نویسنده = رسول حمیدیان رازیانه
ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3370-3385

10.30510/psi.2022.353040.3762

رسول حمیدیان رازیانه؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی