتشت [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2002-2018]
 • آموزه های قرآنی بررسی نقش احکام ثانویه در تفسیر عقود و قراردادها درمان در آموزه های قرآنی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آموزه‌های نهج‌البلاغه شناسایی مولفه‌های توانمندسازی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه (یک روش کیفی: تحلیل محتوی اسنادی) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 235-254]
 • آنسیترال رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری در پرتو رویکرد های نوین و سنتی ( قضایی و غیر قضایی) بین المللی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 383-396]
 • آنه ماری شیمل بازنمایی آراء ابن حسام خوسفی در خاوران‌نامه دربارۀ معراج پیامبر(ص) و مقایسۀ آن با نظرات آنه ماری شیمل [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 461-473]
 • آنومی سازمانی اثر شرایط آنومی بر رفتار ریاکارانه با نقش میانجی کم‌کاری و سایش اجتماعی منابع انسانی در سازمان ورزش و تفریحات شهرداری تهران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 412-429]
 • آیات الاحکام بررسی تطبیقی آیات الاحکام مشروعیت نکاح از منظر فاضل مقداد و جصاص [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 759-772]
 • آیات مکّی بررسی الگوهای مقاومت با تمرکز بر آیات مکّی و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آیت‌الله جوادی آملی حرکت جوهری و تجسم اعمال از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2354-2365]
 • آیت الله مدرس واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-53]
 • آیت اله ملکی میانجی بررسی روش استنباط آموزه های دینی آیت اله ملکی میانجی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 267-293]
 • آینده‌پژوهی نقش آینده‌پژوهی در شکل‌گیری سیاست‌گذاری هنر در ایران. [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 198-214]
 • آینده پژوهی تحول‌قضایی و آینده‌پژوهی سیاست‌های پیشگیری و مبارزه با فساد‌اقتصادی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1650-1676]
 • آینده پژوهی ارائه چارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده‌ پژوهی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 895-914]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی ثبات سیاسی در کشور عراق تا ابتدای سال 2030 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1954-1973]
 • آینده پژوهی شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2757-2776]
 • آینده پژوهی سناریو آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 519-539]
 • آینده نگاری آینده نگاری توسعه و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ی ایران (مطالعه‌ی موردی: برنامه‌ی توسعه‌ی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1986-2002]
 • آیین جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 325-335]
 • آیین دادرسی کیفری میانجی گری در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 935-957]
 • آیین دادرسی کیفری مطالعه تطبیقی برخی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران با حقوق آمریکا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3715-3732]
 • آیین دادرسی مدنی پیشگیری از تحقق تعارض آرا با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2070-2083]
 • آیین دادرسی مدنی تعارض در آرا قضایی با توجه به تداخل صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی در آیین دادرسی ایران و فرانسه. [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • آیین دادرسی مدنی فراملی نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3163-3180]
 • آیین نامه ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی (با تاکید بر نقش نیروی انتظامی ایران) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 106-120]
 • آیین‌نامه انضباطی جایگاه مسئولیت کیفری در ارتکاب تخلفات و جرایم ورزشی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2501-2516]

ا

 • ائتلاف عبری &ndash آینده‌پژوهی ائتلاف عبری – عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 519-539]
 • ابتکار کمربند راه چینی .جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چینی و تأثیر آن بر همگرایی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1708-1725]
 • ابتکار مردمی استبداد اکثریت از طریق ابتکار مردمی؛ ممنوعیت مناره و برقع در سوئیس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4914-4929]
 • ابراء جریان اصل صحت در ایقاعات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2408-2429]
 • ابراهیم(ع) جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 325-335]
 • ابزارهای مشتقه" آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 871-897]
 • ابطال رأی داوری مقایسه آثار اعتراض به رأى داورى در حقوق خصوصى ایران و کنوانسیون هاى بین المللى [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 488-503]
 • ابطال و بطلان اصول بنیادین دادرسی وتشریفات داوری در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2050-2061]
 • ابعاد شخصیتی ابعاد شخصیتی شیخ عبدالحسین تهرانی و نقش ایشان در تحولات دینی و سیاسی دوره قاجار [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ابن‌ادریس پژوهشی در نقش تحولات اجتماعی در مبانی استنباط احکام [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ابن تیمیه بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 455-469]
 • ابن تیمیه تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1906-1925]
 • ابن حسام خوسفی بازنمایی آراء ابن حسام خوسفی در خاوران‌نامه دربارۀ معراج پیامبر(ص) و مقایسۀ آن با نظرات آنه ماری شیمل [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 461-473]
 • ابن خلدون تحلیل انتقادی بر فراز و فرودهای نظریّه عصبیّت ابن‌خلدون در تشکیل حکومت مهدوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1207-1224]
 • ابن سینا مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 538-550]
 • ابوالبرکات بغدادی حقیقت زمان از دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 73-91]
 • ابوالقاسم الشابی مضامین اجتماعی – سیاسی در اشعار ابوالقاسم الشابی و میرزاده عشقی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3672-3691]
 • ابوعلی سینا بررسی جایگاه عقل و دین در اندیشه سیاسی ابن سینا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 7207-7218]
 • ابی‌صلاح حلبی سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی» [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1310-1322]
 • اپوزیسیون بازشناسی مواجهه جمهوری اسلامی ایران و اپوزیسیون، در چهل سالگی انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • اپیدمی مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 163-170]
 • اتاق تعاون مراجع حل اختلاف در شرکتهای تعاونی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 300-316]
 • اتاق فکرها تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1283-1302]
 • اتحادیه مراجع حل اختلاف در شرکتهای تعاونی در حقوق ایران [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 300-316]
 • اتحادیه اروپا راهکارهای تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران در جرایم رایانه‌ای در پرتو رویۀ اتحادیۀ اروپا [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 475-509]
 • اتحادیه اروپا بررسی راهکارهای مقابله با شروط سوء‌استفاده جویانه وکاهش سوء‌استفاده از شروط در حقوق مصرف‌کننده [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 717-755]
 • اتحادیه اروپا تعارض ادله سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3362-3389]
 • اتحادیه ها ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی (با تاکید بر نقش نیروی انتظامی ایران) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 106-120]
 • اثبات دعوی تعارض ادله سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3362-3389]
 • اثرات فرهنگی بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3337-3342]
 • اثربخشی تحلیل وتبیین تعریف تخصص درنظام شایسته سالار فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشور در انتصاب پست های مدیریتی در ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2437-2462]
 • اثربخشی تبلیغات محیطی بررسی ابعاد مؤثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 337-360]
 • اثربخشی تدریس نقش میانجی سبک های اسنادی بین انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس در بین معلمان ایرانی درس زبان انگلیسی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5162-5170]
 • اثربخشی سازمانی و بنگاه های کوچک و متوسط طراحی و تبیین مدل بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد اثربخشی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در استان های فارس و خراسان رضوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 296-309]
 • اثربخشی سیاسی شناسایی مولفه های موثر بر اثربخشی سیاسی توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب استان تهران با روش دلفی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 133-151]
 • اثربخشی سیاسی مطالعه رابطه جامعه‌پذیری سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5081-5102]
 • اثربخشی و صرفه اقتصادی طراحی الگوی اقتضائی تحلیل مسیر چند گانه تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر بهبود مسئولیت پاسخگویی سیاسی دستگاههای اجرایی (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور ایران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اثر حافظه مصرف کننده شناسایی سیاست ساختار بازار برای نظارت بر رقابت محصول با استفاده از مدل هوشمند مبتنی بر رفتار مصرف کننده [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 840-853]
 • اثر وحدت حول پرچم تأثیر تحریمهای دوران اوباما و ترامپ بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3111-3130]
 • اجتماع اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 249-271]
 • اجتماع مدار جایگاه اندیشه دربستر سیاست‌جنایی سرکوب و نقش آن در سیاسی شدن حقوق کیفری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1364-1382]
 • اجتماعی بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1992-2004]
 • اجتماعی مباحث اجتماعی در آیینة اشعار دورة تیموری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 74-94]
 • اجتهاد منابع اجتهاد از دیدگاه فقه عام و خاص [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 478-514]
 • اجتهاد و علم قاضی بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 336-346]
 • اجرا بررسی آثار قاعده آمره و ملاحظات اجتماعی بر نحوه اجرای آرای داوری تجارت بین الملل [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2812-2831]
 • اجرای احکام عدالت قضایی و رابطه آن با ثبات و کارآمدی نظام‌های سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1670-1699]
 • اجرای احکام اجرای دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر دستور موقت دیوان در پرونده نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران-آمریکا(1955) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3324-3328]
 • اجرای خط مشی طراحی مدل صلاحدید بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی‌ها (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2396-2405]
 • اجرای خط مشی طراحی مدل اجرای خط مشی‌های صنعت نظامی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3307-3327]
 • اجرای خط مشی در حوزه ی پرسنلی ارائه مدل پذیرش خط‌مشی‌های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف( مطالعه موردی سازمانهای دولتی استان لرستان) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 120-144]
 • اجرای رأی بررسی تطبیقی داوری آنلاین در نظام قضایی ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 777-790]
 • اجرای مجازات مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات‌ها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 327-345]
 • احادیث ائمه کاربست مفهوم مخالف سنت نبوی در احادیث فقهی(بخش عبادات) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2211-2223]
 • احترام برسی عناصرعمل اخلاقی در فلسفه کانت [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2568-2581]
 • احزاب تعارض در ارزش های بنیادی و شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1399-1398 [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 115-138]
 • احزاب بررسی ارتباط تحزب با توسعه اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی (دوره پهلوی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2378-2389]
 • احزاب جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2951-2966]
 • احزاب تبیین راهکارهای گسترش جامعه مدنی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • احزاب سیاسی تأثیر کارکرد احزاب سیاسی در تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 31-49]
 • احزاب سیاسی عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران عصر مشروطه در انطباق با نظریه لاپالومبارا و واینر [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1342-1357]
 • احساسات هیجانی ارزیابی احساسات هیجانی مدرسین زبان انگلیسی ایرانی: زبان آموزان، همکاران و موسسات آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 551-560]
 • احساس امنیت اجتماعی تبیین جامعه شناختی جنسیت و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1173-1194]
 • احساس محرومیت نسبی تبیین جامعه‌شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 441-459]
 • احکام کاربست مفهوم مخالف سنت نبوی در احادیث فقهی(بخش عبادات) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2211-2223]
 • احکام قلمرو تقنینی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با تأکید بر رویه قضائی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3307-3326]
 • احکام سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3328-3343]
 • احکام مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1747-1760]
 • احکام ثانویه بررسی نقش احکام ثانویه در تفسیر عقود و قراردادها درمان در آموزه های قرآنی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • احکام حدود کشف رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از نظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 93-109]
 • احکام حکومتی واکاوی اثرگذاری نظریه ولایت فقیه بر معاملات کالای قاچاق و آثار سیاسی اجتماعی آن در جامعه اسلامی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1957-1972]
 • احکام عبادات کاربست مفهوم مخالف سنت نبوی در احادیث فقهی(بخش عبادات) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2211-2223]
 • احکام فقهی پدیده های نوظهور مالی (بیت کوین) از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2993-3016]
 • احکام کیفری مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 408-420]
 • احمد جایگاه شهود از منظر احمد و محمد غزالی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2063-2077]
 • احمد عبدالمعطی حجازی واکاوی عناصر طبیعت در مسائل اجتماعی و سیاسی و نمود آن در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد عبدالمعطی حجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • احمد کسروی واکاوی دیدگاه های دگراندیشان دینی دوره پهلوی اول و نقش حکومت در گسترش آن در سطح جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1082-1096]
 • احمدی‌نژاد تاثیر جهانی‌شدن بر تحول گفتمان مفهوم شهروندی در دولتهای هاشمی تا احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2733-2753]
 • احمدی نژاد سیاست دولت خاتمی و احمدی نژاد در مبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 121-148]
 • احمدی نژاد عوامل سیاسی و اجتماعی موثر بر سیاستگذاری دولتها (ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای ) بر اساس مدل سیستم ها [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 783-796]
 • احوال شخصیّه پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 23-34]
 • احیاگری دینی بررسی دو خوانش احیاگرایانه در جهان اسلام: احیاءگری معرفت محور و احیاءگری هویت جویانه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5790-5803]
 • اختصاصی بودن اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 373-391]
 • اختفاء جرایم مبتنی بر اخفاء با تاکید بر اختفای طفل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1171-1178]
 • اختلاس بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1468-1485]
 • اختلال هویت جنسی تحلیل دیدگاه فقه امامیه وعلم روانشناسی نسبت به تغییر جنسیت [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 499-515]
 • اختیار بررسی و تحلیل رویکرد انتقادی آیت اله سبحانی درباره مساله تسلسل اراده‌های غیر متناهی و اراده ازلی خداوند [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 50-65]
 • اختیار خردگرایی مدرن؛ تقدیرستیزی و خرافه ستیزی در شعر معاصر [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1363-1382]
 • اختیار قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدرای شیرازی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1570-1585]
 • اختیارات آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2130-2145]
 • اختیارات دادرس نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3163-3180]
 • اختیارات زوج واکاوی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات زوجه شاغل در باب خروج از منزل بدون إذن زوج [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 363-377]
 • اختیار معامله آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 871-897]
 • اختیار و قدرت قاضی بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 336-346]
 • اختیار وکیل اختیار وکیل در معامله با خود از دیدگاه فقه وحقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 348-359]
 • اخفا سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1442-1454]
 • اخلاق فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 348-361]
 • اخلاق آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه‌ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 21-37]
 • اخلاق تحلیل هوش اخلاقی و مولفه‌های آن بر اساس روایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 871-887]
 • اخلاق ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1482-1496]
 • اخلاق مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اخلاق سیاسی مطالعه تطبیقی اخلاق ، عقاید و رفتار سیاسی تشیع در ایران در مبارزه با گروه های تروریستی: (مطالعه موردی: داعش در طی سال های 2011-2016) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-19]
 • اخلاق سیاسی ضمانت‌های اجرایی و اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 121-146]
 • اخلاق سیاسی تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اخلاق کارگزاران ضمانت‌های اجرایی و اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 121-146]
 • اخلاق گرایی قانونی از اخلاق متعارف جامعه تا محدوده اخلاقگرایی قانونی (گذر به سوی اخلاق گرایی منعطف) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1147-1167]
 • اخلاقگرایی مذهب بنیان از اخلاق متعارف جامعه تا محدوده اخلاقگرایی قانونی (گذر به سوی اخلاق گرایی منعطف) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1147-1167]
 • اخلاق متعارف از اخلاق متعارف جامعه تا محدوده اخلاقگرایی قانونی (گذر به سوی اخلاق گرایی منعطف) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1147-1167]
 • اخلاق محسنی بررسی حقوق انسان در کتاب اخلاق محسنی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2173-2187]
 • اخلاق و معنویت تأثیر کارکرد احزاب سیاسی در تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 31-49]
 • اخلاقی بررسی معیارهای ارزشی حاکم بر تبعیضات مثبت مالیاتی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4757-4780]
 • اخلاقیات تاثیر ویژگی‌های فردی حسابرس (استقلال، مهارت، دانش، اخلاقیات) بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اخلاقیات فراتر از فرم در سینمای نئورئالیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6157-6169]
 • اخلاقی و اجتماعی فرهنگ موضوعی، تحلیلی، اجتماعی اشعار جامی (با تکیه بر مثنوی معنوی هفت اورنگ) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اخلاقی و تربیتی بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3337-3342]
 • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛ عنصر مادی اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به عنوان یکی از جرائم اقتصادی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6235-6255]
 • اخلال در نظام اقتصادی اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به عنوان یکی از جرائم اقتصادی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6235-6255]
 • اخلال درنظم اقتصادی " جایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اﺧﻼل ﮐﻼن تحلیل سیاست جنایی اسلام در مواجه با جرائم [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اخماس موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین در خلافت علی بن ابیطالب(ع) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 566-585]
 • اخوان المسلمین تحلیل انقلاب مصر از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1078-1095]
 • ادارات استان کرمان تأثیرخلقیات اجتماعی بر فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه: ادارات استان کرمان) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4601-4615]
 • ادارات کل ورزش و جوانان ارائه مدل مفهومی اثر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پارادایم فساد اداری در ادارات کل ورزش و جوانان جوانان کشور [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ادارات ورزش و جوانان ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اداره دلیل 1- بررسی نقش دادرس در اداره دلیل با نگاهی به آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1754-1768]
 • اداره شایسته چالش ها و راهکارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران‌ با تاکید بر حقوق شهروندی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 444-457]
 • اداره فضولی مال غیر بررسی تطبیقی اداره فضولی به قصد احسان در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 61-72]
 • اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان بررسی ارتباط سنجی بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی:اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4974-4990]
 • اداره مطلوب بررسی ارتباط میان اداره مطلوب وحکمرانی مطلوب؛ با نگاهی به عوامل سیاسی و عوامل قضایی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 563-576]
 • اداری نظام اداری و سیاسی حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1169-1193]
 • اداری.. سند تحول قضایی جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 835-866]
 • ادب غنایی بررسی و تطبیق مضامین مناجات در ویس و رامین و خسرو و شیرین [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2965-2976]
 • ادب فارسی بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3337-3342]
 • ادبیات انتقادی بررسی سیر تحلیلی ادبیات پایداری و سیاسی پیش از مشروطه [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • ادبیات پایداری بررسی سیر تحلیلی ادبیات پایداری و سیاسی پیش از مشروطه [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • ادبیات تعلیمی تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 810-838]
 • ادبیات جامعه شناسی رمان الدورادو : بستر دیدگاه های ادبی، جامعه شناسی و سیاسی لوران گوده [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 431-442]
 • ادبیات داستانی بررسی شهرنشینی و اضطراب موقعیت در ادبیات داستانی پس از انقلاب با تاکید بر آثار «زویا پیرزاد» [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5805-5816]
 • ادبیات سیاسی بررسی سیر تحلیلی ادبیات پایداری و سیاسی پیش از مشروطه [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • ادبیات غنایی بررسی و تحلیل کارکردهای عنصر زبان در بازنمایی موضوعات اجتماعی در رمان تنگسیر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2189-2201]
 • ادبیات متعهد بررسی سیر تحلیلی ادبیات پایداری و سیاسی پیش از مشروطه [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • ادبیات مشروطه ادبیات مشروطه و بحران مشارکت در حکومت قاجار [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 503-521]
 • ادبیات مهاجرت رمان الدورادو : بستر دیدگاه های ادبی، جامعه شناسی و سیاسی لوران گوده [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 431-442]
 • ادبیات وحشت بررسی نگاه تطبیقی گوتیک در ادبیات ایران و غرب [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2654-2667]
