نویسنده = اصحاب حبیب زاده
ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1927-1942

10.30510/psi.2022.345884.3547

غلامعلی فرج زاده خیاوی؛ اصحاب حبیب زاده؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر