نویسنده = احمد میر خلیلی
بررسی تنبیه و پیامد های آن در مذاهب اسلامی و سیاست کیفری ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1020-1039

10.30510/psi.2023.325372.2977

صادق فانی ملکی؛ احمد میر خلیلی؛ علیرضا سلیمی