 • ادراک از کیفیت حمکرانی شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 675-689]
 • ادراک پدیدارشناسانه ادراک پدیدارشناسانه معماری بر اساس تاثیر پذیری از مصالح [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6838-6861]
 • ادراک مصرف کننده ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده با رویکرد ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1556-1577]
 • ادراک مصرف کننده از ایمنی ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده با رویکرد ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1556-1577]
 • ادله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1442-1454]
 • ادله اثبات بررسی های تطبیقی شهادت در امور قضایی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 867-892]
 • ادله اثبات جرم جامعه شناسی کیفرشناسی ایران با تاکید بر ادله اثبات جرم [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 511-524]
 • ادله اثبات دعوا سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی» [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1310-1322]
 • ادله اثبات دعوی 1- بررسی نقش دادرس در اداره دلیل با نگاهی به آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1754-1768]
 • ادله الکترونیکی تعارض ادله سنتی و الکترونیکی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3362-3389]
 • اده ۷۹ کنوانسیون دشوار شدن اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1851-1872]
 • اذن زوجه تحلیل و تبیین عدم لزوم اذن یا اجازه زوجه در تعدد زوجات در فقه و حقوق اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 788-798]
 • ارائه مدل ارائه مدل استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی( مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 692-713]
 • اراده ازلی خداوند بررسی و تحلیل رویکرد انتقادی آیت اله سبحانی درباره مساله تسلسل اراده‌های غیر متناهی و اراده ازلی خداوند [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 50-65]
 • اراده باطنی مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادهادر حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اراده ظاهری مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادهادر حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ارتباطات .جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چینی و تأثیر آن بر همگرایی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1708-1725]
 • ارتباطات آینده نگاری توسعه و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ی ایران (مطالعه‌ی موردی: برنامه‌ی توسعه‌ی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1986-2002]
 • ارتباطات ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1482-1496]
 • ارتباطات ظرفیت‌سنجی شبکه‌های مجازی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران (مطالعه موردی اینستاگرام) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3908-3926]
 • ارتباطات دیپلماسی علمی و فناوری و توسعه سیاسی در ایران [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • ارتباط کلامی خوانش یاکوبسنی گزاره‌های سیاسی و اجتماعی در قطعه‌ی « صاعقه‌ی ما ستم اغنیاست» از پروین اعتصامی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2193-2209]
 • ارتش مقایسه مبانی اقتدارگرایی در مصر و عراق [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 916-930]
 • ارتش بررسی ساختار و تشکیلات ارتش ایران در دوره پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1554-1570]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی الگوی مولفه های قدرت نرم موجود درارتش جمهوری اسلامی ایران ونقش آن در توان رزمی باتاکیدبربعدرسانه ای [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4653-4673]
 • ارتقای مهارت خواندن شناخت اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر تقویت مهارت خواندن [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 218-238]
 • اردشیر شاهنامه فردوسی بررسی مقایسه‌‌ای حکومت‌‌داری در عهد اردشیر و شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 216-233]
 • ارز دیجیتال طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1540-1568]
 • ارز دیجیتال ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3345-3363]
 • ارز دیجیتال ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3766-3774]
 • ارزش افزایی سرمایه الگوی توانمندی های نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط در راستای ارزش افزایی سرمایه [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 526-540]
 • ارزش افزوده اقتصادی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری اندازه گیری شده از طریق تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3647-3667]
 • ارزش درک شده از خدمات غیرحضوری ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2-21]
 • ارزش فرزندان بررسی علل و عوامل موثر بر نیات برآورده نشده فرزندآوری زنان(مورد مطالعه: زنان همسردار 44-30 ساله ساکن شهر تهران) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1708-1728]
 • ارزشمداری زیبایی بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان، مطالعه موردی شهر اهواز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2540-2555]
 • ارزشهای زنان مطالعه جامعه شناختی رابطه بین ارزش ها و کنش های زنان ساکن در سه منطقه تهران ( با تاکید بر رسانه ) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1594-1612]
 • ارزش‌های فرهنگی تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا از منظر تاکید بر ارزش های نوسازی (مورد مطالعه: روزنامه های کیهان و اعتماد) [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 61-83]
 • ارزش‌های فرهنگی ظرفیت‌سنجی شبکه‌های مجازی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران (مطالعه موردی اینستاگرام) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3908-3926]
 • ارزش ویژه برند ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2-21]
 • ارزش ویژه برند مدل یابی اثر افشاگری بازاریابی کمین بر ارزش ویژه برند و مسئولیت پذیری اجتماعی حامیان مالی ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2647-2668]
 • ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری تبیین تاثیر هوش هیجانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تهران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ارزشی بررسی معیارهای ارزشی حاکم بر تبعیضات مثبت مالیاتی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4757-4780]
 • ارزشیابی ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1724-1741]
 • ارزشیابی خط‌مشی‌ ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 77-101]
 • ارزهای رمزنگاری شده طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1540-1568]
 • ارزیابی طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3386-3399]
 • ارزیابی ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1532-1554]
 • ارزیابی ارزیابی مولفه های کار آفرینی در برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1908-1919]
 • ارزیابی خط مشی بررسی تاثیرمعیارها و سنجه ها ی ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 566-579]
 • ارزیابی عملکرد طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1280-1299]
 • ارشاد بازاندیشی معیارهای شناخت نواهی ارشادی و آثار آن در فقه و جامعه اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1129-1145]
 • ارکان فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 775-786]
 • ارکان مسئولیت مدنی ارکان مسئولیت مدنی شاغلین حرفه طبابت در خصوص اتلاف فرصت محدود درمان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2258-2271]
 • اروپا نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ازدواج تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ازدواج سفید تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری [دوره 5، شماره 5، 1401]
 • ازدواج معاطاتی تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ازدواج موقت تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 653-674]
 • اژدها بررسی تحلیلی و نماد شناسانه‌ی سر اژدها در توغ‌های ایرانی (در بازه زمانی قبل از صفویه تاکنون) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 285-317]
 • اساسی سازی اساسی سازی قوانین موضوعه (مقایسه تطبیقی الگوهای آمریکائی و اروپائی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 630-646]
 • اسپریگنز اندیشه سیاسی غزالی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 471-482]
 • اسپریگنز اندیشه سیاسی سید مرتضی آوینی و الگوی اسپریگنز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 674-685]
 • استارت آپ بررسی تاثیر میزان کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها با نقش تعدیلگر تخصص و تجربه [دوره 5، شماره 8، 1401]
 • استان چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401]
 • استان آذربایجان شرقی ارائه مدل برندسازی حسی در صنعت مواد غذایی (مطالعه موردی: صنایع بزرگ مواد غذایی استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2148-2176]
 • استانداران چارچوبی برای مستندسازی، انتقال و تحلیل تجربیات استانداران جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی الگوها و تأثیر اقتباس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی در ایران با رویکرد سیاسی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استانداری خوزستان شناسایی الگوی شایستگی آموزشی زنان برای تصدی پست های اجرایی در استانداری خوزستان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استانداری خوزستان بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1399-1410]
 • استان فارس واکاوی نقش مؤلفه‌های زیست‌محیطی تأثیرگذار بر توسعه‌پایدار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 329-353]
 • استان کردستان بررسی عوامل مؤثر اجتماعی در بکارگیری کوچینگ عملکرد کارکنان در سازمانهای دولتی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5024-5040]
 • استان کرمان شهرستان بافت آسیب شناسی حکمرانی شهری از دیدگاه مدل های سیستم و سایبرنتیک(طرح مورد مطالعه شهرستان بافت-بخش خبر) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استان لرستان تدوین و ارزیابی شاخص‌های مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس متوسطه یک رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی مدارس متوسطه استان لرستان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 319-349]
 • استبداد رویکردی جامعه شناختی به روند تاریخی و اجتماعی حرکت های اعتراضی در تاریخ معاصر ایران تا فروپاشی حکومت پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استبداد بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 129-147]
 • استبداد اکثریت استبداد اکثریت از طریق ابتکار مردمی؛ ممنوعیت مناره و برقع در سوئیس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4914-4929]
 • استثنائات اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 675-696]
 • استثنائات عمومی تبیین و تفسیر حقوق بشر در پرتو آرای رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2484-2507]
 • استحکام خانواده واکاوی حقوقی نقش تفاوت های شخصیتی زوجین در استحکام خانواده [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2882-2892]
 • استخراج تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 389-406]
 • استخراج تبیین قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 210-250]
 • استخراج رمز ارز بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان روا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3252-3272]
 • استدلال رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استراتژی سیاست جنایی حاکم بر حمل و نقل هوایی ایران در مقایسه با سایر کشورها با کمک ماتریس SWOT [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی استراتژی‌های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات ایران و تبیین ارتباط این استراتژی‌ها با شایستگی‌های محوری مورد نیاز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1638-1653]
 • استراتژی بازدارندگی استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (2011-2020) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1359-1373]
 • استرتژی بررسی رویکرد سیاسی- امنیتی طرح خاورمیانه بزرگ دراستراتژی سیاست خارجی امریکا. [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2161-2176]
 • استعمار رویکردی جامعه شناختی به روند تاریخی و اجتماعی حرکت های اعتراضی در تاریخ معاصر ایران تا فروپاشی حکومت پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استفاده بلاجهت نسبت سنجی مسئولیت استردادی و انتفاع ناعادلانه درفقه وحقوق ایران بانگاهی به رویه قضایی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1926-1947]
 • استقلال تاثیر ویژگی‌های فردی حسابرس (استقلال، مهارت، دانش، اخلاقیات) بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استقلال معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1117-1133]
 • استقلال داخلی بررسی نقش سیاسی کلبیان در حفظ حاکمیت فاطمیان بر سیسیل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4328-4341]
 • استقلال قضایی عدالت قضایی و رابطه آن با ثبات و کارآمدی نظام‌های سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1670-1699]
 • استقلال قضایی رابطه کمیسیون اصل نود قانون اساسی با استقلال قضایی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1786-1797]
 • استقلال مالی زن حمایت واستقلال مالی زنان درخانواده وچالش های اجرایی آن با نگاهی به آیات وروایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2553-2586]
 • استکبار ستیزی بررسی تطبیقی گفتمان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء میرزای نائینی و امام خمینی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 280-296]
 • استمرار خدمات عمومی صیانت از قانون اساسی در ایران و آلمان: بانگاه ویژه به اصول جامعه شناختی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • استناد ظرفیت استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2030-2048]
 • استنباط بررسی روش استنباط آموزه های دینی آیت اله ملکی میانجی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 267-293]
 • استنتاج فازی بهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2431-2450]
 • استیفای مطالبات بررسی نحوه جبران خسارات در شرکت تضامنی حکمی در مقایسه با شرکت های مدنی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1049-1059]
 • اسرائیل سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 754-773]
 • اسطوره آفرینش در اساطیر شاهنامه در تطبیق با آیاتی از قرآن کریم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3568-3590]
 • اسکینر اصول و مؤلفه‌های دموکراسی در آراء و افکار محمد مجتهد شبستری؛ با تاکید بر روش شناسی کوئنتین اسکینر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1267-1292]
 • اسلام بررسی زمینه‌های حضور و نفوذ مسیحیان در ساختار سیاسی مسلمانان در عصر امویان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 840-857]
 • اسلام رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2178-2191]
 • اسلام بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 562-578]
 • اسلام سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1010-1022]
 • اسلام تبیین جامعه‌شناختی دلایل پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش علویان طبرستان با تأکید بر نظریۀ محرومیت نسبی رابرت گر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1294-1306]
 • اسلام تحلیل چارچوب های تساهل و مدارا در شاخص های فکری نواندیشان دینی ایران و لیبرالیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1351-1364]
 • اسلام تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید بهشتی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2661-2676]
 • اسلام تعاطی و تقابل اندیشه‌های اسلامی در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اسلام تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان در جنگ با تاکید بر حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2826-2839]
 • اسلام ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3370-3385]
 • اسلام آباد غرب انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1842-1865]
 • اسلام سیاسی ضرورت مشروعیت در ولایت فقیه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3053-3067]
 • اسلامیت سامانه التقاط عناصر ایرانیت و اسلامیت در دوران عباسیان: بازخوانی بر اساس مفهوم سامانه در روش‌شناسی فوکو [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اسلامی سیاسی بررسی مقایسه ای اسلام سیاسی مبتنی بر امامت و اسلام سیاسی مبتنی بر خلافت در نو سلفیه [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 21-34]
 • اسماءالله مصداق اتم اسماءالله از دیدگاه شیعه (با رویکردی تفسیری) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2690-2715]
 • اسناد بالادستی جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 945-974]
 • اسناد بین‌المللی حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 757-781]
 • اسناد بین‌المللی بررسی اصل « تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه » (تحلیلی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 915-936]
 • اسناد بین المللی بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین کیفری ایالات متحده آمریکا و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 741-760]
 • اسناد بین المللی سیاست های جنایی تقنینی در قبال منع خشونت علیه زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 926-939]
 • اسناد بین المللی بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3454-3466]
 • اسناد رسانه ملی تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3463-3485]
 • اسناد و املاک مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1487-1500]
 • اسیران تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان در جنگ با تاکید بر حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2826-2839]
 • اشتباه تحلیل جامعه شناختی اشتباه در جنایات در حقوق کیفری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اشتغال بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری استان کرمان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1230-1247]
 • اشتغال اشتغال زنان و الزامات آن ازمنظر قرآن و روایات [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2624-2633]
 • اشتغال پایدار روستایی خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1000-1024]
 • اشخاص مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 287-305]
 • اشخاص ثالث واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1119-1133]
 • اشخاص حقوق عمومی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی نسبت به خسارت ناشی از سیل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3391-3405]
 • اشخاص حقوقی گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی بزهکار در حقوق ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 427-450]
 • اشخاص حقوقی قابلیت انتساب جرائم به اشخاص حقوقی از مَنظر نظریه عمومی تناسب [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 252-265]
 • اشرافی گری انگاره ساده زیستی مدیران سیاسی در پرتو سیره معصومین(علیهم السلام) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 652-572]
 • اشعار مباحث اجتماعی در آیینة اشعار دورة تیموری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 74-94]
 • اشعار عرفانی شخصیت شناسی پیامبر اکرم (ﷺ) در مثنوی مولوی در پرتو تفاسیر قرآن کریم [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2525-2534]
 • اصفهان داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2040-2054]
 • اصفهان ارزیابی مولفه های کار آفرینی در برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1908-1919]
 • اصل مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر با مطالعه موردی یمن و افغانستان [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 769-801]
 • اصل آزادی تعدیل قضایی قرارداد با رویکرد بررسی تعارض قضایی با اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 564-576]
 • اصل آزادی قراردادها بررسی ماهیت قرارداد پایاپای در حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3791-3807]
 • اصلاح مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات‌ها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 327-345]
 • اصلاح داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2040-2054]
 • اصلاحات ارضی بررسی ارتباط تحزب با توسعه اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی (دوره پهلوی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2378-2389]
 • اصلاح‌طلب تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا از منظر تاکید بر ارزش های نوسازی (مورد مطالعه: روزنامه های کیهان و اعتماد) [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 61-83]
 • اصلاح طلب بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 320-340]
 • اصلاح طلب ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اصلاح‌طلبان رویکرد اصلاح‌طلبان به قدرت سیاسی در دهه 90 و پیامدهای اجتماعی آن (1398-1388) [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 42-69]
 • اصلاح طلبی تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2075-2098]
 • اصلاح نظام مالیاتی تبیین ابعاد و مولفه های الگوی اصلاح نظام مالیاتی ایران بر اساس الزامات دستیابی به توسعه پایدار [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2385-2394]
 • اصلاح و بازپروری تحوّلات الگوهای پاسخ‌دهی به جرم (سزاگرایی و اصلاح و بازپروری) در حقوق کیفری فرانسه و ایران (در قلمرو مجازات‌های تعزیری) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2623-2624]
 • اصل استقلال داوری نقش دادگاه در صدور دستور موقت در داوری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1432-1444]
 • اصل برائت سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی» [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1310-1322]
 • اصل برائت ارزش اثباتی دلایل نامشروع و موارد بطلان دلیل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4001-4013]
 • اصل برابری اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 675-696]
 • اصل برابری جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 758-775]
 • اصل برابری سلاح ها بررسی وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ نوآوریها و محدودیتها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1135-1150]
 • اصل جبران خسارت " اصل جبران خسارت در مورد اعمال دولت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 690-713]
 • اصل حاکمیت بررسی تعرض پهپادهای جاسوسی به حریم دیگر کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تعرض پهپاد آمریکایی به حریم ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4015-4033]
 • اصل حاکمیت اراده بررسی اصل حاکمیت اراده در قرار داد های نقل و انتقال اموال مقایسه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2809-2824]
 • اصل حتمیت آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اصل شفافیت الزامات کشف حقیقت در دادرسی های جامعه اداری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1302-1320]
 • اصل صحت بررسی اصل صحت باتوجه به قانون مدنی در قراردادها و تاثیرآن بر مشروعیت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1249-1263]
 • اصل صحت جریان اصل صحت در ایقاعات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2408-2429]
 • اصل قطعیت آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اصل نود قانون اساسی رابطه کمیسیون اصل نود قانون اساسی با استقلال قضایی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1786-1797]
 • اصول بررسی و تحلیل تربیت عقلانی از دیدگاه مولانا و جان دیویی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3044-3064]
 • اصول اخلاقی خصوصی سازی بررسی اصول اخلاقی خصوصی سازی وظایف غیر قضایی قوه قضاییه مبتنی بر الزامات تحول قضایی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4590-4599]
 • اصول بنیادین اصول بنیادین دادرسی وتشریفات داوری در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2050-2061]
 • اصول حاکم بر قراردادها چالش‌های مبتنی بر اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر قراردادهای موسوم به IPC [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 615-651]
 • اصول دادرسی منصفانه بررسی آیین دادرسی در کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2118-2130]
 • اصول سازمان یادگیرنده ارائه الگوی فرایند آموزش کارکنان بر اساس توسعه منابع انسانی و اصول سازمان یادگیرنده در شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4373-4384]
 • اصول فقه تطور الفاظ با نگرش به تشتت سلایق از شیخ مفید تا شیخ انصاری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3296-3210]
 • اصول گرا ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اصولگرا تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا از منظر تاکید بر ارزش های نوسازی (مورد مطالعه: روزنامه های کیهان و اعتماد) [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 61-83]
 • اصولگراها سیاست و عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان (دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 127-142]
 • اصولگرایی تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2075-2098]
 • اصول و مبانی تربیتی بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت عشایری از دیدگاه محمد بهمن‌بیگی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 477-503]
 • اصول ومولفه ها بررسی ارتباط میان اداره مطلوب وحکمرانی مطلوب؛ با نگاهی به عوامل سیاسی و عوامل قضایی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 563-576]
 • اضطراب موقعیت بررسی شهرنشینی و اضطراب موقعیت در ادبیات داستانی پس از انقلاب با تاکید بر آثار «زویا پیرزاد» [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5805-5816]
 • اضطرار نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2992-3003]
 • اضطرار محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اضطرار قرار بازداشت موقت از منظر فقه و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2930-2948]
 • اضطرار در ازدواج بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار، اکراه، اضطرار در ازدواج [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1762-1777]
 • اطفال تحولات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ق. م.ا [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2085-2101]
 • اطفال مبنا و ماهیت پاسخ علیه بزهکاری اطفال در قوانین موضوعه ایران و اسکاتلند [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4072-4086]
 • اطفال و نوجوانان نقش و جایگاه نهاد های پیشگیرنده در بزهکاری اطفال و نوجوانان با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 916-927]
 • اطلاع رسانی ارایه الگوی اطلاع‌رسانی شفاف قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از طریق سامانه‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3525-3546]
 • اعتبار جایگاه اعتبارسنجی مدنی در عدالت اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4724-4739]
 • اعتبارات تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 267-285]
 • اعتبارات اسنادی اوصاف تعهدات گشاینده اعتبار اسنادی و تأثیر ورشکستگی‌اش بر حقوق ذی‌نفع [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2876-2895]
 • اعتبارسنجی طراحی و آزمون مدل مدیریت تعارض برای مدیران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 592-608]
 • اعتبارسنجی مدنی جایگاه اعتبارسنجی مدنی در عدالت اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4724-4739]
 • اعتبار شهادت اعتبار شهادت، اقسام و ارزش اثباتی آن در قلمرو قوانین و سیاست های حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (جامعه مورد مطالعه: آمریکا) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1944-1964]
 • اعتبار شهادت اعتبار شهادت، شرایط و ارزش اثباتی آن در قوانین و سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (مورد مطالعه: جامعه آمریکا) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4949-4972]
 • اعتبار یابی الگوی شخصیتی نُه‌گانة‌ ایرانی برآمده از نظریة برپایه ، برای تحقق عدالت در رفتار انسان در سطوح مختلف اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اعتباریابی طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 715-740]
 • اعتدال گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 2-19]
 • اعتدال تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2075-2098]
 • اعتراض رویکردی جامعه شناختی به روند تاریخی و اجتماعی حرکت های اعتراضی در تاریخ معاصر ایران تا فروپاشی حکومت پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اعتراض به رأی داوری مقایسه آثار اعتراض به رأى داورى در حقوق خصوصى ایران و کنوانسیون هاى بین المللى [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 488-503]
 • اعتقادات ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1482-1496]
 • اعتماد سرمایه اجتماعی : گونه شناسی اعتماد و سنجش آن در استان گلستان [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • اعتماد طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1518-1538]
 • اعتماد بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهرشیروان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 703-719]
 • اعتماد" بازخوانی اعتماد سیاسیِ حاصل از سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی ؛ایران امروز [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 2-19]
 • اعتماد اجتماعی بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نیروی انتظامی و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 173-207]
 • اعتماد اجتماعی بررسی جامعه شناختی تأثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 326-346]
 • اعتماد اجتماعی ارزیابی علل ایجاد شکاف طبقاتی و رابطه آن با کاهش اعتماد به مسئولان نظام در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1502-1518]
 • اعتماد اجتماعی عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2362-2388]
 • اعتماد اجتماعی بررسی و تحلیل نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر ابعاد امنیت مرزها (مطالعه موردی: کنگره اربعین مرز زیارتی مهران در استان ایلام ) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 740-756]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4853-4881]
 • اعتمادسازی فرآیند تحقق مشارکت مردم در دولت الکترونیک [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1375-1395]
 • اعتماد سیاسی طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 677-701]
 • اعتماد سیاسی تحلیل رابطه ادراک شهروندان از عملکرد بودجه ریزی دولت و سطح اعتماد سیاسی در ایران: مورد مطالعه شهر کرمان(1399) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 456-477]
 • اعتمادسیاسی" بازخوانی اعتماد سیاسیِ حاصل از سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی ؛ایران امروز [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 2-19]
 • اعتماد عمومی بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی نهادهای حکومتی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 273-302]
 • اعتماد عمومی ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اعتماد عمومی» تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 79-114]
 • اعتماد عمومی به دولت طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 677-701]
 • اعتماد فردی سرمایه اجتماعی : گونه شناسی اعتماد و سنجش آن در استان گلستان [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • اعتماد نهادی بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی نهادهای حکومتی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 273-302]
 • اعتماد نهادی بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 407-439]
 • اعتماد نهادی سرمایه اجتماعی : گونه شناسی اعتماد و سنجش آن در استان گلستان [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • اعتماد نهادی بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2273-2294]
 • اعتیاد کنکاشی در بررسی تجربه زیسته اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(نمونه مورد مطالعه: گرمخانه اصفهان) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 298-308]
 • اعتیاد سلب حق حضانت والدین به دلیل اعتیاد و بیماری های جسمی و روانی در فقه و حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اعراب تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 351-367]
 • اعراب بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1992-2004]
 • اعراب مسلمان انگیزه‌ی دینی فتوحات مسلمانان در دوره ساسانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 301-320]
 • اعراب مسلمان بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1992-2004]
 • اعضای هیات علمی الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 363-380]
 • اعلام مشارکت بررسی تاثیر اعلام مشارکت در برنامه‌های زنجیره تامین سبز بر سهم بازار شرکت با تاکید بر نقش فشار مشتریان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اعلام وصول چالش های حقوقی و آسیب های توسعه اجتماعی ، محموله های تحت کنوانسیون تیر وترانزیت در گمرکات ج.ا.ا [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 218-241]
 • اعمال حقوقی وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1849-1864]
 • افت قیمت املاک بررسی مبانی لزوم جبران خسارات ناشی از اجرای طرح های عمومی بر املاک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2341-2360]
 • افراد مشهور مقبولیت سلبریتی‌ها در مشارکت‌های سیاسی از نظر مخاطبان شبکه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1195-1209]
 • افراط‌گرایی ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011 [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 389-415]
 • افزایش تولید بررسی تحلیلی قواعد فقهی مؤثر در رشد اقتصادی ایران (با رویکرد تأثیرگذاری مسئولین و مردم) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 523-536]
 • افساد رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2178-2191]
 • افساد فی الارض" مصادیق افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 749-777]
 • اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض تحلیل سیاست جنایی اسلام در مواجه با جرائم [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی و درمان فراشناختی بر کاهش نشخوار ذهنی بیماران افسرده [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1061-1076]
 • افشاء عملکرد تاثیر راهکارهای افشاء عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بر ارتقای خط مشی اقتصاد مقاومتی در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2420-2429]
 • افشاگری بازاریابی کمین مدل یابی اثر افشاگری بازاریابی کمین بر ارزش ویژه برند و مسئولیت پذیری اجتماعی حامیان مالی ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2647-2668]
 • افشاگری گزارشات حسابرسی بیمارستانی طراحی و تبیین مدل پیش بینی شکست صنایع بیمارستان براساس متغیرهای حسابرسی و افشاگری های گزارشات حسابرسی در بیمارستان ها [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1746-1763]
 • افغانستان ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]
 • افغانستان بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3147-3161]
 • افغانستان تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6863-6878]
 • افغانستان بررسی تعرضات اخلاقی تصمیمات سازمان های بین المللی با خروج نیرو های ناتو از افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4574-4568]
 • افغانستان چالشهای ساختاری نظام بین الملل و راهبردهای امنیتی آمریکا در افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • افغان ها بررسی زمینه ها و نقش ملک محمود سیستانی در تحولات سیاسی اواخر دوره صفوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3083-3100]
 • افکار عمومی گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 143-159]
 • افکار عمومی الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 342-364]
 • افلاس آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 550-562]
 • اقامه دعوی حق سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشری در اقامه دعوی نزدمراجع قضایی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2755-2768]
 • اقتدار بررسی شاخص‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های مقام معظم رهبری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2094-2107]
 • اقتدارگرایی مقایسه مبانی اقتدارگرایی در مصر و عراق [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 916-930]
 • اقتصاد اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 249-271]
 • اقتصاد ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]
 • اقتصاد سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 731-748]
 • اقتصاد بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-120]
 • اقتصاد ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1482-1496]
 • اقتصاد نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1866-1882]
 • اقتصاد ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4203-4216]
 • اقتصاد بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقتصاد آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸ [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5010-5022]
 • اقتصاد اسلامی بررسی نظریه ریسک (مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 390-404]
 • اقتصاد ایران بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زنجیره ارزش جهانی بین سال های 2007 تا 2017 [دوره 5، شماره 9، 1401]
 • اقتصاد پایدار مدل ساختاری شهر هوشمند با رویکرد تطبیقی و منطق شهروندی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3631-3645]
 • اقتصاد سیاسی جهانی تأثیر حفظ یا توسعه‌ی قابلیت‌های اقتصادی ابرقدرت‌ها در بلوک‌بندی جهانی قدرت در آغاز نظام دوقطبی و نقش آن در سیاست خارجی ایران با تأکید بر بحران آذربایجان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1021-1052]
 • اقتصاد سیاسی حقوق بین‌الملل مناسبات حقوق بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل در نهادهای بین‌المللی پولی و مالی (مطالعه موردی صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1042-1026]
 • اقتصاد کشورها تروریسم تاثیرخشونت و تروریسم بر آثار اقتصاد سیاسی ایران با رویکرد تجارت بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 67-82]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-120]
 • اقتصاد مقاومتی خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1000-1024]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2324-2332]
 • اقتصاد مقاومتی تاثیر راهکارهای افشاء عملکرد مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بر ارتقای خط مشی اقتصاد مقاومتی در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2420-2429]
 • اقتصاد مقاومتی طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1040-1060]
 • اقتصاد مقاومتی تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3463-3485]
 • اقتصاد مقاومتی ارایه الگوی نقش ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقتصادی و فرهنگی تبیین جامعه‌شناختی وندالیسم در شهر خرم آباد مورد مطالعه جوانان15 تا 29 سال [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 189-208]
 • اقدامات تأمینی مبنا و ماهیت پاسخ علیه بزهکاری اطفال در قوانین موضوعه ایران و اسکاتلند [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4072-4086]
 • اقشار اجتماعی دیدگاه نویسندگان روزنامه کاوه نسبت به اقشار اجتماعی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2243-2256]
 • اقلیت مدارای سیاسی و تعامل در قرآن و حدیث [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقلیت دینی حقوق سیاسی اقلیت های دینی در شریعت اسلام و جمهوری اسلام ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 153-166]
 • اقلیت های استان خوزستان سیاست و عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان (دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 127-142]
 • اقلیم واکاوی عناصر طبیعت در مسائل اجتماعی و سیاسی و نمود آن در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد عبدالمعطی حجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقلیم کردستان عراق نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در استقلال کردستان عراق با تاکید بر نقش ایران،اسراییل و آمریکا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1884-1900]
 • اقلیم کردستان عراق حمایت سیاسی از حقوق اقلیتها در میان کردها با تمرکز بر اقلیم کردستان عراق [دوره 5، شماره 5، 1401]
 • اقلیم کُردی بررسی تاثیر هم بستگی قومی در کردستان عراق و سوریه بر معادلات امنیتی خاورمیانه از منظر موازنه فراگیر(2020-2005) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 366-388]
 • اقناع بررسی فرایند اقناع و مجاب سازی در مناظره های دوره ی دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اقناع‌سازی تأثیر ساختار معرفتی جوامع بر جامعه‌‌پذیری بین‌المللیِ توسعه (نمونه‌کاوی: انقلاب مشروطه ایران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 479-502]
 • اکراه بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار، اکراه، اضطرار در ازدواج [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1762-1777]
 • اگزیستالیسم هدف زندگی در نمایشنامه های سارتر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1600-1611]
 • الزام برسی عناصرعمل اخلاقی در فلسفه کانت [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2568-2581]
 • الزام " الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه امامیه وحقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3873-3890]
 • الزامات دولت " واکاوی الزامات دولت در برآوردن امنیت غذایی مردم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3669-3682]
 • الزامات ورود به حرفه معلمی برنامه سال اول معلمان نوورود، الزامات و چالش ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3169-3184]
 • الزامات ورود به حقوق عمومی محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • الکترونیکی تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2132-2146]
 • الگو طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1518-1538]
 • الگو بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 298-318]
 • الگو طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 18-38]
 • الگو طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات (بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2149-2171]
 • الگوریتم کلونی مورچگان مدیریت سیستم های حمل و نقل در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش ابتکاری الگوریتم کلنی مورچگان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2794-2810]
 • الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 342-364]
 • الگوهای بلوغ مدیریت دانش طراحی و تبیین مدل بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد اثربخشی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در استان های فارس و خراسان رضوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 296-309]
 • الگوهای سیسات جنایی رویکرد دادرسی اطفال و نوجوانان از منظر الگوهای سیاست جنایی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 569-583]
 • الگوهای مختلف فراغتی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی در بین شهروندان شهر اصفهان در فضاهای شهری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2178-2203]
 • الگوی آیپارد طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1096-1115]
 • الگوی استراتژیک طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد مطالعه: مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1799-1820]
 • الگوی اسلامی بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1670-1688]
 • الگوی اکر اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 218-238]
 • الگوی برندکارفرما الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش و پرورش در جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2132-2147]
 • الگوی تدریس اسلامی شناسائی و تدوین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مفهومی تدریس و یادگیری با رویکرد اسلامی در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان البرز (با رویکرد کیفی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 668-690]
 • الگوی درسی ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2312-2330]
 • الگوی شایستگی ساخت واعتباربخشی مدل شایستگی مدیران راهبردی سازمان بهزیستی خراسان رضوی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 580-601]
 • الگوی مطلوب الگوی مطلوب ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس انسان از منظرقرآن و روایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 377-399]
 • الگوی معلم کارآمد بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 203-216]
 • امارات متحده عربی نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • امارات متحدۀ عربی مقایسه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و بررسی جایگاه سرمایه-گذاری خارجی در سیاست‌های اقتصادی آنها از سال ۲۰۰۵ تا 2020 [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1420-1438]
 • اماکن غیرنظامی بررسی کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از اماکن غیرنظامی در زمان جنگ از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • امامت بررسی مقایسه ای اسلام سیاسی مبتنی بر امامت و اسلام سیاسی مبتنی بر خلافت در نو سلفیه [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 21-34]
 • امام خامنه ای بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1670-1688]
 • امام خمینی بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1670-1688]
 • امام‌خمینی(ره) امام خمینی(ره) احیاگر حجاب در جامعه سیاسی ایران با الهام از سیر تنزیلی قرآن [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1655-1668]
 • امام خمینی(ره) سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی» [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1310-1322]
 • امام خمینی(ره) تحجرگرایی و مکتب سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2027-2042]
 • امام علی(ع) بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت اخلاقی بر اساس آموزه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 69-83]
 • امام علی(ع) بررسی مسیر رستگاری کارگزاران نظام اسلامی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2608-2622]
 • امام محمد غزالی مقایسه مفهوم عقل از دیدگاه امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1860-1871]
 • امامیّه پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 23-34]
 • امر سیاسی نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 447-473]
 • امریکا بررسی رویکرد سیاسی- امنیتی طرح خاورمیانه بزرگ دراستراتژی سیاست خارجی امریکا. [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2161-2176]
 • امریکا تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما در امنیت ملی امریکا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2498-2523]
 • امضا بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهر و سفید امضا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1366-1380]
 • امضا " بررسی امضای الکترونیکی در قانون ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1107-1120]
 • املاک و مستغلات‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی استراتژی‌های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات ایران و تبیین ارتباط این استراتژی‌ها با شایستگی‌های محوری مورد نیاز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1638-1653]
 • امنیت شناسایی روندها و سناریوهای جامعه ایران در افق 1424 از منظر امنیت ملی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 51-78]
 • امنیت ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011 [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 389-415]
 • امنیت ارزیابی اثرات بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2103-2116]
 • امنیت تاملی بر آسیب شناسی سیاست کیفری تقنینی ماهوی پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 193-205]
 • امنیت بررسی رویکرد سیاسی- امنیتی طرح خاورمیانه بزرگ دراستراتژی سیاست خارجی امریکا. [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2161-2176]
 • امنیت نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • امنیت تبیین جامعه شناختی جنسیت و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1173-1194]
 • امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی :فراز وفرود آن در پژوهشهای دانشگاهی [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 121-141]
 • امنیت اجتماعی بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نیروی انتظامی و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 173-207]
 • امنیت اجتماعی بررسی و تحلیل نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر ابعاد امنیت مرزها (مطالعه موردی: کنگره اربعین مرز زیارتی مهران در استان ایلام ) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 740-756]
