نویسنده = فائزه ناطقی
تحلیل نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 315-330

10.30510/psi.2022.333807.3247

حمیرا خلیلی سامانی؛ یحیی قائدی؛ فائزه ناطقی