نویسنده = محمد بهنام نیا
بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.348422.3623

محمد بهنام نیا؛ سیروس شهریاری