 • امنیت اقتصادی نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 105-119]
 • امنیت روانی بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 407-439]
 • امنیت زیست‌محیطی پروژه تخریب، صلح، یا فناوری؟ گره‌گشایی از رابطه بین پروژه گاپ و مسأله زیست‌محیطی منطقه. [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3387-3406]
 • امنیت سرمایه‌گذاری ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 450-475]
 • امنیت سیاسی چگونگی جرم انگاری جاسوسی در نظام کیفری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آثار آن در امنیت سیاسی- اجتماعی کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 525-568]
 • امنیت قراردادی امنیت قراردادی؛ چالش‌ها و راهکارها از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1339-1350]
 • امنیت قضایی ضرورت تطبیق قسامه در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشری و تاثیر آن بر امنیت قضایی شهروندان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1077-1097]
 • امنیت محوری جایگاه اندیشه دربستر سیاست‌جنایی سرکوب و نقش آن در سیاسی شدن حقوق کیفری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1364-1382]
 • امنیت محوری سیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در جامعه، پس از خروج از کانون [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • امنیت مدار بررسی تطبیقی جرم انگاری امنیت مدار در جرایم علیه امنیت ملی (مطالعه موردی حقوق کیفری ایران و فرانسه) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 561-572]
 • امنیت مرزی تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6863-6878]
 • امنیت ملی تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما در امنیت ملی امریکا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2498-2523]
 • امنیت ملی بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی در دولت اصلاحات(1384-1376) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3292-3305]
 • امنیت ملی آسیب شناسی نهضت جنگل و تاًثیر آن برامنیت ملی ایران آن زمان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 273-285]
 • اموال زمان بررسی مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به مداخله های اقتصادی ؛سیاسی و اجتماعی حاکمیت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3221-3234]
 • اموال غیرمنقول واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1119-1133]
 • اموال فرهنگی حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اموال و وجوه دولتی چرایی تفسیر پذیری تفکیک صدر و ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • امور ذاتاً قضایی بررسی اصل « تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه » (تحلیلی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 915-936]
 • امور غیرقضایی بررسی اصول اخلاقی خصوصی سازی وظایف غیر قضایی قوه قضاییه مبتنی بر الزامات تحول قضایی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4590-4599]
 • امور مالی بررسی های تطبیقی شهادت در امور قضایی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 867-892]
 • امور مالی رشد از منظر فقهی و جامعه شناسی و کاربرد آن در امور مالی با نگاهی به قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اموزش مهارت حرفه ای سنتز پژوهی پژوهش های برنامه درسی مهارت‌آموزی در دوره اول متوسطه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3105-3128]
 • امویان تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 351-367]
 • امویان علل گرایش بربرهای شمال آفریقا به رویکرد سیاسی و اجتماعی خوارج 1 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 595-609]
 • امویان بررسی تحولات تشکیلات اداری عصر پیامبر(ص) تا سال 40 هجری قمری(با تکیه بر سرزمینهای خلافت شرقی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3202-3219]
 • امید تأثیر مؤلفه های عشق و امید بر نگرش خوش بینانه عطار با توجه به نظریه مارتین سلیگمن [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3018-3031]
 • امید اجتماعی بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2273-2294]
 • امید به آینده بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2273-2294]
 • امید به آینده دانشجویان بررسی عوامل اثرگذار بر امید به آینده دانشجویان به روش ترکیبی مورد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 848-869]
 • امید مشتری پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی (رویکرد آمیخته: پدیدارشناسی-مدلسازی معادلات ساختاری) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3007-3040]
 • امیدواری بررسی عوامل اثرگذار بر امید به آینده دانشجویان به روش ترکیبی مورد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 848-869]
 • امیرخسرو دهلوی بررسی تطبیقی علوم و فنون در منظومه‌های عاشقانۀ امیر خسرو دهلوی با منظومه‌های عاشقانۀ جامی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 475-499]
 • امین وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1849-1864]
 • امین الدوله انجمن معارف و مدارس نوین در ایران و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2225-2234]
 • انباشت عوامل عوامل میان‌مدت و بلندمدت تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید: بررسی مروری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انتخابات طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 878-895]
 • انتخابات تأمین خصوصی هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی. [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1453-1466]
 • انتخابات بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(1398) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2923-2948]
 • انتخابات بررسی اثر توجه رسانه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت بر موفقیت انتخاباتی داوطلبان خاص و عادی(مطالعه موردی انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز سال 1400) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2807-2828]
 • انتخابات بررسی ارتباط بین تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3703-3713]
 • انتخابات شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انتخابات رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انتخابات بررسی فرایند اقناع و مجاب سازی در مناظره های دوره ی دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انتخابات تحلیل نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی آسیب‌ها و راهکارها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1463-1480]
 • انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مدل یابی تمایلات سیاسی دوگانه (اصلاح طلبی- اعتدال گرایی) بر پایه ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3132-3148]
 • انتخابات مجلس طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 469-497]
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1842-1865]
 • انتخاب دادگاه در قراردادهای بین المللی توافق بر صلاحیت دادگاه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2454-2475]
 • انترناسیونالیسم تحلیلی متضاد بر ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم قراردادی هویت سیاسی ایرانیان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2009-2028]
 • انتصابات طراحی و تبیین مدلی در ارتباط بین شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 477-494]
 • انتظارات برآورده نشده بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان، مطالعه موردی شهر اهواز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2540-2555]
 • انتفای ابوت بررسی شرط انتفاء ابوت در مجازات جرم سرقت از منظر جامعه شناسی سیاسی و دیدگاه فقه فریقین [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 355-372]
 • انتقاد جامعه شناسی تصانیف عصر مشروطه بر مبنای گفتمان انتقادی (بررسی موردی تصانیف بهار) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 119-146]
 • انتقال فناوری انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 600-619]
 • انتقال مالکیت دیدگاه فقهای امامیه در مورد انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه و تطبیق با حقوق ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2311-2329]
 • انتقال همزمان دریچه نرخ ارز، تورم و تولید در اقتصاد سیاسی ایران: بر اساس مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 34-46]
 • انتقال و جذب تکنولوژی عوامل میان‌مدت و بلندمدت تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید: بررسی مروری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انجمن معارف انجمن معارف و مدارس نوین در ایران و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2225-2234]
 • انجیل بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 553-565]
 • انحرافات ثانویه کنکاشی در بررسی تجربه زیسته اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(نمونه مورد مطالعه: گرمخانه اصفهان) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 298-308]
 • انحلال قرارداد انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401]
 • اندرزنامه بررسی مقایسه‌‌ای حکومت‌‌داری در عهد اردشیر و شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 216-233]
 • اندونزی بررسی کنوانسیون ها و صلاحیت های بین المللی پیرامون کنترل دزدی دریایی در اندونزی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1807-1824]
 • اندیشمند بررسی دیدگاه‌های عرفانی امام خمینی و تطبیق با اشعار کلیدی مولانا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 432-448]
 • اندیشه اندیشه سیاسی غزالی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 471-482]
 • اندیشه دینی تعاطی و تقابل اندیشه‌های اسلامی در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اندیشه سیاسی واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-53]
 • اندیشه سیاسی بررسی تطبیقی عملکرد چهار دهه انقلاب اسلامی با توجه به مبانی فقهی قدرت در اندیشه سیاسی شیعه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 803-818]
 • اندیشه سیاسی بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 129-147]
 • اندیشه سیاسی تاثیر دادگری در بقای دولت ها در ایران و نظریه عدالت راولز، اهمیت عدالت در دوران پس از مشروطه در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6095-6118]
 • اندیشه سیاسی اسلام بررسی جایگاه عقل و دین در اندیشه سیاسی ابن سینا [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 7207-7218]
 • اندیشه عرفانی بررسی احوال و اندیشه های عرفانی وسلوکی آقا محمد بید آبادی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 363-391]
 • اندیشه لیبرال بررسی گستره تعهدات دولت در اجرای حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندان در رویکرد قانونگذار اساسی ایران و اندیشه لیبرال [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 716-738]
 • انرژی تجدید پذیر بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان روا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3252-3272]
 • انرژی های تجدید‌پذیر شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های انرژی های تجدید پذیر در سند چشم انداز 1404 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انرژی هسته ای عوامل سیاسی و اجتماعی موثر بر سیاستگذاری دولتها (ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای ) بر اساس مدل سیستم ها [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 783-796]
 • انسان بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 553-565]
 • انسان بررسی حقوق انسان در کتاب اخلاق محسنی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2173-2187]
 • انسان تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2275-2993]
 • انسان اصناف انسان‌ها در آخرت: بررسی رأی ملاصدرا در تکمیل و نقد آراء فلسفه اشراق [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4617-4667]
 • انسان در روایات الگوی مطلوب ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس انسان از منظرقرآن و روایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 377-399]
 • انسان در قرآن الگوی مطلوب ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس انسان از منظرقرآن و روایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 377-399]
 • انسان شناسی نقش نیروهای خیر وشر درکیهان شناسی وانسان شناسی تائوئیسم براساس تائوته چینگ [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3033-3056]
 • انسانی شدن حقوق بین‌الملل آبهای شیرین از پیدایش تا توسعه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1194-1217]
 • انسجام تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختار کالبدی- فضایی محله نمونه موردی در سه پهنه از شهر دزفول [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 139-177]
 • انسجام گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 2-19]
 • انسجام اجتماعی" بازخوانی اعتماد سیاسیِ حاصل از سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی ؛ایران امروز [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 2-19]
 • انسجام گروهی تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 490-513]
 • انصاف تعدیل قضایی قرارداد با رویکرد بررسی تعارض قضایی با اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 564-576]
 • انضباط اداری بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 406-418]
 • انضباط ادرای بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1399-1410]
 • انعطاف‌پذیری الگوی سنجش تاب‌آوری ملی در ج.ا.ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1083-1094]
 • انعکاس تحلیل ساختار مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی اینستاگرام [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1610-1647]
 • انفاق حق طلاق مرد : چالشی پیرامون دلالت قاعده لاضرر در توجیه مطالبه طلاق از سوی زوجه در پرتو نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5213-5242]
 • انقلاب1357 آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸ [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5010-5022]
 • انقلاب اسلامی حکمرانی خوب دراندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 20-41]
 • انقلاب اسلامی بررسی تطبیقی گفتمان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء میرزای نائینی و امام خمینی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 280-296]
 • انقلاب اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحقق حکمرانی خوب در ایران پس از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1207-1228]
 • انقلاب اسلامی تبیین نقش طبقه متوسط بر توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی (روش نظریه پردازی داده بنیاد) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 243-260]
 • انقلاب اسلامی مکاشفه‌ی نگرش‌های مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 96-110]
 • انقلاب اسلامی تحجرگرایی و مکتب سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2027-2042]
 • انقلاب اسلامی تعاطی و تقابل اندیشه‌های اسلامی در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی و نیروهای اجتماعی: با تکیه بر بررسی پایگاه اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی در کرمانشاه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5061-5079]
 • انقلاب اسلامی جایگاه دولت در اندیشه جریان چپ پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 637-650]
 • انقلاب اسلامی مدیریت و سازندگی از دیدگاه نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2977-2989]
 • انقلاب اسلامی گفتمان اسلام سیاسی و پیروزی انقلاب اسلامی (جامعه‌پذیری سیاسی جریانی در شکل‌گیری نهضت اسلامی ایران 1342 – 1357) [دوره 5، شماره 3، 1401]
 • انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران و چالش‌های آن با نظام بین الملل [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 307-318]
 • انقلاب مشروطه کاربست نظریه کنش پیر بوردیو در بررسی علل ناکامی انقلاب مشروطه ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 631-649]
 • انقلاب مشروطه جایگاه و نقش زنان گروه‌های قومی در انقلاب مشروطه ایران (مطالعه‌ی موردی:سردار بی‌بی مریم بختیاری) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 691-704]
 • انقلاب مشروطه طرح و گسترش مؤلفه‌های مدرنیته سیاسی: در حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1518-1538]
 • انقلاب مشروطه بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 129-147]
 • انقلاب مصر تحلیل انقلاب مصر از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1078-1095]
 • انقلابی بررسی معیارهای ارزشی حاکم بر تبعیضات مثبت مالیاتی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4757-4780]
 • انگلستان سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 731-748]
 • انگلیس حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 783-809]
 • انگلیس تعارض قوانین طلاق از منظر جامعه شناسی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 917-934]
 • انگلیس نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2992-3003]
 • انگلیس بررسی تطبیقی نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2250-2256]
 • انگلیس " مالکیت زمانی (تایم شرینگ) در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 361-373]
 • انگیختگی درونی و بیرونی شناخت اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر تقویت مهارت خواندن [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 218-238]
 • انگیزش شغلی ارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انگیزه مشتری مدلسازی شناسایی انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول در جوامع مختلف [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1563-1580]
 • انگیزه ها بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر جرم قتل در شهرستان رامهرمز از سال 1380 تا 1399 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • انواع تحریم اعتبار سنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم مطالعه موردی:(بانک توسعه صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 531-544]
 • انواع تصمیم‌گیری نقش میانجی سبک های اسنادی بین انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس در بین معلمان ایرانی درس زبان انگلیسی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5162-5170]
 • انیاگرام الگوی شخصیتی نُه‌گانة‌ ایرانی برآمده از نظریة برپایه ، برای تحقق عدالت در رفتار انسان در سطوح مختلف اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اهداف بانکی طراحی طرح درس آموزشی به زبان انگلیسی با اهداف بانکی: موردپژوهی بانک توسعه‌ی صادرات ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 836-854]
 • اهلبیت مصداق اتم اسماءالله از دیدگاه شیعه (با رویکردی تفسیری) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2690-2715]
 • اهل خبره" ارزیابی تعارض نظرات اهل خبره در جامعه [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 359-371]
 • اهل سنّت پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 23-34]
 • اهل کتاب پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 23-34]
 • اهلیت اهلیت حیوانات وحشی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1248-1260]
 • اهلیت حیوان وحشی اهلیت حیوانات وحشی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1248-1260]
 • اهمیت میانجیگری بررسی جایگاه میانجیگری در سیاست جنایی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1468-1480]
 • اهواز بررسی پدیدارشناختی چالش‌های هویت اجتماعی زنان شاغل اقوام بختیاری، کرد، عرب و فارس در شهر اهواز [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اوباما تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما در امنیت ملی امریکا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2498-2523]
 • اوراق بهادار بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3609-3629]
 • اورامانات مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی مؤثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اوریانتانیسم ارزیابی جریان بومیگرایی روشنفکری در سنت اوریانتانیسم و تأثیر آن بر وضعیت مدرنیته ایران > [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4105-4117]
 • اوضاع سیاسی بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1992-2004]
 • اوضاع سیاسی و اجتماعی بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4235-4250]
 • اوقات فراغت بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی در بین شهروندان شهر اصفهان در فضاهای شهری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2178-2203]
 • اوکالا مدلسازی شناسایی انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول در جوامع مختلف [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1563-1580]
 • اولسون تاثیر آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اولویت بندی شاخص ها شناسایی مولفه‌های توسعه فرهنگی در سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1071-1087]
 • اولیاءالله آملی تناقض گویی ها و اشتباهات تاریخنگاری اولیاءالله آملی در پارادایم محلی-مذهبی(شیعه دوازده امامی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1970-1984]
 • اومانیسم واکاوی ریشه‌های فکری حقوق زن در جهان با خوانش انتقادی از کنوانسیون حقوق زن [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1789-1808]
 • اومانیسم تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2275-2993]
 • ایالات نظام اداری و سیاسی حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1169-1193]
 • ایالات متحده تأثیر حضور ایالات‌متحده در غرب آسیا بر سیاست‌ها و راهبردهای منطقه‌ای ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1245-1273]
 • ایالات متحده تاثیرگذاری رویکرد اقتصاد سیاسی آمریکا در هدایت وام های بین المللی، بر سیاست منطقه ای ترکیه (مطالعه موردی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2852-2873]
 • ایالات متحده چالشهای ساختاری نظام بین الملل و راهبردهای امنیتی آمریکا در افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایالات متحده نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایالات متحده تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1283-1302]
 • ایالات متحده آمریکا جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری گرجستان؛ تمایل به غرب یا شرق! (2008-2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2382-2399]
 • ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2608-2622]
 • ایالات متحده آمریکا نقض برجام و صلاحیت رسیدگی دیوان بین الملل دادگستری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3073-3085]
 • ایالات متحده آمریکا موضوع مقاله : بررسی تاثیر دولت رئیس جمهور جو ‌بایدن بر روابط عربستان سعودی و قطر با تاکید بر نقش ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در دوره ریاست جمهوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1669-1684]
 • ایالات متحده امریکا چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2646-2659]
 • ایجاب بررسی آموزه های اخلاقی در باب بیع باتاکیدبر نظر امام خمینی(ره) و دیگر فقهای امامیه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 613-620]
 • ایجاد انگیزه طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایجاد و استقرار ثبات سیاسی نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 540-552]
 • ایدئولوژی بازتعریف سیاسی احکام عبادی اسلامی در اندیشه علی شریعتی(مطالعه موردی فریضه حج) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6588-6604]
 • ایده‌آلیسم از ایده آموزش تا آموزش گفتگو در اندیشه کانت و هابرماس [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1549-1565]
 • ایران تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 500-518]
 • ایران سیاست های نفتی شوروی در ایران، تاسیس فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 207-228]
 • ایران ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]
 • ایران حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 783-809]
 • ایران شناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدنی با تمرکز بر ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]
 • ایران سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 731-748]
 • ایران جایگاه دادرسی شبه قضایی در قانون اساسی و سند تحول قضایی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 835-866]
 • ایران تعارض قوانین طلاق از منظر جامعه شناسی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 917-934]
