نویسنده = مرجان معصومی
بررسی و مقایسه بسترهای اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 618-651

10.30510/psi.2023.353585.3802

مرجان معصومی؛ علیرضا امینی؛ محمدحسن الهی منش