 • ایران مسئله قدرت و کنشگری فعال روحانیت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران دهۀ 1340 با تأکید بر انقلاب سفید [دوره 5، شماره 5، 1401]
 • ایران بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران) [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 123-136]
 • ایران تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 267-285]
 • ایران نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 536-558]
 • ایران بررسی بحران هویت در جوامع دستخوش تغییر: مطالعه موردی شکل گیری کودتای نقاب (نوژه) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 262-278]
 • ایران تبیین جامعه شناختی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 611-674]
 • ایران سیاست های جنایی تقنینی در قبال منع خشونت علیه زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 926-939]
 • ایران .جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چینی و تأثیر آن بر همگرایی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1708-1725]
 • ایران بررسی تطبیقی ماهیت قرارداد اختیار معامله در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1170-1189]
 • ایران بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 379-404]
 • ایران چالش ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 752-767]
 • ایران ارتقای گزارش ملی بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان؛ الزامات و راهکارها [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 312-323]
 • ایران نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1866-1882]
 • ایران سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2608-2622]
 • ایران بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3147-3161]
 • ایران بررسی تطبیقی شرایط مبیع در مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 700-721]
 • ایران سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 754-773]
 • ایران نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2992-3003]
 • ایران تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1180-1194]
 • ایران وظایف و اعمال حقوقی غیر مالی قیم در قبال کودک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1849-1864]
 • ایران تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6863-6878]
 • ایران مقایسه تطبیقی نقش اراده در تشکیل قراردادهادر حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران سیاستهای حقوقی تجارت الکترونیکی در عرصه فضای مجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران تحلیل سیاستگذاری امنیتی ایران و عربستان در منطقه جنوب‌غرب آسیا [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران نقش پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس در تأمین منافع و گسترش روابط ایران در عرصه بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران بررسی فرایند اقناع و مجاب سازی در مناظره های دوره ی دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4992-5008]
 • ایران مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 163-170]
 • ایران اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 597-611]
 • ایران مقایسه دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین و ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 687-701]
 • ایران ساختار قشربندی در ایران با توجه به داده‌های سرشماری سال‌های 1390-1355 [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 721-738]
 • ایران بررسی نقش سازمان‌های مردم ‌نهاد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کانادا در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1162-1192]
 • ایران تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1283-1302]
 • ایران توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1320-1337]
 • ایران مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2173-2184]
 • ایران بررسی تطبیقی نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2250-2256]
 • ایران شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق نوین درسال های(2016تا2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2535-2554]
 • ایران " مالکیت زمانی (تایم شرینگ) در حقوق ایران و انگلیس [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 361-373]
 • ایران باستان سیر تکوین هویت ملی ایران در دوره‌ باستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3507-3523]
 • ایران باستان بررسی و تحلیل تطبیقی نور و ظلمت در آیین زرتشت و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 420-429]
 • ایرانشهر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ سنجش رابطه دینداری اسلامی و مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 538-549]
 • ایران معاصر ذهنیت سازش‌ناپذیر: نگاهی به فرهنگ مصالحه سیاسی نخبگان در ایران معاصر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5818-5832]
 • ایران هراسی تأثیر سیاست خارجی بر جایگاه منطقه ای ایران (2001-2018) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایران و انگلیس مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 425-443]
 • ایرانیان نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 552-564]
 • ایرانیت سامانه التقاط عناصر ایرانیت و اسلامیت در دوران عباسیان: بازخوانی بر اساس مفهوم سامانه در روش‌شناسی فوکو [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • ایستگاه مترو بررسی و تحلیل کیفیت و بهره وری فضایی و جامعه شناسانه ایستگاه های مترو (نمونه موردی: ایستگاه مترو پارک ملت مشهد) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 578-597]
 • ایقاع جریان اصل صحت در ایقاعات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2408-2429]
 • ایقاعات فضولی بررسی «جبران خسارت» ناشی از اقدام فضول و انواع آن در معاملات فضولی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4364-4371]
 • ایکسید رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری در پرتو رویکرد های نوین و سنتی ( قضایی و غیر قضایی) بین المللی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 383-396]
 • ایل انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1842-1865]
 • ایلات و عشایر بررسی سیاستهای ضد عشایری پهلوی اول در قبال ایل قشقایی فارس و پیامدهای ناشی از آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-170]
 • ایل بختیاری قومیت در ایران؛ فروکاست "هویت قومی" به "هویت طایفه‌ای [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1304-1318]
 • ایلخانان بازتاب آموزه‌های تصوف بر معماری عصر ایلخانی در پرتو تعامل نهاد حاکمیت با صوفیان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1628-1636]
 • ایل شاهسون نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2979-2990]
 • ایل شکاک نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2979-2990]
 • ایل قشقایی بررسی سیاستهای ضد عشایری پهلوی اول در قبال ایل قشقایی فارس و پیامدهای ناشی از آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-170]
 • ایمنی لوازم خانگی ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده با رویکرد ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1556-1577]
 • ایمنی محصول ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده با رویکرد ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1556-1577]
 • اینترنت تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1091-1106]
 • اینترنت سیاستهای حقوقی تجارت الکترونیکی در عرصه فضای مجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • اینترنت اشیاء طراحی و تبیین مدل تجاری سازی اینترنت اشیاء در سازمانهای ایران با رویکرد افزایش رفاه عمومی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران): نظریه داده بنیاد [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 168-188]
 • اینستاگرام واکاوی و ارائه مدل خودسانسوری در فضای مجازی با رویکرد گرانددتئوری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 39-57]
 • اینستاگرام ارتباط گفتمان هواداران در رسانه‌های اجتماعی با اقدامات خشونت آمیز [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 977-1008]
 • اینستاگرام تحلیل ساختار مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی اینستاگرام [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1610-1647]
 • اینستاگرام ظرفیت‌سنجی شبکه‌های مجازی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران (مطالعه موردی اینستاگرام) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3908-3926]

ب

 • باراک اوباما مقایسه رویکرد سیاست‌خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • باراک اوباما ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در دوره ریاست جمهوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1669-1684]
 • بارنامه تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2132-2146]
 • بارنامه الکترونیکی تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2132-2146]
 • بازآفرینی بازآفرینی مؤلفه ‌های فرهنگی تمدن اسلامی براساس کتاب سفینه البحار [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1530-1547]
 • بازآفرینی فضاهای سبز مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2332-2352]
 • بازار برق طراحی مدل مزیت رقابتی برای بازار برق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 785-808]
 • بازار بورس مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 569-588]
 • بازار سرمایه اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3248-3276]
 • بازارسرمایه بررسی رابطه نظام‌های سیاسی و توسعه بازارسرمایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 165-196]
 • بازار سرمایه و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 450-475]
 • بازار غیرمتشکل پولی چالش‌های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 234-250]
 • بازارگرایی ارائه‌ی الگوی بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری ایران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 85-104]
 • بازارگرایی بانکها ارائه‌ی الگوی بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری ایران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 85-104]
 • بازار متشکل پولی چالش‌های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 234-250]
 • بازارمحوری ارائه الگوی تأثیر مؤلفه های بازارمحوری و جامعه شناختی بر عملکرد سازمانی در زنجیره ارزش [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 959-986]
 • بازاریابی ارائه مدلی جهت بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1470-1491]
 • بازاریابی بررسی بازاریابی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معدلات ساختاری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1024-1038]
 • بازاریابی” ارائه الگوی بازاریابی موبایل در سفر مشتری با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1678-1706]
 • بازاریابی اجتماعی ارائه مدل بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: نگاهی بین رشته ای بازاریابی -جامعه شناسی با تاکید بر جامعه سالمندان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 623-640]
 • بازاریابی اجتماعی بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک؛ نقش میانجی هویت اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3329-3351]
 • بازاریابی بین المللی تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 8، 1401]
 • بازاریابی داخلی طراحی مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان (بررسی موردی بانک ملی ایران) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1308-1328]
 • بازاریابی دیجیتال ارائه مدلی برای برندسازی مقصدهای گردشگری با تاکید بر بازاریابی دیجیتال [دوره 5، شماره 3، 1401]
 • بازاریابی دیجیتال طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازاریابی رابطه مند ارائه الگوی تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازاریابی سبز بازاریابی سبز رویکردی جهت تاثیرگذاری بر رفتارخرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی :مشتریان فروشگاههای بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 584-595]
 • بازاریابی سیاسی بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 531-548]
 • بازاریابی سیاسی طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 878-895]
 • بازاریابی سیاسی طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 469-497]
 • بازاریابی سیاسی شناختی رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازاریابی کارآفرینانه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صورتهای مالی متناسب با بازاریابی کارآفرینانه شرکت ها [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 504-534]
 • بازاریابی منابع بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با رضایت ارباب رجوع با توجه به نقش تعدیلگر بازاریابی منابع (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر کرمان) [دوره 5، شماره 3، 1401]
 • بازاریان نقش بازاریان (کسبه) و تجار در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2287-2303]
 • بازدارندگی نگاهی تحلیلی به تعامل نظام مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری برای تنظیم رفتار تابعان حقوق [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازداشت پیش از محاکمه آیین دادرسی کیفری اطفال ناظر بر مرحله ی ضمن محاکمه با نگاه به حقوق مدنی و سیاسی ایران و اسناد جامعه ی ملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازداشت موقت قرار بازداشت موقت از منظر فقه و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2930-2948]
 • بازرسی بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3454-3466]
 • باز سازگاری سیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در جامعه، پس از خروج از کانون [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازسازگاری اجتماعی رویکرد دادرسی اطفال و نوجوانان از منظر الگوهای سیاست جنایی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 569-583]
 • بازشناخت بازتاب هاروت و ماروت در ادب فارسی و اثرات فرهنگی، ,اخلاقی و تربیتی آن در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3337-3342]
 • بازموازنه پیامد تلاقی بازموازنه امریکا و موازنه شکننده در آسیا ـ پاسیفیک [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2391-2404]
 • بازنشستگان تحلیل جامعه شناختی مدل های صندوق های بازنشستگی براساس عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر در زندگی سالمندان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1427-1443]
 • بازنشستگی تحلیل نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 811-840]
 • بازنشسته تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 67-88]
 • بازیگران حکومتی < دولت های فرسوده در عراق و سوریه و شکل‌گیری داعش > [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازیگران فرامنطقه‌ای آینده پژوهی ثبات سیاسی در کشور عراق تا ابتدای سال 2030 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1954-1973]
 • بازیگران منطقه آینده پژوهی ثبات سیاسی در کشور عراق تا ابتدای سال 2030 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1954-1973]
 • بازیگران منطقه‌ای جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری گرجستان؛ تمایل به غرب یا شرق! (2008-2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2382-2399]
 • بازیگران منطقه و فرا‌منطقه ای < دولت های فرسوده در عراق و سوریه و شکل‌گیری داعش > [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بازی محوری طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارت های زندگی با رویکرد بازی محور در دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • باشگاه‌داری تاثیر خصوصی سازی باشگاه‌های دولتی و نقش آن در ارتقای مدیریت ورزش در ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1491-1512]
 • باشگاه فوتبال تاثیر خصوصی سازی باشگاه‌های دولتی و نقش آن در ارتقای مدیریت ورزش در ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1491-1512]
 • باشگاه های ورزشی طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • باشگاه‌های ورزشی خصوصی موانع و عوامل تسهیل کننده تاب‌آوری سازمانی در باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3533-3549]
 • بافت فرسوده واکاوی منابع فرهنگی مکان در راستای تجدیدنسل فرهنگ مبنای محلات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3744-3749]
 • بانک عناصر جرم سرقت مسلحانه توام با خشونت از بانک و راهکار پیشگیرانه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 111-127]
 • بانک اصول اخلاق بازاریابی و استراتژی خدمات اینترنت بانک براساس ارزش ادراک شده مشتریان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 517-529]
 • بانک جهانی مناسبات حقوق بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل در نهادهای بین‌المللی پولی و مالی (مطالعه موردی صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1042-1026]
 • بانکداری اسلامی تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 266-288]
 • بانکداری اسلامی ارائه الگوی پارادایمی تخصیص بهینه منابع مبتنی بر بانکداری اسلامی با رویکرد GT [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1940-1952]
 • بانکداری اسلامی ریسک و نحوه مدیریت آن در راستای ارتقای بانکداری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 387-412]
 • بانکداری اسلامی انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401]
 • بانکداری الکترونیک ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2-21]
 • بانکداری بدون ربا شیوه های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بانکداری جامع ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی برای بانکداری جامع با تأکید بر توانمندسازی و مهارت کارکنان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بانک رفاه ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2-21]
 • بانک صادرات استان اصفهان طراحی و تبیین مدلی در ارتباط بین شادی کارکنان و استقرار سیستم جانشین پروری و انتصابات به دور از فشارهای سیاسی و جناحی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 477-494]
 • بانک کشاورزی طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1280-1299]
 • بانک مرکزی چالش‌های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 234-250]
 • بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آثارسیاسی آن [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1384-1406]
 • بانک مرکزی وظایف و ابزارهای سیاسی بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها از طریق نهاد های قانونی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2571-2585]
 • بانک ملت بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک؛ نقش میانجی هویت اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3329-3351]
 • بانک ملی نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 754-773]
 • بانک ملی استان مازندران ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 765-778]
 • بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک‌ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2201-2223]
 • بانکهای خصوصی شناسایی عوامل موثر بر عملکرد فردی در سازمانهای دولتی و خصوصی به شیوه تحلیل محتوای کیفی در جامعه ایران(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی و خصوصی ) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 539-568]
 • بانک های دولتی شناسایی عوامل موثر بر عملکرد فردی در سازمانهای دولتی و خصوصی به شیوه تحلیل محتوای کیفی در جامعه ایران(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی و خصوصی ) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 539-568]
 • بانوان ایران تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 490-513]
 • باور دینی تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • باورها واعمال مذهبی تدوین برنامه آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • باور و نگرش بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 203-216]
 • بایدن موضوع مقاله : بررسی تاثیر دولت رئیس جمهور جو ‌بایدن بر روابط عربستان سعودی و قطر با تاکید بر نقش ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بحران ادغام جمهوری اسلامی ایران و بحران ادغام [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2951-2966]
 • بحران اقتصادی بررسی تجربیات مدیران موفق صنایع تولیدی استان خوزستان در برخورد با شرایط درون سازمانی (در شرایط بحران اقتصادی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2716-2731]
 • بحران در بورس بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3609-3629]
 • بحران دیپلماتیک موضوع مقاله : بررسی تاثیر دولت رئیس جمهور جو ‌بایدن بر روابط عربستان سعودی و قطر با تاکید بر نقش ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بحران سوریه تحلیل بحران سوریه در پرتو مکتب انگلیسی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3435-3452]
 • بحران مشارکت ادبیات مشروطه و بحران مشارکت در حکومت قاجار [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 503-521]
 • بحران مشروعیت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و بحران مشروعیت [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 354-372]
 • بحران‏های سیاسی ادبیات مشروطه و بحران مشارکت در حکومت قاجار [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 503-521]
 • بحران هویت بررسی بحران هویت در جوامع دستخوش تغییر: مطالعه موردی شکل گیری کودتای نقاب (نوژه) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 262-278]
 • بخش بالادستی چالش‌های مبتنی بر اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر قراردادهای موسوم به IPC [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 615-651]
 • بخش بهداشت و درمان‌ طراحی مدل ‌بهره‌وری منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 614-628]
 • بخش تعاونی ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4203-4216]
 • بخش حقیقی اقتصاد بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد و سیاست در ایران [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • بخش خصوصی ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4203-4216]
 • بخش دولتی طراحی مدل جاه طلبی شغلی(کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 546-559]
 • بخش دولتی مدلسازی حکمرانی دیجیتال در سازمان‌های مجازی در بخش دولتی مطالعه موردی سازمان بیمه تأمین اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3231-3246]
 • بخش عمومی ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4203-4216]
 • بخش کشارزی تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 267-285]
 • بخشودگی بررسی اثر بخشی مدل علی تعهد زناشویی بر کیفیت روابط زناشویی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4548-4578]
 • بدفرجامی بررسی میزان اثرگذاری آموزه‌های اجتماعی در نیک‌فرجامی یا بدفرجامی فردی و جمعی از منظر قصّه‌های قرآنی سور مکّی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بدن تحلیل ساختار مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی اینستاگرام [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1610-1647]
 • برائت قرار بازداشت موقت از منظر فقه و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2930-2948]
 • برازش الگوی نوآوری باز تدوین الگوی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2641-2652]
 • براندازی دیپلماسی رسانه ای غرب در قبال ایران با تاکید بر پروژه احیای سلطنت [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1108-1127]
 • براهین براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه اتین ژیلسون [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1889-1903]
 • بربرها علل گرایش بربرهای شمال آفریقا به رویکرد سیاسی و اجتماعی خوارج 1 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 595-609]
 • بربرها شیوه های نفوذ اندیشه‌های سیاسی-فرهنگی خوارج به شمال آفریقا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1408-1426]
 • بربرها تحلیلی جامعه شناختی از فرهنگ بومیان مغرب در تبلیغ اندیشه های اسماعیلی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2230-2242]
 • برجام عوامل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از خروج امریکا از برجام [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 229-246]
 • برجام نقض برجام و صلاحیت رسیدگی دیوان بین الملل دادگستری [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3073-3085]
 • برداشت حسابرسان تأثیر برداشت حسابرسان حرفه‌ای ایرانی از مسئولیت فردی و رفتاری خود بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 7123-7145]
 • بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار بررسی تحلیلی فقهی- حقوقی و اجتماعی نقش و آثار اجبار، اکراه، اضطرار در ازدواج [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1762-1777]
 • بررسی تطبیقی واکاوی ‌درون‌مایة نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی و تأثیرپذیری از نمایشنامه‌های سنّتی و مدرن اروپایی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 669-693]
 • بررسی تطبیقی واکاوی عناصر طبیعت در مسائل اجتماعی و سیاسی و نمود آن در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد عبدالمعطی حجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بررسی جرم شناختی بررسی جرم شناختی نسل کشی با تاکید بر قضیه میانمار [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2518-2533]
 • بررسی حقوقی و فقهی بررسی حقوقی و فقهی آسیب های ناشی از قصور شهرداری در فضای سبز شهری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 820-838]
 • بررسی شخصیت بررسی شخصیت حقوقی شرکت تضامنی حکمی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 855-867]
 • بررسی عنصر زبان بررسی و تحلیل کارکردهای عنصر زبان در بازنمایی موضوعات اجتماعی در رمان تنگسیر [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2189-2201]
 • برزیل دولت توسعه گرا و فقر [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 2-32]
 • برساخت‌گرایی وانمایی کنش ناهمساز زبانی کارگزاران سیاسی پهلوی دوم در برساخت سلطنت مطلقه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3118-3131]
 • برساخت‌گرایی اجتماعی روایت جامعه‌شناختی ازمسائل اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) در سینمای معاصر ایران تحلیل و تبیین آن در دهه های 40 تا 80 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1905-1924]
 • برنامه آموزشی اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 347-361]
 • برنامه پنج ساله توسعه جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 945-974]
 • برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تأثیر تحریمهای دوران اوباما و ترامپ بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3111-3130]
 • برنامه چشم انداز آینده نگاری توسعه و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ی ایران (مطالعه‌ی موردی: برنامه‌ی توسعه‌ی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1986-2002]
 • برنامه حمایتی معلمان نوورود برنامه سال اول معلمان نوورود، الزامات و چالش ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3169-3184]
 • برنامه درسى تحلیل عاملی عناصر و مولفه‌های برنامه درسی دین و زندگی مبتنی بر دیدگاه ماورای فردی (مطالعه موردی: در دوره دوم متوسطه) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برنامه درسی طراحی مدل اثرگذاری آزمون سراسری بر برنامه درسی پنهان دوره متوسطه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 676-689]
 • برنامه درسی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مقابله با وندالیسم در دوره اول متوسطه مبتنی بر مولفه های برنامه درسی پنهان [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 413-429]
 • برنامه درسی شناسایی مولفه‌های مربوط به مردم‌سالاری دینی و بررسی جایگاه آن در برنامه درسی دوره متوسطه اول [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 8225-2273]
 • برنامه درسی طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارت های زندگی با رویکرد بازی محور در دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برنامه درسی اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 218-238]
 • برنامه درسی طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1096-1115]
 • برنامه درسی ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2312-2330]
 • برنامه درسی شناسایی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی مولفه های برنامه های درسی در هر یک از سطوح ابتدایی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2950-2975]
 • برنامه درسی" بررسی تطبیقی عنصر محتوای کتب در برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی ایران با ژاپن ، آلمان، انگلستان ،فرانسه و آمریکا [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1883-1906]
 • برنامه درسی پنهان طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مقابله با وندالیسم در دوره اول متوسطه مبتنی بر مولفه های برنامه درسی پنهان [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 413-429]
 • برنامه درسی تجربه شده ارزیابی مولفه های کار آفرینی در برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1908-1919]
 • برنامه درسی چند فرهنگی بررسی مولفه های برنامه درسی چند فرهنگی از نظر متخصصین این حوزه در ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 84-109]
 • برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 203-216]
 • برنامه ریزی طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 878-895]
 • برنامه ریزی درسی سنتز پژوهی پژوهش های برنامه درسی مهارت‌آموزی در دوره اول متوسطه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3105-3128]
 • برنامه ریزی درسی ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر توجه به همه خرده فرهنگها در نظام برنامه درسی دوره اول متوسطه ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برنامه ریزی درسی ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1724-1741]
 • برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی برای بانکداری جامع با تأکید بر توانمندسازی و مهارت کارکنان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برنامه ریزی شهری اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4741-4755]
 • برنامهریزی مسکن بررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر رضایت‌مندی سکونتی؛ موردپژوهی: محله دروس و نازی‌آباد [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5679-5695]
 • برنامه عمرانی بررسی ارتباط تحزب با توسعه اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی (دوره پهلوی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2378-2389]
 • برنامه‌های توسعه بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2324-2332]
 • برنامه های توسعه بررسی چارچوب الگوی حکمرانی خوب در پرتو هم افزایی نقش دولت،بخش خصوصی و جامعه مدنی در کشور جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2670-2688]
 • برنامه های توسعه روستایی جایگاه خودسازمان دهی روستاییان در بهبود طرح های توسعه روستایی (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 950-982]
 • برنامه های راهبردی توسعه پایدار ارائه الگویی مبتنی بر مدیریت سبز، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های راهبردی توسعه پایدار ایران (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی تهران، کرمان و خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1126-1152]
 • برنامه های گفتگو محور تلویزیونی تاثیر مولفه های مدل برندسازی در برنامه های گفتگو محور تلویزیونی در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1804-1819]
 • برنامه‌‌های نوسازی بررسی ساختار و تغییرات دیوان‌سالاری در دوره پهلوی اول از منظر جامعه‌شناسی سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 171-205]
 • برنامه هسته‌ای مقایسه رویکرد سیاست‌خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • برنامه هسته ای سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 754-773]
 • برند تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3463-3485]
 • برندسازی ارائه مدلی برای برندسازی مقصدهای گردشگری با تاکید بر بازاریابی دیجیتال [دوره 5، شماره 3، 1401]
 • برندسازی تاثیر مولفه های مدل برندسازی در برنامه های گفتگو محور تلویزیونی در جامعه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1804-1819]
 • برندسازی حسی ارائه مدل برندسازی حسی در صنعت مواد غذایی (مطالعه موردی: صنایع بزرگ مواد غذایی استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2148-2176]
 • برندسازی موسسات حسابرسی نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 190-208]
 • برون سازمانی نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 754-773]
 • بریکس بریکس، توانایی تغییر یا اصلاح سیستم روابط بین الملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بزه‌دیده سیاستگذاری در قبال جرایم ناشی از نفرت در ایران؛ تلاقی ارزش‌های جمعی و باورهای فردی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 585-613]
 • بزه‌دیده حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1044-1069]
 • بزه دیده کافر نقش و تاثیر بزه دیده غیرمسلمان در قتل عمد توسط مسلمان از نظر بزه دیده شناسی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2875-2886]
 • بزهکار مسلمان نقش و تاثیر بزه دیده غیرمسلمان در قتل عمد توسط مسلمان از نظر بزه دیده شناسی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2875-2886]
 • بزهکاری چالش های اجرایی و جامعه شناختی پیشگیری وضعی از جرم و راهکارهای مواجه با آن [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 373-387]
 • بزهکاری کاربرد مفهوم دوره انتقال در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 664-675]
 • بزهکاری سیاست جنائی در دوره انتقال [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بزهکاری مالی تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بسترهای اجتماعی شناخت مطالعه جامعه شناختی ریشه های اجتماعی بیماریهای روانی (دوقطبی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1765-1784]
 • بسترهای راهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 897-907]
 • بسترهای روابط راهبردی بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 897-907]
 • بصره موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین در خلافت علی بن ابیطالب(ع) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 566-585]
 • بصره مقایسه تطبیقی ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی کوفه و بصره در قرون اولیه اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2678-2694]
 • بصره نقش موالی ایرانی در ظهور اندیشه های فرهنگی در بصره (دو سده اول ه.ق.). [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1175-1190]
 • بطالت اجتماعی تحقق جهش تولید از طریق ارائه الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در سازمان های دولتی پس از انقلاب [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1097-1124]
 • بطلان تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1428-1451]
 • بطلان مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بطلان اعتبار و ضمانت اجرای حقوقی اعمال فساد مالی در قراردادهای داخلی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5263-5283]
 • بطلان قرارداد مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 408-429]
 • بطلان معاملات دولتی بررسی وضعیت بطلان و عدم نفوذ معاملات دولتی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1975-1990]
 • بعد آلتوسویی مدل یابی تمایلات سیاسی دوگانه (اصلاح طلبی- اعتدال گرایی) بر پایه ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3132-3148]
 • بعد جامعه شناختی بارقه‌های سینمای اسطوره‌ای در آثار عبدالحسین سپنتا (رویکرد جامعه شناختی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 877-893]
 • بعد درون فردی بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تفکرنقادانه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2057-2068]
 • بعد رفتاری عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2362-2388]
 • بعد زمینه ای عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2362-2388]
 • بعد ساختاری عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2362-2388]
 • بعد شبکه ای مدل یابی تمایلات سیاسی دوگانه (اصلاح طلبی- اعتدال گرایی) بر پایه ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3132-3148]
 • بعد میان فردی بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تفکرنقادانه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2057-2068]
 • بغی نقد وبررسی جرایم سیاسی در حقوق ایران و فقه اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 284-296]
 • بلاک‌چین طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1540-1568]
 • بلاک چین ارائه روش مبتنی بر پروتکل بلاک چین به منظور بهینه سازی سطح درآمد و مالیات در حوزه بهداشت و سلامت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 660-673]
 • بلاکچین بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان روا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3252-3272]
 • بلرو تغییر بارنامه‌ی سنتی و دستی با بارنامه‌الکترونیکی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2132-2146]
 • بلوغ رشد از منظر فقهی و جامعه شناسی و کاربرد آن در امور مالی با نگاهی به قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بناهای دولتی - عمومی تحلیل تطبیقی ساخت‌شناختی بناهای دولتی – عمومی در سه دورۀ پهلوی اول، پهلوی دوم و پس از انقلاب در شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 917-943]
 • بناهای عمومی معیارهای تاثیرگذار بر هویت کالبدی معماری بناهای عمومی معاصر شهر تهران(نمونه مورد مطالعه دوره پهلوی دوم) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2605-2621]
 • بندر کنگان پیامدهای اجتماعی توسعه صنعتی شهر کنگان با تأکید بر تشدید خاص‌گرایی و نابرابری اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 303-328]
 • بنگاهداری بانک تحلیل و بررسی ارتباط بین بنگاه داری بانک ها و رشد اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 823-848]
 • بنیادگرایی ارزیابی اثرات بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2103-2116]
 • بنیادگرایی اسلامی ارزیابی ملاحظات سیاسی ـ امنیتی دولت چین در قبال مسلمانان سین کیانگ [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1690-1706]
 • بنیادهای فلسفی تحلیل نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 315-330]
 • بهبود بهره‌وری طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 18-38]
 • بهبود عملکرد شناسایی و تدوین عوامل و اجزائ الگوی خرسندی مشتریان با اجرای بهبود عملکرد سیستم هوشمند در گمرک [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3981-3999]
 • بهبود عملکرد بهبود عملکرد شوراهای محلی بر پایه اصول حقوق عمومی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3501-3516]
 • به دام افتادن نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6276-6308]
 • بهره بردن عملی از ثروت انگاره ساده زیستی مدیران سیاسی در پرتو سیره معصومین(علیهم السلام) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 652-572]
 • بهره وری طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3386-3399]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تحلیل بهره‌وری در سیستم بانکی و تبیین جامعه شناختی آن (رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان نیروی کار، کفایت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل در بانک‌ها) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 395-411]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید عوامل میان‌مدت و بلندمدت تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید: بررسی مروری [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بهره‌وری منابع انسانی ارائه الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری منابع انسانی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 77-101]
 • بهره وری و کیفیت فضایی بررسی و تحلیل کیفیت و بهره وری فضایی و جامعه شناسانه ایستگاه های مترو (نمونه موردی: ایستگاه مترو پارک ملت مشهد) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 578-597]
 • بهزیستی ذهنی بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر ناگویی خلقی، تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1382-1396]
 • بهزیستی ذهنی تاثیر آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بهسازی کارکنان بررسی تأثیر بهسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4853-4881]
 • بهمن‌بیگی بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت عشایری از دیدگاه محمد بهمن‌بیگی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 477-503]
 • بهینه سازی بهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2431-2450]
 • بودجه آسیب‌ شناسی نظام عدم تمرکز فنی در ایران با تاکید بر حوزه نظارت و بودجه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4052-4070]
 • بودجه‌ریزی تحلیل رابطه ادراک شهروندان از عملکرد بودجه ریزی دولت و سطح اعتماد سیاسی در ایران: مورد مطالعه شهر کرمان(1399) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 456-477]
 • بورس بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3609-3629]
 • بورس اوراق بهادار طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 683-698]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران : مقایسه مدل‌های شبکه عصبی و رگرسیونی VAR [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1472-1489]
 • بورسیکه تبیین روابط علی ارزشهای اخلاقی درحسابداری اسلامی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی درراستای بهبودمسوولیت پاسخگویی اجتماعی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1727-1755]
 • بوستان هنجارهای زیستی-فرهنگی جامعه ی ایرانی در آثار سعدی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بوستان سعدی سبک شناسی شرح بوستان سعدی از عبدالواسع هانسوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 947-965]
 • بوشهر بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1291-1300]
 • بومی سازی چشم انداز تحول در علوم اجتماعی در ایران؛ موانع و راهکارها [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 332-357]
 • بومی سازی نقد و بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1211-1243]
 • بومی سازی بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازاتهای جامعه مدار [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1649-1668]
 • بومی سازی صنایع دفاعی طراحی مدل اجرای خط مشی‌های صنعت نظامی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3307-3327]
 • بویراحمد و دنا بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(1398) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2923-2948]
 • بی‌اعتمادی سیاسی تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی سیاسی بر حسب تعیین کننده های اجتماعی (مطالعه جوانان 18 تا 29 ساله شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5711-5730]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تبیین چالش‌ها و فرصت های دیپلماسی انرژی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 225-248]
 • بی‌بی مریم بختیاری جایگاه و نقش زنان گروه‌های قومی در انقلاب مشروطه ایران (مطالعه‌ی موردی:سردار بی‌بی مریم بختیاری) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 691-704]
 • بی تفاوتی بررسی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی‌ اجتماعی مردم شهر کرمان نسبت به رفاه‌ عمومی در سال 1399 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بی‌تفاوتی سیاسی تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی سیاسی بر حسب تعیین کننده های اجتماعی (مطالعه جوانان 18 تا 29 ساله شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5711-5730]
 • بیت کوین پدیده های نوظهور مالی (بیت کوین) از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2993-3016]
 • بیت کوین بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان روا [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3252-3272]
 • بیت کوین ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3766-3774]
 • بی ثباتی < دولت های فرسوده در عراق و سوریه و شکل‌گیری داعش > [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بی‌ثباتی سیاسی بررسی تغییر ماهیت ، کیفیت منازعات سیاسی و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 748-763]
 • بیجار تاثیر نوگرایی و نوسازی بر سبک زندگی دو نسل (والدین و فرزندان) در استان کردستان(مطالعه موردی به شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 39-71]
 • بیداری اسلامی نقش دیپلماسی عمومی در افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در تحولات سوریه بر اساس گفتمان بیداری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2583-2603]
 • بیدل دهلوی تلمیحات نو در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1654-1668]
 • بیزانس بررسی نقش سیاسی کلبیان در حفظ حاکمیت فاطمیان بر سیسیل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4328-4341]
 • بی‌سازمانی اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی وندالیسم در شهر خرم آباد مورد مطالعه جوانان15 تا 29 سال [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 189-208]
 • بیشینه مدار نقدی بر چالش‌های جرم‌انگاری بیشینه مدار در حقوق کیفری ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2464-2482]
 • بی‌طرفی مثبت تبیین تاثیر مرگ سلطان قابوس بر سیاست خارجی عمان [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 925-944]
 • بیع تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 389-406]
 • بیع تبیین قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 210-250]
 • بیع تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون 1980 وین [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 542-560]
 • بیع دیدگاه فقهای امامیه در مورد انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه و تطبیق با حقوق ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2311-2329]
 • بیع بررسی آموزه های اخلاقی در باب بیع باتاکیدبر نظر امام خمینی(ره) و دیگر فقهای امامیه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 613-620]
 • بیع اقساطی تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون 1980 وین [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 542-560]
 • بی‌عدالتی اجتماعی تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی سیاسی بر حسب تعیین کننده های اجتماعی (مطالعه جوانان 18 تا 29 ساله شهر کرمانشاه) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 5711-5730]
 • بیع کالا مطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 206-222]
 • بیع متقابل " قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت - گاز و نقش آن در سیاست گذاری های ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1538-1552]
 • بی کیفرمانی بررسی مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری و نفی آن در اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 909-923]
 • بی‌کیفری عفو و بی‌کیفری به مثابه یک مؤلفه متناقض در سازوکارهای عدالت انتقالی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 998-1008]
 • بیماری جسمی و روحی سلب حق حضانت والدین به دلیل اعتیاد و بیماری های جسمی و روانی در فقه و حقوق ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • بیماری دوقطبی مطالعه جامعه شناختی ریشه های اجتماعی بیماریهای روانی (دوقطبی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1765-1784]
 • بیماری سرطان تأثیر فضاهای معماری در درمان بیماری‌ها (نمونه موردی: سرطان) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 484-501]
 • بیماری غیرقابل درمان بیماری جدید بررسی تطبیقی فسخ نکاح در فقه، قانون، رویه قضائی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3191-3210]
 • بیماری مسری مسئولیتهای فقهی و حقوقی انتقال بیماریهای مسری [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 163-170]
 • بیماری های همه گیر بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیر [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1099-1122]
 • بیمه" جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 451-475]
 • بیمه عمر مدل روان‌شناختی با رویکرد تورش های ادراکی اثرگذار بر تمایل فردی سرمایه‌گذاران در خرید بیمه های اجتماعی و ارائه سیاست های رفتاری در جامعه بیمه گذاران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 841-869]
 • بیمه عمر بررسی تاثیر نقش رسانه های جمعی درتوسعه فرهنگ بیمه عمر (مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه ایران ) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2833-2850]
 • بین‌الملل‌گرایی تأثیر ساختار معرفتی جوامع بر جامعه‌‌پذیری بین‌المللیِ توسعه (نمونه‌کاوی: انقلاب مشروطه ایران) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 479-502]
 • بین‌المللی‌سازی آموزش ارائه یک الگو برای مدیریت بین‌المللی‌سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 798-818]
 • بینامتنیت بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1213-1229]

پ

 • پاتوق بررسی و تبیین و شناخت رابطه فضاهای معماری (پاتوق) و گفتمان اندیشمندان ایران در دهه۱۳۰۰-۱۳۴۰ [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3551-3572]
 • پادشاه بررسی و تحلیل روابط عاشق و معشوق در غزلیات حافظ با رویکرد به سویه های سیاسی و اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 603-615]
 • پارادایم تناقض گویی ها و اشتباهات تاریخنگاری اولیاءالله آملی در پارادایم محلی-مذهبی(شیعه دوازده امامی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1970-1984]
 • پارامترهای اجتماعی مقایسه وضعیت سلامت ذهنی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه تهران و کاشان و پارامترهای اجتماعی تاثیر گذار بر انها (مطالعه ای از دریچه جامعه شناسی بیماری های روانی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 311-330]
 • پارتی‌بازی بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1468-1485]
 • پارک علم و فناوری تدوین الگوی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2641-2652]
 • پارک ملت مشهد بررسی و تحلیل کیفیت و بهره وری فضایی و جامعه شناسانه ایستگاه های مترو (نمونه موردی: ایستگاه مترو پارک ملت مشهد) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 578-597]
 • پارلمان نقش پارلمان در پاسخگو نمودن نظام مردم سالاری دینی برای تحقق حکمرانی صالح در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]
 • پارلمانتاریسم واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-53]
 • پارلمان محلی بهبود عملکرد شوراهای محلی بر پایه اصول حقوق عمومی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3501-3516]
 • پاسخگویی بررسی تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی نهادهای حکومتی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 273-302]
 • پاسخگویی نقش پارلمان در پاسخگو نمودن نظام مردم سالاری دینی برای تحقق حکمرانی صالح در جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-38]
 • پاسخگویی ارائه الگویی مبتنی بر مدیریت سبز، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های راهبردی توسعه پایدار ایران (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی تهران، کرمان و خراسان جنوبی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1126-1152]
 • پاسخگویی بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی در دولت اصلاحات(1384-1376) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3292-3305]
 • پاسخگویی سیاسی طراحی الگوی اقتضائی تحلیل مسیر چند گانه تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر بهبود مسئولیت پاسخگویی سیاسی دستگاههای اجرایی (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور ایران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پاکستان تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6863-6878]
 • پاندمی بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-19 از منظر حقوق بین الملل [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 697-716]
 • پایبندی دینی تبیین جامعه‌شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 441-459]
 • پایدار اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4741-4755]
 • پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم‌رخدادی واژگان حوزه‌ دیپلماسی دیجیتال در پایگاه Web of Science [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 505-523]
 • پاییز فصل اخر سال است تحلیل و نقد شخصیت های رمان «پاییز فصل آخر سال است» بر مبنای نظریه «هم بوم پنداری» دیوید هرمن (رویکرد جامعه شناختی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1384-1396]
 • پدران بنیان گذار پدران بنیان گذار و تفسیر قانون اساسی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1317-1331]
 • پدیدار شناسی تأثیر فضاهای معماری در درمان بیماری‌ها (نمونه موردی: سرطان) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 484-501]
 • پدیدارشناسی تحلیل تطبیقی مضامین «غربت آگاهی» اشراقی و «ترس آگاهی» هایدگری در فیلم‌های فریدون رهنما و میکل آنجلو آنتونیونی. [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 343-357]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی امید مشتریان به خدمات بانکی در بانک کشاورزی (رویکرد آمیخته: پدیدارشناسی-مدلسازی معادلات ساختاری) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3007-3040]
 • پدیدارشناسی ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر توجه به همه خرده فرهنگها در نظام برنامه درسی دوره اول متوسطه ایران [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پدیدارشناسی بررسی پدیدارشناختی چالش‌های هویت اجتماعی زنان شاغل اقوام بختیاری، کرد، عرب و فارس در شهر اهواز [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پدیدارشناسی اصول اخلاق بازاریابی و استراتژی خدمات اینترنت بانک براساس ارزش ادراک شده مشتریان [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 517-529]
 • پدیدارشناسی مرلوپونتی تبیین مولفه های فضای معماری در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه به فیلم‌های سه‌گانه کوکر [دوره 5، شماره 7، 1401]
 • پذیرش آموزشی تبیین مدل تمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه با تاکید بر تعاملات رفتاری دانشجو-دانشجو در دانشگاه‌های باز [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2037-2072]
 • پذیرش تغییر ارائه مدل نقش خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2334-2345]
 • پذیرش تغییر تعیین تاثیر نوآوری در پذیرش تغییر جامعه معلمان تربیت بدنی مدارس نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1158-1169]
 • پرسشنامه شناسایی مقاومت های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (با تکیه بر روش پیمایش) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1352-1374]
 • پرسشنامه " ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 142-169]
 • پروانه های ساختمانی تبیین جامعه شناختی اثر سیاست های پولی بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از طریق کانال اعتبارات بانکی و نرخ ارز [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 987-1020]
 • پروتکل ارائه روش مبتنی بر پروتکل بلاک چین به منظور بهینه سازی سطح درآمد و مالیات در حوزه بهداشت و سلامت [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 660-673]
 • پروتکل بررسی کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از اماکن غیرنظامی در زمان جنگ از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پروژه گاپ پروژه تخریب، صلح، یا فناوری؟ گره‌گشایی از رابطه بین پروژه گاپ و مسأله زیست‌محیطی منطقه. [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3387-3406]
 • پروین اعتصامی خوانش یاکوبسنی گزاره‌های سیاسی و اجتماعی در قطعه‌ی « صاعقه‌ی ما ستم اغنیاست» از پروین اعتصامی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2193-2209]
 • پزشکی طراحی مدل راهبردی گردشگردی پزشکی برای جامعه ایران [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • پژوهش ترکیبی بررسی و تحلیل وفاداری مشتری به فروشگاه ها ی زنجیره ای ایران با رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پژوهش تطبیقی تحلیل تطبیقی ساخت‌شناختی بناهای دولتی – عمومی در سه دورۀ پهلوی اول، پهلوی دوم و پس از انقلاب در شهر تهران [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 917-943]
 • پژوهشگری اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 218-238]
 • پسابرجام عوامل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از خروج امریکا از برجام [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 229-246]
 • پسامدرن بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6310-6324]
 • پست مدرن ارزیابی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جرم شناسی پست مدرن با تاکید بر قانون کاهش مجازات ها 1399 [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 375-392]
 • پست مدرنیسم بررسی و نقد صلاحیت های حرفه ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرن با تاکید بر آراء هنری ژیرو [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 160-177]
 • پست های اجرایی شناسایی الگوی شایستگی آموزشی زنان برای تصدی پست های اجرایی در استانداری خوزستان [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پس‌نگری ارائه چارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده‌ پژوهی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 895-914]
 • پشتیبانی تحلیل تاریخی نقش وزارت فرهنگ وآموزش عالی درجنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2986-3005]
 • پلمپ گمرکی چالش های حقوقی و آسیب های توسعه اجتماعی ، محموله های تحت کنوانسیون تیر وترانزیت در گمرکات ج.ا.ا [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 218-241]
 • پلورالیسم تحلیل جامعه‌شناختی سیاسی از جنبش‌های زیست‌محیطی متأخر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1841-1864]
 • پلیس حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1044-1069]
 • پلیس زن آیین دادرسی کیفری اطفال ناظر بر مرحله ی ضمن محاکمه با نگاه به حقوق مدنی و سیاسی ایران و اسناد جامعه ی ملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پناهندگان حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 757-781]
 • پناهندگان تقابل حقوق بین الملل سنتی و اسلامی با حقوق بین الملل بشر در توسعه بین المللی حقوق پناهندگی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2074-2086]
 • پناهندگی پناهندگان یونانی در دربار هخامنشی(از تأسیس تا سقوط شاهنشاهی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1418-1430]
 • پناهندگی کودکان پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1230-1247]
 • پناهنده تقابل حقوق بین الملل سنتی و اسلامی با حقوق بین الملل بشر در توسعه بین المللی حقوق پناهندگی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2074-2086]
 • پناهنده پذیر تقابل حقوق بین الملل سنتی و اسلامی با حقوق بین الملل بشر در توسعه بین المللی حقوق پناهندگی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2074-2086]
 • پنداشت از خلقیات زنانه زنان ایرانی و هزار توی ورود به سپهر سیاست [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3087-3109]
 • پنل دیتا تحلیل و بررسی ارتباط بین بنگاه داری بانک ها و رشد اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 823-848]
 • پهپاد بررسی تعرض پهپادهای جاسوسی به حریم دیگر کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تعرض پهپاد آمریکایی به حریم ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4015-4033]
 • پهلوی بررسی ساختار و تغییرات دیوان‌سالاری در دوره پهلوی اول از منظر جامعه‌شناسی سیاسی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 171-205]
 • پهلوی بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3147-3161]
 • پهلوی بررسی چگونگی پیوند ملی گرایی و تاریخ نگاری در دوره پهلوی اول [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2846-2862]
 • پهلوی بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد تشکیلات و مددکاری اجتماعی سازمان زنان در ایران(2) [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 458-471]
 • پهلوی اول بررسی سیاستهای ضد عشایری پهلوی اول در قبال ایل قشقایی فارس و پیامدهای ناشی از آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 147-170]
 • پهلوی دو نقش بازاریان (کسبه) و تجار در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2287-2303]
 • پهلوی دوم بررسی عملکرد و چالش‌های سپاه دانش در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1512-1528]
 • پهلوی دوم وانمایی کنش ناهمساز زبانی کارگزاران سیاسی پهلوی دوم در برساخت سلطنت مطلقه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3118-3131]
 • پهلوی دوم مولفه‌های فرهنگ سیاسی ایران و چگونگی رواج آن‌ها در دوره محمدرضاشاه [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2020-2035]
 • پوپولیسم بررسی علل رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب: مطالعه موردی پیروزی دونالد ترامپ 2016 [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 417-445]
 • پوپولیسم ملی‌گرایی جدید در اروپا و پیامدهای آن برای ایران (از منظر جامعه شناسی سیاسی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3605-3626]
 • پوشاک لوکس تحلیل جامعه شناختی مدل سازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس با تعدیل گری عملکرد هیجان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3684-3701]
 • پوشش مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 586-609]
 • پول الکترونیکی تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 389-406]
 • پول رمزنگاری شده پدیده های نوظهور مالی (بیت کوین) از دیدگاه قرآن کریم و فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2993-3016]
 • پولشویی بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: استانداری آذربایجان غربی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1468-1485]
 • پولشویی ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3766-3774]
 • پیاده سازی بررسی نقش حسابرسی مبتنی بر ریسک در سیاست‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1482-1495]
 • پیامبر مصداق اتم اسماءالله از دیدگاه شیعه (با رویکردی تفسیری) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2690-2715]
 • پیامبر اسلام بازنمایی آراء ابن حسام خوسفی در خاوران‌نامه دربارۀ معراج پیامبر(ص) و مقایسۀ آن با نظرات آنه ماری شیمل [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 461-473]
 • پیامبر(ص) خلفای راشدین بررسی تحولات تشکیلات اداری عصر پیامبر(ص) تا سال 40 هجری قمری(با تکیه بر سرزمینهای خلافت شرقی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3202-3219]
 • پیامد اقتصادی و اجتماعی ارائه چارچوب ساختاری تفسیری توسعه کارآفرینی در آموزش عالی با پیامد اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 244-263]
 • پیامدگرایی مبانی کیفر گذاری سرقت های تعزیری مبتنی بر سیاست جنایی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 179-191]
 • پیامد های اخلاقی تببین پیامدهای اخلاقی حکم فقهی وحقوقی شبیه سازی انسانی [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 290-313]
 • پیامدهای حقوقی برجام بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 36-53]
 • پیامدهای سیاسی و اقتصادی برجام بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 36-53]
 • پیام نوروزی مقام معظم رهبری بررسی تحلیلی ضرورت جهش تولید با رویکرد پیام نوروزی مقام معظم رهبری و مبانی فقهی حقوقی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1458-1470]
 • پیر بوردیو کاربست نظریه کنش پیر بوردیو در بررسی علل ناکامی انقلاب مشروطه ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 631-649]
 • پیشران شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2757-2776]
 • پیشرفت اجتماعی بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020 [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پیشگیرانه بررسی و تحلیل خلاءهای قوانین حوزه هنر و ارائه الگوی مطلوب در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2536-2551]
 • پیشگیری سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1007-1024]
 • پیشگیری سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی " [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1284-1300]
 • پیشگیری داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2040-2054]
 • پیشگیری سیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در جامعه، پس از خروج از کانون [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • پیشگیری از بزهکاری نقش و جایگاه نهاد های پیشگیرنده در بزهکاری اطفال و نوجوانان با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 916-927]
 • پیشگیری از تعارض پیشگیری از تحقق تعارض آرا با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2070-2083]
 • پیشگیری از جرم بررسی انتقادی کنش‌ها و واکنش‌های پیشگیری کیفری و غیرکیفری دولتی در خصوص جرم خرید و فروش اطفال [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2100-2122]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 492-502]
 • پیشگیری از جرم در بیمه طراحی الگوی پیشگیری از جرم در صنعت بیمه ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4252-4264]
 • پیشگیری انتظامی سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی " [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1284-1300]
 • پیشگیری ثبتی سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی " [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1284-1300]
 • پیشگیری رشد مدار کاربرد مفهوم دوره انتقال در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 664-675]
 • پیشگیری غیرکیفری پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1010-1025]
 • پیشگیری کیفری پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1010-1025]
 • پیشگیری وضعی چالش های اجرایی و جامعه شناختی پیشگیری وضعی از جرم و راهکارهای مواجه با آن [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 373-387]
 • پیشگیری و واکنش علیه جرم نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4678-4698]
 • پیکربندی و سازماندهی طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1280-1299]
 • پیمان امنیت قراردادی؛ چالش‌ها و راهکارها از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1339-1350]
 • پیوند اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی وندالیسم در شهر خرم آباد مورد مطالعه جوانان15 تا 29 سال [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 189-208]

ت

 • تأثیرات اجتماعی واکاوی مهم ترین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کرامیه در نیشابور سده های 5-3 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 858-876]
 • تأثیرات اجتماعی کیفر تحلیل جامعه‌شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان" [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2938-2953]
 • تأثیرات فرهنگی واکاوی مهم ترین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کرامیه در نیشابور سده های 5-3 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 858-876]
 • تأثیرگذاری مسئولین و مردم بررسی تحلیلی قواعد فقهی مؤثر در رشد اقتصادی ایران (با رویکرد تأثیرگذاری مسئولین و مردم) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 523-536]
 • تأسیسات فراساحلی " شناخت و آثار بیمه‌نامه ولکار در تأسیسات نفت و گاز فراساحل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1123-1158]
 • تأمین اجتماعی تحلیل نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 811-840]
 • تأمین مالی مساعی بین المللی در زمینه ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 788-798]
 • تأمین و اعزام نیرو تحلیل تاریخی نقش وزارت فرهنگ وآموزش عالی درجنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2986-3005]
 • تأویل بررسی روش استنباط آموزه های دینی آیت اله ملکی میانجی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 267-293]
 • تأویل گرایی رویکردی سیاسی در تفسیر هرمنوتیکی جرم سیاسی در قوانین موضوعه با تاکید بر رفتار سیاسی حاکمیت [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2347-2365]
 • تئاتر سنتی و مدرن اروپا واکاوی ‌درون‌مایة نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی و تأثیرپذیری از نمایشنامه‌های سنّتی و مدرن اروپایی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 669-693]
 • تئاتر شهر روش نشانه شناسی لایه ای در خوانش فضا های معماری (نمونه موردی: تئاتر شهر ،پهلوی دوم) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2295-2318]
 • تئوری بازی‌ها کاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2468-2482]
 • تئوری پنجره های شکسته بررسی تطبیقی راهبرد امربه معروف و نهی از منکر با تئوری پنجره های شکسته در سیاست جنایی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2390-2406]
 • تئوری داده بنیاد طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران (رویکرد جامعه شناختی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 178-201]
 • تئوری داده بنیاد طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک (رویکرد آمیخته) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 504-529]
 • تئوری زمینه ای ارائه الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1890-1904]
 • تاب‌آوری تحلیلی بر عوامل مؤثر در تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی (مورد مطالعه سال های 1385-1399) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2555-2582]
 • تاب آوری اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 249-271]
 • تاب آوری اعتبار سنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم مطالعه موردی:(بانک توسعه صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 531-544]
 • تابآوری بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر ناگویی خلقی، تاب آوری و بهزیستی ذهنی زنان مطلقه [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1382-1396]
 • تاب‌آوری سازمانی بررسی هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی با وضعیت آموزش تاب‌آوری سازمانی در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 359-375]
 • تاب‌آوری سازمانی ارائه مدل تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانک‌داری از طریق استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه بانک صنعت و معدن) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2587-2606]
 • تاب‌آوری سازمانی موانع و عوامل تسهیل کننده تاب‌آوری سازمانی در باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3533-3549]
 • تاب آوری سازمانی ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تاب آوری شهری تبیین مولفه ها ی مورفولوژی شهری بر اساس سیاست و شاخص های تاب آوری شهری به روش تحلیل عاملی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 820-838]
 • تاب‌آوری ملی الگوی سنجش تاب‌آوری ملی در ج.ا.ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1083-1094]
 • تابعیت بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 379-404]
 • تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 379-404]
 • تاپسیس فازی اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4741-4755]
 • تاثیر اجتماعی تاثیر اجتماعی واقعه محنت در دوره عباسیان [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 369-388]
 • تاثیر رفتار جایگاه تاثیر رفتار عوامل مداخله‌گر در ارتکاب جرایم علیه اشخاص [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 965-975]
 • تاجر آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 550-562]
 • تاج گذاری بررسی سنت ارمغان در شاه‌نامه‌ی فردوسی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1455-1477]
 • تاریخ پیوند شعر و تاریخ در دو اثر "تاریخ ایلچی نظامشاه" و "مثنوی شاه اسماعیل نامه" با تکیه بر تاریخ سیاسی و کارکردهای شعری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 42-59]
 • تاریخ بررسی چگونگی پیوند ملی گرایی و تاریخ نگاری در دوره پهلوی اول [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2846-2862]
 • تاریخ اسلام مقایسه تطبیقی ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی کوفه و بصره در قرون اولیه اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2678-2694]
 • تاریخ ایران جایگاه فرهنگی و ادبی حزین لاهیجی در ارتقای سطح فرهنگی دوران صفویه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 337-361]
 • تاریخ ایلچی نظامشاه پیوند شعر و تاریخ در دو اثر "تاریخ ایلچی نظامشاه" و "مثنوی شاه اسماعیل نامه" با تکیه بر تاریخ سیاسی و کارکردهای شعری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 42-59]
 • تاریخ رویان تناقض گویی ها و اشتباهات تاریخنگاری اولیاءالله آملی در پارادایم محلی-مذهبی(شیعه دوازده امامی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1970-1984]
 • تاریخ ملی تاثیر دادگری در بقای دولت ها در ایران و نظریه عدالت راولز، اهمیت عدالت در دوران پس از مشروطه در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6095-6118]
 • تاریخ نگاری تناقض گویی ها و اشتباهات تاریخنگاری اولیاءالله آملی در پارادایم محلی-مذهبی(شیعه دوازده امامی) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1970-1984]
 • تاریخ نگاری بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1291-1300]
 • تاریخ نگاری بررسی چگونگی پیوند ملی گرایی و تاریخ نگاری در دوره پهلوی اول [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2846-2862]
 • تاریخ‌نگاری عصر قاجار تأثیر متون دساتیری بر «تاریخ سلاطین عجم» وقار شیرازی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3776-3789]
 • تاسیس موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395 [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 342-360]
 • تاسیس حقوقی رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 850-875]
 • تامین اجتماعی تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 67-88]
 • تامین خصوصی تأمین خصوصی هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی. [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1453-1466]
 • تامین مالی اسلامی ریسک و نحوه مدیریت آن در راستای ارتقای بانکداری اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 387-412]
 • تایید اجتماعی بررسی لزوم اصلاح سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت فرهنگ حجاب شرعی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1613-1626]
 • تبصره ماده 48 ق ا د ک بررسی وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ نوآوریها و محدودیتها [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1135-1150]
 • تبعیض مثبت مالیاتی بررسی معیارهای ارزشی حاکم بر تبعیضات مثبت مالیاتی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4757-4780]
 • تبلیغات طراحی و تبیین الگوی اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی (رویکرد آمیخته: تحلیل تم-مدلسازی معادلات ساختاری) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 431-441]
 • تبلیغات طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 469-497]
 • تبلیغات اثربخش ارائه الگوی تبلیغات اثربخش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با تاکید بربازاریابی رابطه مند [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تبلیغات سیاسی طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 469-497]
 • تبلیغات محیطی بررسی ابعاد مؤثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 337-360]
 • تبلیغات محیطی فرهنگی و اجتماعی بررسی ابعاد مؤثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 337-360]
 • تثبیت نوعیت آئین رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات ماده 54 قانون رفع موانع تولید و آثار قضایی ناشی از تصمیمات کمیسیون [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1835-1839]
 • تجارت الکترونیک تببین مدل بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1068-1089]
 • تجارت الکترونیکی سیاستهای حقوقی تجارت الکترونیکی در عرصه فضای مجازی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تجارت بین الملل بررسی تعارض میان قواعد امری و داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 803-821]
 • تجارت بین الملل تاثیرخشونت و تروریسم بر آثار اقتصاد سیاسی ایران با رویکرد تجارت بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 67-82]
 • تجارت جهانی انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 600-619]
 • تجاری سازی اینترنت اشیاء طراحی و تبیین مدل تجاری سازی اینترنت اشیاء در سازمانهای ایران با رویکرد افزایش رفاه عمومی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران): نظریه داده بنیاد [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 168-188]
 • تجاری‌سازی دانش شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌های صنعتی کشور [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3679-3701]
 • تجدیدنسل فرهنگ‌مبنا واکاوی منابع فرهنگی مکان در راستای تجدیدنسل فرهنگ مبنای محلات [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3744-3749]
 • تجربه مشتری ارائه مدل در خصوص تجربه خرید درون فروشگاهی مشتریان در هایپرمارکت‌ها در شهر تهران با رویکرد ترکیبی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1048-1066]
 • تجربیات بررسی تجربیات مدیران موفق صنایع تولیدی استان خوزستان در برخورد با شرایط درون سازمانی (در شرایط بحران اقتصادی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2716-2731]
 • تجزیه پذیری قرارداد مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 408-429]
 • تجسس و نجات دریایی حقوق بین الملل، حق نجات و تکالیف دولت ها در ارائه خدمات تجسس و نجات دریایی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1966-1986]
 • تجسم اعمال حرکت جوهری و تجسم اعمال از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2354-2365]
 • تجمعات صلاحیت گزینشی ماموران انتظامی در مدیریت آزادی اجتماعات [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1414-1440]
 • تجهیز منابع طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1122-1154]
 • تحدید حاکمیت دولت جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 287-298]
 • تحریف زیبایی شناسی ادبی حدیث و سبک و سیاق آن در علوم حدیث [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 715-729]
 • تحریم اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 249-271]
 • تحریم بررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3751-3764]
 • تحریم اعتبار سنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم مطالعه موردی:(بانک توسعه صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 531-544]
 • تحریم تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1283-1302]
 • تحریم اقتصادی ارزیابی علل ایجاد شکاف طبقاتی و رابطه آن با کاهش اعتماد به مسئولان نظام در جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1502-1518]
 • تحریم ها بررسی و تحلیل تحریم های آمریکا از منظر جامعه شناسی تاریخی (2015 – 1979) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3278-3291]
 • تحریم‌های بانکی اثرات تحریم‌های بانکی بر فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 147-163]
 • تحریم‌های بین‌المللی تحلیلی بر عوامل مؤثر در تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی (مورد مطالعه سال های 1385-1399) [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2555-2582]
 • تحریم‏ های پسابرجام تأثیر تحریمهای دوران اوباما و ترامپ بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3111-3130]
 • تحریم ‏های پیشابرجام تأثیر تحریمهای دوران اوباما و ترامپ بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3111-3130]
 • تحریم‌های فرامرزی تحلیل اقتصادی تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحصیل دلیل ارزش اثباتی دلایل نامشروع و موارد بطلان دلیل [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4001-4013]
 • تحصیل دلیل واکاوی اصول حاکم بر تحصیل دلیل با تطبیق بین حقوق ایران وفرانسه [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحقیق نحوه تحقیق و تعقیب در دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 935-948]
 • تحقیق آمیخته تبیین تاثیر هوش هیجانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تهران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحقیقات آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحقیقات حسابرسی تاثیر ویژگی‌های فردی حسابرس (استقلال، مهارت، دانش، اخلاقیات) بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحقیقات مقدماتی مدل دارای بازپرس در نظام تحقیقات مقدماتی ، تودیع و آسیب شناسی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 149-161]
 • تحقیقات مقدماتی آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحقیق کمی کیفی الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 363-380]
 • تحقیق کیفی مطالعه رفتار مصرف آنلاین انواع سبک های زندگی الکترونیکی در جامعه ایران با روش کیفی جیورجی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 70-106]
 • تحقیق و توسعه ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان در حوزه تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از سامانه بازی‌گونگی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 406-423]
 • تحقیق و توسعه بررسی اثر رویکرد خرابکارانه حوزه تحقیق و توسعه با بهره گیری از سامانه بازی‌گونگی جهت توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان (مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران‌خودرو) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحلیل اقتصادی حقوق تحلیل حقوقی- اقتصادی و اجتماعی شرط جدید بودن اختراعات در راستای پیشرفت علم و رفاه اجتماعی کشور [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 122-143]
 • تحلیل اقتصادی حقوق تحلیل اقتصادی تحریم‌های فرامرزی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل انتقادی گفتمان در ساقی‌نامه ‌رضی‌الدینآرتیمانی با رویکرد فرکلاف [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4171-4189]
 • تحلیل تاثیر متقابل شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2757-2776]
 • تحلیل تم شناسایی و تحلیل ابعاد کیفی فناوری اطلاعات و سهم ان در توسعه پایدار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 375-405]
 • تحلیل تم الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش و پرورش در جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2132-2147]
 • تحلیل داده بنیاد شناسایی مولفه‌های توسعه فرهنگی در سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1071-1087]
 • تحلیل رفتگی آموزش سازمانی در یادگیری افراد با توجه به تاثیر هوش معنوی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 3058-3071]
 • تحلیل ساختار تحلیل ساختار مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی اینستاگرام [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1610-1647]
 • تحلیل شبکه ای رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی مشتریان برای محصولات ارگانیک شرکت طبیعت زنده با برند (سینره)در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحلیل شکاف تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 8، 1401]
 • تحلیل عاملی طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 677-701]
 • تحلیل عاملی تائیدی ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در بخش عمومی [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحلیل عاملی تاییدی تدوین الگوی نوآوری باز در پارک‌های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2641-2652]
 • تحلیل گفتمان نسبت توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اقتصادی در گفتمان‌های توسعۀ ایرانِ پسا انقلابی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 239-261]
 • تحلیل گفتمان گفتمان‌های توسعه با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ در ایران پسا انقلابی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 706-726]
 • تحلیل گفتمان روایت جامعه‌شناختی ازمسائل اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) در سینمای معاصر ایران تحلیل و تبیین آن در دهه های 40 تا 80 [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1905-1924]
 • تحلیل گفتمان انتقادی بررسی و تحلیل چگونگی بازنمایی مقولۀ هویت در مجموعه کتاب‌های آموزش فارسی به فارسی؛ بر اساس نظریۀ ون‌لیوون (2008) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4343-4362]
 • تحلیل گفتمان انتقادی نام‌دهی و طبقه ‏بندی در اشعار عارف قزوینی بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون‏لیوون [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 1196-1211]
 • تحلیل محتوا تاثیر گفتمان های سیاسی بر طنز مطبوعاتی(تحلیل محتوای روزنامه کیهان۱۳۷۶-۱۳۹۹) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2075-2098]
 • تحلیل محتوای کتب" بررسی تطبیقی عنصر محتوای کتب در برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی ایران با ژاپن ، آلمان، انگلستان ،فرانسه و آمریکا [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1883-1906]
 • تحلیل مضمون ارایه مدلی برای تحلیل تاثیر زنجیره بلوکی بر مدل‏های کسب و کار (رویکرد جامعه ‏شناختی) [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 156-176]
 • تحلیل مضمون شناسائی و تدوین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مفهومی تدریس و یادگیری با رویکرد اسلامی در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان البرز (با رویکرد کیفی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 668-690]
 • تحلیل مضمون طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1040-1060]
 • تحلیل مضمون شناخت و تحلیل کیفی چالش های آموزش عالی در ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6346-6368]
 • تحلیل مضمون. مرور سیستماتیک طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات (بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2149-2171]
 • تحلیل موقعیت مطالعه جامعه شناختی ریشه های اجتماعی بیماریهای روانی (دوقطبی) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1765-1784]
 • تحمل مدارای سیاسی و تعامل در قرآن و حدیث [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحمید بررسی هم سوئی تحمیدیه دیباچه ها با متن، در برخی کتب منثور فارسی از قرن ششم تا پایان قرن چهاردهم هجری قمری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3401-3432]
 • تحمیل فرهنگ چالش های جهانی شدن مجازات با تأکید بر جامعه سیاسی ایران [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2225-2239]
 • تحول ارائه الگوی راهبری و مدیریت تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 176-207]
 • تحول تحولات اجتماعی مفهوم قرارداد با رویکردی به‌نظام حقوقی ایران [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2526-2538]
 • تحولات اجتماعی نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2979-2990]
 • تحولات اجتماعی" بازتاب تحولات اجتماعی معاصر جهان اسلام در تفسیر المیزان [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 55-78]
 • تحولات اقتصادی تعدیل قضایی در قراردادهای EPC و آسیب شناسی اجتماعی این نوع از قراردادها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 445-469]
 • تحولات اقتصادی نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2979-2990]
 • تحولات دینی و سیاسی ابعاد شخصیتی شیخ عبدالحسین تهرانی و نقش ایشان در تحولات دینی و سیاسی دوره قاجار [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحولات سیاسی نقش ایلات شاهسون و شکاک در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میاندوآب، در دوران قاجار و پهلوی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2979-2990]
 • تحولات سیاسی تحلیل الگوی توسعه سیاسی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی با تأکید بر مردم‌ سالاری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 6257-6274]
 • تحولات سیاسی اجتماعی مسئله قدرت و کنشگری فعال روحانیت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران دهۀ 1340 با تأکید بر انقلاب سفید [دوره 5، شماره 5، 1401]
 • تحولات سیاسی در هنر نقش آینده‌پژوهی در شکل‌گیری سیاست‌گذاری هنر در ایران. [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 198-214]
 • تحول اندیشه مکاشفه‌ی نگرش‌های مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر نوآوری‌های مدرن [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 96-110]
 • تحول خانواده بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده (مطالعه موردی زنان شاغل شهر تهران) [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تحوّل خواهی بررسی تطبیقی گفتمان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء میرزای نائینی و امام خمینی [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 280-296]
 • تحیل مضمون بررسی ادراک متقاضیان طلاق از مشاوره پیش از ازدواج [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3293-3305]
 • تخصص تحلیل وتبیین تعریف تخصص درنظام شایسته سالار فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشور در انتصاب پست های مدیریتی در ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2437-2462]
 • تخصیص بهینه منابع ارائه الگوی پارادایمی تخصیص بهینه منابع مبتنی بر بانکداری اسلامی با رویکرد GT [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1940-1952]
 • تخصیص منابع طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1122-1154]
 • تخفیف استانداردسازی مدیریت تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 252-273]
 • تخفیف کیفر تحلیل جامعه شناسی – تقنینی سیاست جنایی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2968-2984]
 • تخفیف مجازات نسبت سنجی، موضوع شناسی تقنینی و رویه ای در توبه از زنای به عنف در حقوق ایران، ترکیه و مصر [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 1333-1348]
 • تخلف سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در قانون امور گمرکی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3547-3567]
 • تخلفات بهداشتی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1007-1024]
 • تخلفات بیمه ای بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی واقتصادی بر گرایش کارفرمایان به تخلفات بیمه ای در حوزه کار و شغل استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 656-672]
 • تخلفات پزشکی روند رسیدگی به دعاوی جرایم و تخلفات پزشکی و مراجع صالح در نظام کیفری ایران و استرالیا با تأکید بر رویه قضایی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3032-3051]
 • تخلفات ورزشی جایگاه مسئولیت کیفری در ارتکاب تخلفات و جرایم ورزشی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2501-2516]
 • تداعی ذهنی برند نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 190-208]
 • تدریس زبان ارزیابی احساسات هیجانی مدرسین زبان انگلیسی ایرانی: زبان آموزان، همکاران و موسسات آموزشی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 551-560]
 • تدلیس بررسی فقهی و حقوقی انواع قاعده تدلیس در حیطه ی حقوق خانواده [دوره 5، شماره 11، 1401]
 • تذهیب بررسی تطبیقی تذهیب قران های دوره صفوی ایران و گورکانی هند(قران صفوی موزه والترز و قران گورکانی موزه متروپولیتن) [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • تذهیب های قرآنی بررسی تطبیقی تذهیب قران های دوره صفوی ایران و گورکانی هند(قران صفوی موزه والترز و قران گورکانی موزه متروپولیتن) [دوره 5، شماره 6، 1401]
 • ترامپ بررسی علل رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب: مطالعه موردی پیروزی دونالد ترامپ 2016 [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 417-445]
 • ترامپ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (ترامپ)، در خاورمیانه ازمنظر مدل های تصمیم‎گیری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 189-204]
 • ترب مدلسازی شناسایی انگیزه‌های درج نظر مشتریان در وب سایت‌های فروش محصول در جوامع مختلف [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 1563-1580]
 • تربیت حقوق مردم در سیاست های حکومتی حضرت یوسف و امام علی علیهم السلام [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1567-1581]
 • تربیت تبیین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2222-2239]
 • تربیت اخلاقی بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت اخلاقی بر اساس آموزه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 69-83]
 • تربیت بدنی نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در پرتو مقررات بین المللی و چالشهای جهانی سازی فرارو [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 476-488]
 • تربیت شهروندی بررسی مقایسه‌ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین‌المللی با تأکید بر تربیت شهروندی [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2509-2524]
 • تربیت مدیر ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 872-893]
 • تربیت مدیران خلاق ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 872-893]
 • تربیت نفس الگوی مطلوب ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس انسان از منظرقرآن و روایات [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 377-399]
 • ترتیبات امنیت دسته جمعی بررسی چالشها و موانع شکلگیری الگوی امنیتی موازنه قدرت در خاورمیانه (2020-2001). [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2624-2639]
 • ترس " راهبردپردازی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان به کمک مدل فراترکیب [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 243-265]
 • ترس آگاهی تحلیل تطبیقی مضامین «غربت آگاهی» اشراقی و «ترس آگاهی» هایدگری در فیلم‌های فریدون رهنما و میکل آنجلو آنتونیونی. [دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 343-357]
 • ترس سازمانی " راهبردپردازی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان به کمک مدل فراترکیب [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 243-265]
 • ترس نهادینه‌شده تأثیرخلقیات اجتماعی بر فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه: ادارات استان کرمان) [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4601-4615]
 • ترفیع سبز بازاریابی سبز رویکردی جهت تاثیرگذاری بر رفتارخرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی :مشتریان فروشگاههای بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 584-595]
 • ترکیب بندی سیاسی پژوهشی در نظام سیاسی ایران در عصر قاجاریه، با تاکید بر دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 413-454]
 • ترکیب جمعیتی مقایسه تطبیقی ترکیب جمعیتی و طبقات اجتماعی کوفه و بصره در قرون اولیه اسلامی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 2678-2694]
 • ترکیه تحلیلی بر نقش احزاب در توسعه سیاسی(مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 500-518]
 • ترکیه سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه از سال 2016 تا 2019 [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2608-2622]
 • ترکیه تاثیرگذاری رویکرد اقتصاد سیاسی آمریکا در هدایت وام های بین المللی، بر سیاست منطقه ای ترکیه (مطالعه موردی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه) [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2852-2873]
 • ترکیه پروژه تخریب، صلح، یا فناوری؟ گره‌گشایی از رابطه بین پروژه گاپ و مسأله زیست‌محیطی منطقه. [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 3387-3406]
 • ترور رویکرد اسلام به مساله ترور(با تکیه بر آیات و روایات) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2897-2910]
 • تروریسم تعهدات بین‌المللی در حمایت از قربانیان تروریسم از منظر حقوق بشر [دوره 5، شماره 2، 1401]
 • تروریسم ارزیابی اثرات بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 2103-2116]
 • تروریسم مساعی بین المللی در زمینه ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 788-798]
 • تروریسم صلاحیت محاکم داخلی و دیوان کیفری بین‌المللی در ارجاع و محاکمه جنایات داعش [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 967-982]
 • تروریسم بررسی تعرضات اخلاقی تصمیمات سازمان های بین المللی با خروج نیرو های ناتو از افغانستان [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 4574-4568]
 • تروریسم ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در دوره ریاست جمهوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 1669-1684]
 • تروریسم رویکرد اسلام به مساله ترور(با تکیه بر آیات و روایات) [دوره 5، شماره 12، 1401، صفحه 2897-2910]
 • تروریسم دولتی تروریسم دولتی در حقوق بین الملل؛ با نگاهی بر ترور سردار قاسم سلیمانی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 3892-3906]
 • تریپس انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 600-619]
 • تزاحم حق تمتع زوجه از حریم شخصی و چگونگی تزاحم آن با تمکین وی [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1196-1210]
 • تزلزل گفتمان اعتدال از شکل‌گیری تا افول [دوره 5، شماره 7، 1401، صفحه 2-19]
 • تزیین مکائد نفس؛ چیستی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 831-846]
 • تساهل و مدارا تحلیل چارچوب های تساهل و مدارا در شاخص های فکری نواندیشان دینی ایران و لیبرالیسم [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1351-1364]
 • تساوی نقش و تاثیر بزه دیده غیرمسلمان در قتل عمد توسط مسلمان از نظر بزه دیده شناسی [دوره 5، شماره 10، 1401، صفحه 2875-2886]
 • تساوی عوامل مؤثر بر مهارت ارتباط با خانواده در میان اعضای خانه موسیقی ایران [دوره 5، شماره 11، 1401، صفحه 1062-1080]
 • تسلسل اراده‌های غیر متناهی بررسی و تحلیل رویکرد انتقادی آیت اله سبحانی درباره مساله تسلسل اراده‌های غیر متناهی و اراده ازلی خداوند [دوره 5، شماره 6، 1401، صفحه 50-65]
 • تسنن حنفی جایگاه مذهبی، فرهنگی و سیاسی شاه طاهر در حکومت نظام شاهیان [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 179-193]
 • تسهیلات اعطایی طراحی مدل بهینه یابی تخصیص منابع بانک بر اساس توزیع بخشی پرتفوی [دوره 5، شماره 8، 1401، صفحه 1122-1154]
 • تسهیلات بانکی تبیین جامعه شناختی اثر سیاست های پولی بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از طریق کانال اعتبارات بانکی و نرخ ارز [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 987-1020]
 • تسهیلات مالی سیاست بانکداری در ایران : مطالعه موردی اجرای قراردادهای مشارکت مدن